Община Хисаря уведомява всички заинтересувани, че в Държавен вестник брой 95 от 16.11.2021 г., на стр. 122 е публикувано обявление от Службата по геодезия, картография и кадастър – Пловдив, свързано с кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираната територия в землището на гр. Хисаря, община Хисаря.

Службата по геодезия, картография и кадастър – Пловдив, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираната територия в землището на гр. Хисаря, община Хисаря, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Пловдив.

Обръщаме внимание, че всички материали се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Пловдив, на адрес гр. Пловдив, пл. Съединение № 3.

Заинтересуваните лица могат да се запознаят с тях на посочения по-горе адрес и в 30-дневен срок, т.е. от 16.11.2021 г. до 16.12.2021 г. могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Пловдив.

ОБЩИНА ХИСАРЯ



Коментарите са затворени.

Анкети

Как според Вас е най-добре да се извършва административното обслужване?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...