АДМИНИСТРАТИВНА КОМИСИЯ

Административна комисия: Законодателна комисия за местни данъци и такси в границите на закона и социална защита – труд осигуряване.Обществен ред,сигурност и противопожарна охрана.Молби,жалби и предложения на гражданите.:

Председател: д-р Александър Александров и

членове:

1. инж.Пенка Рахова

2. Васил Пендев

3. Пенчо Шапков

4. Митко Нейчев

ИКОНОМИЧЕСКА КОМИСИЯ

Икономическа  комисия:  Икономическа политика и общински бюджет: производство, търговия, услуги и общинска собственост. Приватизация на общинска собственост.  Аграрна политика.

Председател: инж.Бойко Гавраилов и

членове:

1.Пенчо Шапков

2. инж.Георги Пирянков

3.инж.Атанас Куковски

4. Стоян Найденов

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Устройство на територията : Европейски и национални програми,Административно,териториално и селищно устройство.Държавни,общински и местни органи.Опазване на околната среда:

Председател: инж.Вълко Макавеев и

членове:

1. инж.Пенка Ганева

2. инж.Пенка Рахова

3. инж.Ненко Костов

4. инж.Атанас Куковски

КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ

Култура и образование:  Здравеопазване ,Образование,  Култура, Вероизповедание,Туризъм, Проблеми на  младежта и спорта:

Председател: Ива Вълчева и

членове:

1. Мария Мустакова

2. д-р Александър Александров

3. д-р Стефан Недевски

4. Борис ВитевLike Us On Facebook

Анкети

Считате ли, че чакахте прекалено дълго?

Loading ... Loading ...

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Проект “ Нови възможности за грижа”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,

които не могат да се самообслужват)

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са деца. Подадени бяха общо 88 заявления от кандидат-потребители.

Услугата се ползва от :

** Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Самотноживеещи тежко болни лица;

** Семейства на деца с увреждания.с увреждания

През месец октомври се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Тази услуга е изключително полезна и търсена от потребителите, т. к. се предоставя в домашни условия, без откъсване от средата.

Powered by WordPress Popup