дата: 08,09,2021 г.

ПРОТОКОЛ № 4

От II етап на конкурсна процедура за назначаване на държавен служител на длъжност Главен експерт „Общинска собственост“


дата: 03.09.2021 г.

Протокол от заседание на комисия за подбор и назначаване на държавен служител на длъжност Главен експерт „Общинска собственост” определена със Заповед РД-05-689/17.08.2021г.


дата: 24 Август 2021 г.

Списък на допуснатите кандидат

Въз основа на подадените документи и изискванията за участие в конкурса конкурсната комисия допуска следните кандидати:

  1. Таня Аксимовадата: 03 Август 2021

Кмета на община Хисаря обявява конкурс за длъжността Главен експерт „Общинска собственост“ в Специализирана администрация, отдел „Икономика“ към Общинска администрация Хисаря.

1. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Главен експерт „Общинска собственост“ издирва, проучва и комплектова документите, доказващи собствеността на Общината и съставя актове за общинска собственост.
Участва в създаването, използването и усъвършенстването на автоматизирана база данни за актуване на общински имоти.
Поддържа в актуалност регистъра на имотите ПОС и ЧОС, картотеката, регистъра на решенията по реституционните претенции на гражданите, както и спомагателни регистри за имотите общинска собственост.
Обработва и докладва преписките за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост, и подготвя документите свързани с тях.
Изготвя проекти за решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти общинска собственост и след приемането им ги изпълнява.
Организира провеждането на процедурите по отдаване под наем на общинска собственост в съответствие с Наредбата по чл. 8 от Закона за общинската собственост.
Организира провеждането на търгове и конкурси при разпореждане на обекти общинска собственост.
Изготвя, проучва и предоставя необходимите документи свързани с дейността на Общинска администрация Хисаря.

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове:
2.1 Образование – висше, образователно-квалификационна степен „Бакалавър“;
2.2 Професионален опит – 2 /две/ години или придобит минимален ранг за заемане на длъжността – IV младши;
2.3 Минималният размер на основната заплата, определена за длъжността е 720.00 лв., а максималният – 1 800 лв. Индивидуалният размер на основата заплата се определя съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и от Вътрешните правила за заплатите на служителите в Общинска администрация Хисаря, като се отчита нивото на длъжността, квалификацията и индивидуалния професионален опит на кандидата.

3. Специфични изисквания за длъжността, установени с нормативен акт:
3.1 Да отговаря на изискванията установени в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител;

4. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
4.1. Области на висше образование – социални, стопански и правни науки, аграрни науки и ветеринарна медицина.;
4.2. Изисквания, определени въз основа на компетентностите, които са необходими за експертни или ръководни длъжности в администрацията, посочени в Приложение № 1 от Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация.
5. Конкурсът да се проведе на два етапа:
5.1. Решаване на тест;
5.2. Интервю;
5.3 Конкурсът да се проведе по горепосочения начин и когато допуснатият кандидат е само един.

6. Необходими документи, които следва да представят кандидатите за участие в конкурса:
6.1. Заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (по образец).
6.2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.
6.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
6.4. Копия от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка;
6.5. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, доказващи допълнителните умения и квалификации, носещи предимство на кандидата.

7. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

8. Кандидатите за участие в конкурса могат да подават документите си лично или чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване намиращ се в сградата на Общинска администрация – гр. Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ № 14 всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа до дата 16.08.2021г., включително. Документите могат да се подават по електронен път на официалния електронен адрес на Община Хисаря. В този случай документите, които представят кандидатите, следва да бъдат подписани от кандидата с неговия електронен подпис.

9. На кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

10. Всички съобщения относно конкурса ще бъдат обявявани на информационното табло, намиращото се в сградата на Общинска администрация – гр. Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ № 14 от 08.00 до 17.00 часа всеки работен ден, както и на интернет страницата на община Хисаря.Коментарите са затворени.

Анкети

Срещнахте ли при общуването със служители от Общинска администрация Хисаря някой от следните проблеми?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.