Обявявам класирането в открит конкурс с предмет: „Маркиране на насаждения и дървета за сеч в горски територии, собственост на Община Хисаря“, ЗА ОБЕКТ №2201.

І-во място – “ЗАХИР” ЕООД с предложена цена за обект №2201 в размер на 28 525,40 (двадесет и осем хиляди петстотин двадесет и пет лева и четиридесет стотинки), без включен ДДС.
ІI-ро място – няма класиран участник, подадена е само една оферта.

Определям за ИЗПЪЛНИТЕЛ участник, класиран на първо място “ЗАХИР” ЕООД, вписано в ТР на АВ по реда на ЗТР с ЕИК 131475779, със седалище и адрес на управление: гр. Етрополе, п.к. 2170, общ. Етрополе, обл. София, бул. „Руски” № 86, с управител: Ивета Божидарова Билева, с предложена цена в размер на 28 525,40 (двадесет и осем хиляди петстотин двадесет и пет лева и четиридесет стотинки), без включен ДДС.Коментарите са затворени.

Анкети

Получихте ли точна, ясна и разбираема информация за административната услуга която желаете да ползва?

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.