На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на основание член 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с Решение № 117, взето с Протокол № 9 от 21.04.2020 г. на ОбС Хисаря, във връзка с чл. 128, ал. 14 от ЗУТ, Решение № 72, взето с Протокол № 21/08.07.2021 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 08-00-138/02.07.2021 г. от ОБЩИНА ХИСАРЯ, ЕИК 000471671, чрез инж. Пенка Ганева – Кмет на Община Хисаря, със Заповед № РД-05-634/15.07.2021 г. на Кмета на Община Хисаря е одобрен проект на ПУП-ПРЗ на част от ПИ 40333.126.488 по КККР на с. Кръстевич, Област Пловдив, Община Хисаря, Общинска публична собственост, вид територия Горска, НТП Дере, целият с площ 20527 м2, (стар номер 001488), за промяна на предназначението за изграждане на тръбен кладенец за питейно водоснабдяване на с. Кръстевич и СОЗ – пояс I, като образува УПИ 126.491 СОЗ – пояс I по червени линии и надписи за регулацията, определя зона Ти, Н до 10 м, Кинт. до 1.8, плътност до 60 %, озеленяване мин. 25 %, съгласно пунктири и котировки в червен цвят за застрояването, в приложения проект, със схеми за питейно водоснабдяване и външно електрозахранване, неразделна част от заповедта.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация гр. Хисаря, 2-ри етаж, отдел “УТСТИ” и може да се разгледа всеки присъствен ден.

Писмени възражения могат да бъдат подадени чрез Община Хисаря до Административен съд гр. Пловдив в 14 дневен срок от получаване на съобщението.Коментарите са затворени.

Анкети

Как се информирате за правата си като потребител на административни услуги?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.