Кмет: Матея Гудев

Контакти:
тел.: 03176/2221; 0888137500
mail: [email protected]


СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

  • Област: Пловдив
  • Община: Хисаря
  • Населено място: с. Старосел, ул. „Пионерска“ № 2

РАБОТНО ВРЕМЕ

  • Стандартно работно време
    • От 08:00 ч. до 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • Обедна почивка от 12:00 ч. до 13:00 ч.

ДАННИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

  • Kод за междуселищно избиране: (03176)
  • Телефон: 03176/22 21
КметМатея Гудев03176/2221 0888137500
Младши специалист ГРАОНенка Тепеджийска2615 0884900618

Кметът на община Хисаря възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия и налага предвидените административни наказания /Чл. 44.(1) т. 9 от ЗМСМА/

Индивидуалните и общите административни актове на кметовете на кметства могат да бъдат оспорени по административен ред пред непосредствено по-горестоящия административен орган. 

Административните актове на кметовете на кметства се оспорват пред кмета на общината. 

Административните актове на кметовете на общини се оспорват пред областния управител. 

Административните актове на кмета на община Хисаря могат да се оспорят в 14-дневен срок от съобщаването им пред Административен съд Пловдив.

Мълчаливият отказ или мълчаливото съгласие може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе.Коментарите са затворени.

Анкети

Получихте ли точна, ясна и разбираема информация за административната услуга която желаете да ползва?

Зареждане ... Зареждане ...