дата: 08,09,2021 г.

ПРОТОКОЛ № 4

От II етап на конкурсна процедура за назначаване на държавен служител на длъжност Главен експерт „Общинска собственост“


дата: 03.09.2021 г.

Протокол от заседание на комисия за подбор и назначаване на държавен служител на длъжност Главен експерт „Общинска собственост” определена със Заповед РД-05-689/17.08.2021г.


дата: 24 Август 2021 г.

Списък на допуснатите кандидат

Въз основа на подадените документи и изискванията за участие в конкурса конкурсната комисия допуска следните кандидати:

  1. Таня Аксимовадата: 03 Август 2021

Кмета на община Хисаря обявява конкурс за длъжността Главен експерт „Общинска собственост“ в Специализирана администрация, отдел „Икономика“ към Общинска администрация Хисаря.

1. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Главен експерт „Общинска собственост“ издирва, проучва и комплектова документите, доказващи собствеността на Общината и съставя актове за общинска собственост.
Участва в създаването, използването и усъвършенстването на автоматизирана база данни за актуване на общински имоти.
Поддържа в актуалност регистъра на имотите ПОС и ЧОС, картотеката, регистъра на решенията по реституционните претенции на гражданите, както и спомагателни регистри за имотите общинска собственост.
Обработва и докладва преписките за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост, и подготвя документите свързани с тях.
Изготвя проекти за решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти общинска собственост и след приемането им ги изпълнява.
Организира провеждането на процедурите по отдаване под наем на общинска собственост в съответствие с Наредбата по чл. 8 от Закона за общинската собственост.
Организира провеждането на търгове и конкурси при разпореждане на обекти общинска собственост.
Изготвя, проучва и предоставя необходимите документи свързани с дейността на Общинска администрация Хисаря.

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове:
2.1 Образование – висше, образователно-квалификационна степен „Бакалавър“;
2.2 Професионален опит – 2 /две/ години или придобит минимален ранг за заемане на длъжността – IV младши;
2.3 Минималният размер на основната заплата, определена за длъжността е 720.00 лв., а максималният – 1 800 лв. Индивидуалният размер на основата заплата се определя съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и от Вътрешните правила за заплатите на служителите в Общинска администрация Хисаря, като се отчита нивото на длъжността, квалификацията и индивидуалния професионален опит на кандидата.

3. Специфични изисквания за длъжността, установени с нормативен акт:
3.1 Да отговаря на изискванията установени в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител;

4. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
4.1. Области на висше образование – социални, стопански и правни науки, аграрни науки и ветеринарна медицина.;
4.2. Изисквания, определени въз основа на компетентностите, които са необходими за експертни или ръководни длъжности в администрацията, посочени в Приложение № 1 от Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация.
5. Конкурсът да се проведе на два етапа:
5.1. Решаване на тест;
5.2. Интервю;
5.3 Конкурсът да се проведе по горепосочения начин и когато допуснатият кандидат е само един.

6. Необходими документи, които следва да представят кандидатите за участие в конкурса:
6.1. Заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (по образец).
6.2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.
6.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
6.4. Копия от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка;
6.5. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, доказващи допълнителните умения и квалификации, носещи предимство на кандидата.

7. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

8. Кандидатите за участие в конкурса могат да подават документите си лично или чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване намиращ се в сградата на Общинска администрация – гр. Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ № 14 всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа до дата 16.08.2021г., включително. Документите могат да се подават по електронен път на официалния електронен адрес на Община Хисаря. В този случай документите, които представят кандидатите, следва да бъдат подписани от кандидата с неговия електронен подпис.

9. На кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

10. Всички съобщения относно конкурса ще бъдат обявявани на информационното табло, намиращото се в сградата на Общинска администрация – гр. Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ № 14 от 08.00 до 17.00 часа всеки работен ден, както и на интернет страницата на община Хисаря.Коментарите са затворени.

Анкети

Как според Вас е най-добре да се извършва административното обслужване?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...