Кмет: Матея Гудев

Контакти:
тел.: 03176/2221; 0888137500
mail: [email protected]


СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

  • Област: Пловдив
  • Община: Хисаря
  • Населено място: с. Старосел, ул. „Пионерска“ № 2

РАБОТНО ВРЕМЕ

  • Стандартно работно време
    • От 08:00 ч. до 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • Обедна почивка от 12:00 ч. до 13:00 ч.

ДАННИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

  • Kод за междуселищно избиране: (03176)
  • Телефон: 03176/22 21
КметМатея Гудев03176/2221 0888137500
Младши специалист ГРАОНенка Тепеджийска2615 0884900618

Кметът на община Хисаря възла 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.