На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на основание член 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с Решение № 117, взето с Протокол № 9 от 21.04.2020 г. на ОбС Хисаря, във връзка с чл. 128, ал. 14 от ЗУТ, Решение № 72, взето с Протокол № 21/08.07.2021 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 08-00-138/02.07.2021 г. от ОБЩИНА ХИСАРЯ, ЕИК 000471671, чрез инж. Пенка Ганева – Кмет на Община Хисаря, със Заповед № РД-05-634/15.07.2021 г. на Кмета на Община Хисаря е одобрен проект на ПУП-ПРЗ на част от ПИ 40333.126.488 по КККР на с. Кръстевич, Област Пловдив, Община Хисаря, Общинска публична собственост, вид територия Горска, НТП Дере, целият с площ 20527 м2, (стар номер 001488), за промяна на предназначението за изграждане на тръбен кладенец за питейно водоснабдяване на с. Кръстевич и СОЗ – пояс I, като образува УПИ 126.491 СОЗ – пояс I по червени линии и надписи за регулацията, определя зона Ти, Н до 10 м, Кинт. до 1.8, плътност до 60 %, озеленяване мин. 25 %, съгласно пунктири и котировки в червен цвят за застрояването, в приложения проект, със схеми за питейно водоснабдяване и външно електрозахранване, неразделна част от заповедта.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация гр. Хисаря, 2-ри етаж, отдел “УТСТИ” и може да се разгледа всеки присъствен ден.

Писмени възражения могат да бъдат подадени чрез Община Хисаря до Административен съд гр. Пловдив в 14 дневен срок от получаване на съобщението.Коментарите са затворени.

Анкети

Получихте ли точна, ясна и разбираема информация за административната услуга която желаете да ползва?

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.