Кмет: Цвятко Истилянов

Контакти:
тел.: 03178/2221; 0882078907
mail: [email protected]


СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

  • Област: Пловдив
  • Община: Хисаря
  • Населено място: с. Красново, ул. „1-ва“ №31

РАБОТНО ВРЕМЕ

  • Стандартно работно време
    • От 08:00 ч. до 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • Обедна почивка от 12:0 ч.0 до 13:00 ч.

ДАННИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

  • Kод за междуселищно избиране: (03178)
  • Телефон: 03178/22 21

КметЦвятко Истилянов 03178/22210882078907
Младши специалист ГРАОПетя Бакова03178/2231  500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.