Държавен фонд „Земеделие“ представляван от Живко Живков, в качеството му на Изпълнителен директор и Община Хисаря представлявана от инж. Пенка Дойкова, в качеството й на кмет на община Хисаря на 14.05.2019г. подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

Изпълнителният директор на ФОНДА предостави на БЕНЕФИЦИЕНТА безвъзмездна финансова помощ по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. за изпълнението на проект с № BG06RDNP001-7.007-0013 с наименование „Изграждане на мултифункционална спортна площадка в двора на ОУ „Васил Левски“, в ПИ-65, кв.6, кв. Момина баня, град Хисаря“.

Одобрената обща стойност на допустимите за финансиране разходи за изпълнение на проекта, въз основа на представените от БЕНЕФИЦИЕНТА на етапа на  кандидатстсването по мярка 7.2 документи и извършени проверки по чл.20, ал.2 от ЗУСЕСИФ, е в размер на 97 732,17 лева.

Срокът за изпълнение на одобрения проект е до 36 месеца, считано от датата на подписването:

14.05.2019г.- 14.05.2022г.

 

 Коментирай

Вашият е-мейл адрес няма да бъде публикуван. Задлжителните полета са маркирани със *

Анкети

По какъв начин получавате нужната Ви информация от Общинска администрация в момента?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

< 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.