Месторабота Хисаря, ул. “Димитър Благоев” №9; Постоянна работа; Пълно работно време; Заплата 650 BGN (Бруто)

Касиер – паркиране към ОП Чистота, озеленяване, строителство и ремонт
 
ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Работи с мобилните устройства за SMS паркиране.
2. Подава заявки за поставяне на скоби за не таксувани МПС.
3. Използва техническо средство тип „скоба” за принудително задържане на МПС, за което не< 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.