Кмет: Илия Тонов

Контакти:
тел.: 03174/22 21; 0886443164
mail: [email protected]

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

  • Област: Пловдив
  • Община: Хисаря
  • Населено място: с. Старо Железаре, ул. „6-та“ №2

РАБОТНО ВРЕМЕ

  • Стандартно работно време
    • От 08:00 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • Обедна почивка от 12:00 ч. до 13:00 ч.

ДАННИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

  • Kод за междуселищно избиране: (03174)
  • Телефон: 03174/22 21
КметИлия Тонов03174/22 21 0886443164
Младши специалист ГРАОТотка Делчева  0884900612

Кметът на община Хисаря възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия и налага предвидените административни наказания /Чл. 44.(1) т. 9 от ЗМСМА/

Индивидуалните и общите административни актове на кметовете на кметства могат да бъдат оспорени по административен ред пред непосредствено по-горестоящия административен орган. 

Административните актове на кметовете на кметства се оспорват пред кмета на общината. 

Административните актове на кметовете на общини се оспорват пред областния управител. 

Административните актове на кмета на община Хисаря могат да се оспорят в 14-дневен срок от съобщаването им пред Административен съд Пловдив.

Мълчаливият отказ или мълчаливото съгласие може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе.

Коментарите са затворени.

Анкети

Как се информирате за правата си като потребител на административни услуги?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.