Във връзка с изпълнението на Заповед № РД-01-655/13.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Заповед РД 09 – 3295/17.11.2020 г. на Министъра на образованието и науката, във връзка обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка и на основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4 и ал. 2 от ЗМСМА

Заповед № РД-05-817 19.11.2020

НАРЕЖДАМ:

  1. В периода от 17.11.2020 г. до 03.01.2021 г. отсъствията на децата, записани за задължително предучилищно образование в детските градини и в училищата на територията на община Хисаря да са допустими по желание на родителите след писмено уведодомяване на директора.
  2. Отсъствията по т. 1 са отсъствия по уважителни причини.
  3. СУ „Христо Смирненски“ гр. Хисаря следва утвърдения график /приложение 1/.

  Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица, да се публикува на интернет страницата на Общината и да се постави на информационните табла.

  Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Директорите на учебни заведения на територията на община Хисаря.

ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВА /п/

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.