Кмет: Цвятко Истилянов

Контакти:
тел.: 03178/2221; 0882078907
mail: [email protected]


СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

  • Област: Пловдив
  • Община: Хисаря
  • Населено място: с. Красново, ул. „1-ва“ №31

РАБОТНО ВРЕМЕ

  • Стандартно работно време
    • От 08:00 ч. до 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • Обедна почивка от 12:0 ч.0 до 13:00 ч.

ДАННИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

  • Kод за междуселищно избиране: (03178)
  • Телефон: 03178/22 21

КметЦвятко Истилянов 03178/22210882078907
Младши специалист ГРАОПетя Бакова03178/2231 0884900620

Кметът на община Хисаря възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия и налага предвидените административни наказания /Чл. 44.(1) т. 9 от ЗМСМА/

Индивидуалните и общите административни актове на кметовете на кметства могат да бъдат оспорени по административен ред пред непосредствено по-горестоящия административен орган. 

Административните актове на кметовете на кметства се оспорват пред кмета на общината. 

Административните актове на кметовете на общини се оспорват пред областния управител. 

Административните актове на кмета на община Хисаря могат да се оспорят в 14-дневен срок от съобщаването им пред Административен съд Пловдив.

Мълчаливият отказ или мълчаливото съгласие може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе.Коментарите са затворени.

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...