АДМИНИСТРАТИВНА КОМИСИЯ

Административна комисия: Законодателна комисия за местни данъци и такси в границите на закона и социална защита – труд осигуряване.Обществен ред,сигурност и противопожарна охрана.Молби,жалби и предложения на гражданите.:

Председател: д-р Александър Александров и

членове:

1. инж.Пенка Рахова

2. Васил Пендев

3. Пенчо Шапков

4. Митко Нейчев

ИКОНОМИЧЕСКА КОМИСИЯ

Икономическа  комисия:  Икономическа политика и общински бюджет: производство, търговия, услуги и общинска собственост. Приватизация на общинска собственост.  Аграрна политика.

Председател: инж.Бойко Гавраилов и

членове:

1.Пенчо Шапков

2. инж.Георги Пирянков

3.инж.Атанас Куковски

4. Стоян Найденов

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Устройство на територията : Европейски и национални програми,Административно,териториално и селищно устройство.Държавни,общински и местни органи.Опазване на околната среда:

Председател: инж.Вълко Макавеев и

членове:

1. инж.Пенка Ганева

2. инж.Пенка Рахова

3. инж.Ненко Костов

4. инж.Атанас Куковски

КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ

Култура и образование:  Здравеопазване ,Образование,  Култура, Вероизповедание,Туризъм, Проблеми на  младежта и спорта:

Председател: Ива Вълчева и

членове:

1. Мария Мустакова

2. д-р Александър Александров

3. д-р Стефан Недевски

4. Борис ВитевLike Us On Facebook

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Проект “ Нови възможности за грижа”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,

които не могат да се самообслужват)

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са деца. Подадени бяха общо 88 заявления от кандидат-потребители.

Услугата се ползва от :

** Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Самотноживеещи тежко болни лица;

** Семейства на деца с увреждания.с увреждания

През месец октомври се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Тази услуга е изключително полезна и търсена от потребителите, т. к. се предоставя в домашни условия, без откъсване от средата.

Powered by WordPress Popup