Проект: “Реконструкция и подмяна на амортизирана водопроводна мрежа в населени места, община Хисаря, по две обособени позиции” по ПРСР 2014-2020 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). 

Договор №16/07/2/0/00616 от 18.10.2018 г.

Стойност на проекта – 5 374 744,97 лева

Проектното предложение включва следните обекти :

№ 1: Реконструкция и подмяна на амортизирана водопроводна мрежа в с.Старосел, община Хисаря “

 № 2: Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Красново

Стойността на договора включва разходи за строително-ремонтни работи, разходи за строителен надзор, за консултантски услуги по управлението на проекта, за изготвянето на проект и авторски надзор.

Строително-ремонтните работи включват:

За обект 1: Реконструкция и подмяна на амортизирана водопроводна мрежа в с.Старосел, община Хисаря “ – Изпълението на част от втория етап, включващ подмяна на част от Главен клон 2 и 44 второстепенни водопроводни клонове. Общата дължина на водопроводната мрежа, която ще бъде подменена е 14 225 м. Ще бъдат възстановени уличните настилки, по които ще се подмени водопровода.

За обект 2: Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Красново – Изпълението включва подмяна на Главен клон І, Главен клжн ІІІ и Главен клон ІV и  второстепенни водопроводни клонове към тях. Общата дължина на водопроводната мрежа, която ще бъде подменена е около 16 000 м. Ще бъдат възстановени уличните настилки, по които ще се подмени водопровода.

Проведени са всички процедури за избор на изпълнители за дейностите по проекта: Изпълнител на СМР; Изпълнител за осъществяване на Строителен надзор, Изпълнител на проектиране и авторски надзор, Изпълнител за Осъществяване на консултантски услуги по управлението на проекта.Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

Как се информирате за правата си като потребител на административни услуги?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

< 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.