BG

Информация относно процедурата за приемане и обучение на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна в български държавни и общински детски градини и училища:

1. Заявления за приемане и обучение на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна за обучение в български държавни и общински детски градини и училища се подават в 28-те регионални управления на образованието (РУО) в областните градове в страната.

2. Заявленията се приемат на място в РУО или на електронен адрес, посочен на сайта на РУО, на който родителят/настойникът/попечителят/представителят на детето или ученика може да подава заявление за приемане в държавните и в общинските детски градини и училища и по електронен път.

3. На видно място на сайта на РУО са оповестени:

– образецът на заявлението от родителя настойника/попечителя/представителя на детето или ученика (Приложение);

– телефон на експерт от РУО, владеещ английски и/или руски език, за предоставяне на допълнителна информация при необходимост във връзка с приемането и обучението на децата и учениците в държавните и в общинските детски градини и училища.

4. Насочването на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна за приемане и обучение в държавните и в общинските детски градини и училища се осъществява след:

– предоставен статут за закрила;

– предоставен личен номер на чужденец (ЛНЧ) на детето или ученика, вписан в регистрационна карта на родител/настойник/попечител/представител на детето или ученика, ако детето или ученикът са под 14-годишна възраст, съответно вписан в самостоятелна регистрационна карта – над 14-годишна възраст.

5. Записването на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна за обучение в държавните и в общинските детски градини и училища може да се извърши след:

– насочване от началника на РУО на детето или ученика за приемане и обучение в съответната детска градини или училище;

– представен в детската градина или училището медицински документ на детето или ученика съгласно изисквания на Министерството на здравеопазването;

– провеждане на събеседване и насочване на детето или ученика в определена подготвителна група на задължителното предучилищно образование или в определен клас на училищното образование, когато детето или ученикът не притежава документ за завършен клас, етап или степен на образование, съгласно разпоредбите на Наредба № 3 от 06.04.2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила (обн., ДВ, бр. 32 от 21.04.2017 г.).

6. След записване на детето или ученика в определена група на детската градина или определен клас на училището директорът осигурява:

– допълнително обучение по български език като чужд;

– психологическа подкрепа при необходимост, както и други дейности за обща подкрепа за личностно развитие, на децата и учениците, които се обучават в съответната детска градина или училище;

– допълнителна подкрепа за личностно развитие при необходимост на децата и учениците, които се обучават в съответната детска градина или училище, включително ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности.

За извършване на оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците и за предоставяне на ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности директорът на детската градина или училището може да потърси съдействие и от регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.

Към настоящата брошура можете да откриете образец на заявлението за постъпване на деца и ученици, търсещи или получили международна или временна закрила, в българска детска градина или училище и координати на 28-те РУО.

UA

Інформація про порядок прийому та навчання дітей та учнів дошкільного та шкільного віку з України в державні та муніципальні дитячі садки та школи Болгарії:

1. Заявки на прийом та навчання дітей та учнів дошкільного та шкільного віку з України на навчання в болгарських державних і муніципальних дитячих садках і школах подаються до 28 регіональних управлінь освіти (РУО) в обласних містах країни.

2. Заявки приймаються на місці в РУО або за електронною адресою, вказаною на сайті РУО, на котру батько/опікун/піклувальник/представник дитини чи учня може подати заяву про прийом до державних та комунальних дитячих садків та шкіл також і в електронному вигляді.

3. На видному місці на сайті РУО подаються:

– зразок заяви від одного з батьків, опікуна/піклувальника/представника дитини чи учня (Додаток);

– номер телефону експерта РУО, який вільно володіє англійською та/або російською мовами, для надання додаткової інформації у разі необхідності у зв’язку з прийомом та навчанням дітей та учнів у державні та муніципальні дитячі садки та школи.

4. Скерування дітей та учнів дошкільного та шкільного віку з України на прийом і навчання до державних і муніципальних дитячих садків і шкіл здійснюється після:

– надання статусу про захист;

– надання персонального номеру іноземця (ПНІ) ​​дитині чи учню, внесеному до облікової картки батька/опікуна/піклувальника/представника дитини чи учня, якщо дитині чи учню не виповнилося 14 років, відповідно внесеному в окрему облікову картку, якщо йому/їй не виповнилося 14 років.

5. Зарахування дітей та учнів дошкільного та шкільного віку з України на навчання до державних і комунальних дитячих садків і шкіл може здійснюватися після:

– скерування начальником РУО дитини або учня для вступу та навчання до відповідного дитячого садка чи школи;

– пред’явлення у дитячий садок чи школу медичного документа дитини чи учня відповідно до вимог МОЗ;

– проведення співбесіди та спрямування дитини або учня до певної підготовчої групи обов’язкового дошкільного навчання або до певного класу шкільної освіти, якщо дитина або учень не має документа про закінчений клас, етап або ступінь освіти, відповідно до положень Постанови № 3 від 06.04.2017 «Про умови прийому та навчання осіб, які шукають або отримали міжнародний захист» (опубліковано, ДВ № 32 від 21.04.2017).

6. Після зарахування дитини або учня до певної групи дитячого садка чи певного класу школи директор забезпечує:

– додаткове навчання з болгарської мови як іноземної;

– психологічний супровід у разі потреби, а також інші заходи із загальної підтримки особистісного розвитку дітей та учнів, які навчаються у відповідному дитячому садку чи школі;

– додаткову підтримку особистісного розвитку у разі потреби дітей та учнів, які навчаються у відповідному дитячому садку чи школі, у тому числі ресурсну підтримку дітей та учнів з особливими освітніми потребами.

Для оцінки індивідуальних потреб дітей та учнів та забезпечення ресурсної підтримки дітей та учнів з особливими освітніми потребами директор дитячого садка чи школи може звернутися за допомогою до регіональних центрів підтримки процесу інклюзивної освіти. У цій брошурі ви можете знайти зразок заяви про прийом дітей та учнів, які шукають або отримали міжнародний чи тимчасовий захист, до болгарського дитячого садка чи школи та координати28 РУО.

EN

Information on the procedure for admission and education of children and students of preschool and school age from Ukraine in Bulgarian state and municipal kindergartens and schools:

1. Applications for admission and education of children and students of preschool and school age from Ukraine in Bulgarian state and municipal kindergartens and schools are to be submitted to the 28 regional departments of education (RDEs) in the regional cities in the country.

2. Applications are accepted at the RDE office or at the e-mail address indicated on the RDE website, to which the parent/guardian/custodian/representative of the child or student can submit an online application for admission in state and municipal kindergartens and schools.

3. Visibly published on the website of the RDE are:

– sample application from the parent/guardian/trustee/representative of the child or student (Annex);

– telephone number of a RDE expert, fluent in English and/or Russian, who will provide additional information if necessary regarding the admission and education of children and students in state and municipal kindergartens and schools.

4. The referral of children and students of preschool and school age from Ukraine for admission and education in state and municipal kindergartens and schools is to be carried out after:

– protection status has been granted;

– personal number of a foreigner (PNF) has been provided to the child or student, has been entered in the registration card of the parent/guardian/custodian/representative of the child or student, if the child or student is under 14 years of age, or respectively has been entered in a separate registration card – for students over 14 years of age.

5. The enrollment of children and students of preschool and school age from Ukraine for education in state and municipal kindergartens and schools can be done after:

– the child or the student has been referred by the head of the RDE for admission and education in the respective kindergarten or school;

– a medical record of the child or student according to the requirements of the Ministry of Health has been submitted to the kindergarten or the school;

– an interview has been conducted and the child or student has been referred to a certain preschool group of compulsory preschool education or to a certain grade of school education, if the child or the student does not have a document for completed grade, stage or degree of education, according to Ordinance No. 3 of 06.04.2017 on the terms and conditions for admission and education of persons seeking or having been granted international protection (promulgated, SG, issue 32 of 21.04.2017)

6. After enrolling the child or student in a certain group at the kindergarten or a certain class at the school, the principal is to provide:

– additional training in Bulgarian as a foreign language;

– psychological support, if necessary, as well as other activities for the general personal development support of the children and students studying in the respective kindergarten or school;

– additional personal development support, if necessary, of the children and students studying in the respective kindergarten or school, including resource support for children and students with special educational needs.

In order to assess the individual needs of children and students and to provide resource support to children and students with special educational needs, the principal of the kindergarten or school may seek assistance from the regional centers to support the process of inclusive education. Attached to this brochure is a sample application for admission of children and students seeking or having been granted international or temporary protection in a Bulgarian kindergarten or school and the contact information of the 28 RDEs.Коментарите са затворени.

Анкети

Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.