Проект: “Реконструкция и подмяна на амортизирана водопроводна мрежа в населени места, община Хисаря, по две обособени позиции” по ПРСР 2014-2020 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). 

Договор №16/07/2/0/00616 от 18.10.2018 г.

Стойност на проекта – 5 374 744,97 лева

Проектното предложение включва следните обекти :

№ 1: Реконструкция и подмяна на амортизирана водопроводна мрежа в с.Старосел, община Хисаря “

 № 2: Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Красново

Стойността на договора включва разходи за строително-ремонтни работи, разходи за строителен надзор, за консултантски услуги по управлението на проекта, за изготвянето на проект и авторски надзор.

Строително-ремонтните работи включват:

За обект 1: Реконструкция и подмяна на амортизирана водопроводна мрежа в с.Старосел, община Хисаря “ – Изпълението на част от втория етап, включващ подмяна на част от Главен клон 2 и 44 второстепенни водопроводни клонове. Общата дължина на водопроводната мрежа, която ще бъде подменена е 14 225 м. Ще бъдат възстановени уличните настилки, по които ще се подмени водопровода.

За обект 2: Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Красново – Изпълението включва подмяна на Главен клон І, Главен клжн ІІІ и Главен клон ІV и  второстепенни водопроводни клонове към тях. Общата дължина на водопроводната мрежа, която ще бъде подменена е около 16 000 м. Ще бъдат възстановени уличните настилки, по които ще се подмени водопровода.

Проведени са всички процедури за избор на изпълнители за дейностите по проекта: Изпълнител на СМР; Изпълнител за осъществяване на Строителен надзор, Изпълнител на проектиране и авторски надзор, Изпълнител за Осъществяване на консултантски услуги по управлението на проекта.Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...