Във връзка с изпълнението на Заповед на министъра на здравеопазването, както и Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка и на основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4 и ал. 2 от ЗМСМА

НАРЕЖДАМ:

I. Изменям Заповед № РД-05-336 от 09.04.2021 г., както следва:

1. В т. 5 думите „практически занятия и изпити“ се заменят с „практически занятия, обучения и изпити“.

2. Точка 6 се изменя така:

„6. Посещенията в детски центрове, клубове и други предоставящи организирани групови услуги за деца се допускат при изполване на не повече от 50% от капацитета на помещението и носене на защитни маски за лице от персонала“.

3. Точка 7 се изменя така:

„7. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при използване на не повече от 50% от капацитета на помещението, в което се провеждат, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице от всички участници.“.

4. В т. 8, 11 и 12 думите „не повече от 30%“ се заменят с „не повече от 50%“.

5. Точка 16 се изменя така

„16. До 27.04.2021 г. се преустановява провеждането на групови туристически пътувания с организиран транспорт и групови посещения на туристически обекти.

II. Заповедта влиза в сила от 19.04.2021 г.

Заповедта да се доведе до знанието на всички заинтересовани лица, като се  публикува на интернет страницата на Община Хисаря и се постави на информационните табла.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на началника на РУ на МВР гр.    Хисаря.

ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВА /П/
Кмет на община ХисаряКоментарите са затворени.

Анкети

Срещнахте ли при общуването със служители от Общинска администрация Хисаря някой от следните проблеми?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...