Община Хисаря на основание член 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 506, взето с Протокол № 30/18.01.2022 г. от Общински съвет гр. Хисаря, е одобрен ПУП- специализирана план – схема за елементи на техническата инфраструктура за трасе на оптичен кабел за обект: „Изграждане на електронна съобщителна мрежа /ЕСМ/ на „А1 България“ ЕАД по регулационния план на гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив, по ул. „Тодор Каблешков“ гр. Хисаря“, започващо от съществуваща шахта на А1 България ЕАД, разположена в северозападния тротоар на бул. „Христо Ботев“ продължаващо чрез хоризонтален сондаж в посока изток и юг по улица „Тодор Каблешков“ с о.т. 60-275-278-279-280-281-282, завършващо в кабелна шахта № 7 по сини пунктирни линии и надписи за трасето в приложения проект.

Решението може да бъде обжалвано на основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в едномесечен срок от 22.02.2022 г. до 22.03.2022 г. от обнародването в „Държавен вестник“ (ДВ бр. 15/22.02.2022 г., стр. 188) чрез Община Хисаря до Административен съд гр. Пловдив.Коментарите са затворени.

Анкети

По какъв начин желаете да получавате отговор от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...