Кметски наместник: Петър Ненов

Контакти:
тел.: 0888 900 622
mail: [email protected]

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

 • Област: Пловдив
 • Община: Хисаря
 • Населено място: с. Ново Железаре, ул. „1-ва“ № 42

РАБОТНО ВРЕМЕ

 • Стандартно работно време
  • От 08:00 ч. до 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • Обедна почивка от 12:00 ч. до 13:00 ч.

ДАННИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

 • Kод за междуселищно избиране: (03177)
 • Телефон: 0888 900 622
Кметски наместникПетър Ненов 0888 900 622 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.