Кметски наместник: Мая Игнатова

Контакти:
тел.: 031700/221; 0889861507
mail: [email protected]

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

  • Област: Пловдив
  • Община: Хисаря
  • Населено място: с. Беловица, ул. „1-ва“ № 10

РАБОТНО ВРЕМЕ

  • Стандартно работно време
    • От 08:00 ч. до 17:00 ч.
    • Продължителност: 08:00 ч.
    • Обедна почивка от 12:00 ч. до 13:00 ч.

ДАННИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

Kод за междуселищно избиране: (031700)

Телефон: 031700/221

Кметски наместникМая Игнатова031700/221 0889861507
Младши специалист ГРАОНо 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.