Държавен фонд „Земеделие“ представляван от Живко Живков, в качеството му на Изпълнителен директор и Община Хисаря представлявана от инж. Пенка Дойкова, в качеството й на кмет на община Хисаря на 14.05.2019г. подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

Изпълнителният директор на ФОНДА предостави на БЕНЕФИЦИЕНТА безвъзмездна финансова помощ по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. за изпълнението на проект с № BG06RDNP001-7.007-0013 с наименование „Изграждане на мултифункционална спортна площадка в двора на ОУ „Васил Левски“, в ПИ-65, кв.6, кв. Момина баня, град Хисаря“.

Одобрената обща стойност на допустимите за финансиране разходи за изпълнение на проекта, въз основа на представените от БЕНЕФИЦИЕНТА на етапа на  кандидатстсването по мярка 7.2 документи и извършени проверки по чл.20, ал.2 от ЗУСЕСИФ, е в размер на 97 732,17 лева.

Срокът за изпълнение на одобрения проект е до 36 месеца, считано от датата на подписването:

14.05.2019г.- 14.05.2022г.

 

 Коментирай

Вашият е-мейл адрес няма да бъде публикуван. Задлжителните полета са маркирани със *

Анкети

Получихте ли точна, ясна и разбираема информация за административната услуга която желаете да ползва?

Зареждане ... Зареждане ...