Проект: “Реконструкция и подмяна на амортизирана водопроводна мрежа в населени места, община Хисаря, по две обособени позиции” по ПРСР 2014-2020 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). 

Договор №16/07/2/0/00616 от 18.10.2018 г.

Стойност на проекта – 5 374 744,97 лева

Проектното предложение включва следните обекти :

№ 1: Реконструкция и подмяна на амортизирана водопроводна мрежа в с.Старосел, община Хисаря “

 № 2: Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Красново

Стойността на договора включва разходи за строително-ремонтни работи, разходи за строителен надзор, за консултантски услуги по управлението на проекта, за изготвянето на проект и авторски надзор.

Строително-ремонтните работи включват:

За обект 1: Реконструкция и подмяна на амортизирана водопроводна мрежа в с.Старосел, община Хисаря “ – Изпълението на част от втория етап, включващ подмяна на част от Главен клон 2 и 44 второстепенни водопроводни клонове. Общата дължина на водопроводната мрежа, която ще бъде подменена е 14 225 м. Ще бъдат възстановени уличните настилки, по които ще се подмени водопровода.

За обект 2: Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Красново – Изпълението включва подмяна на Главен клон І, Главен клжн ІІІ и Главен клон ІV и  второстепенни водопроводни клонове към тях. Общата дължина на водопроводната мрежа, която ще бъде подменена е около 16 000 м. Ще бъдат възстановени уличните настилки, по които ще се подмени водопровода.

Проведени са всички процедури за избор на изпълнители за дейностите по проекта: Изпълнител на СМР; Изпълнител за осъществяване на Строителен надзор, Изпълнител на проектиране и авторски надзор, Изпълнител за Осъществяване на консултантски услуги по управлението на проекта.Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

Как според Вас е най-добре да се извършва административното обслужване?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.