Във връзка с изпълнението на Заповед на министъра на здравеопазването, както и Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка и на основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4 и ал. 2 от ЗМСМА

НАРЕЖДАМ:

I. Изменям Заповед № РД-05-336 от 09.04.2021 г., както следва:

1. В т. 5 думите „практически занятия и изпити“ се заменят с „практически занятия, обучения и изпити“.

2. Точка 6 се изменя така:

„6. Посещенията в детски центрове, клубове и други предоставящи организирани групови услуги за деца се допускат при изполване на не повече от 50% от капацитета на помещението и носене на защитни маски за лице от персонала“.

3. Точка 7 се изменя така:

„7. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при използване на не повече от 50% от капацитета на помещението, в което се провеждат, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице от всички участници.“.

4. В т. 8, 11 и 12 думите „не повече от 30%“ се заменят с „не повече от 50%“.

5. Точка 16 се изменя така

„16. До 27.04.2021 г. се преустановява провеждането на групови туристически пътувания с организиран транспорт и групови посещения на туристически обекти.

II. Заповедта влиза в сила от 19.04.2021 г.

Заповедта да се доведе до знанието на всички заинтересовани лица, като се  публикува на интернет страницата на Община Хисаря и се постави на информационните табла.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на началника на РУ на МВР гр.    Хисаря.

ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВА /П/
Кмет на община ХисаряКоментарите са затворени.

Анкети

Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.