Ha основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с обявеният със Заповед № РД-05-110 от 17.02.2020г. на кмета на община Хисаря конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност Началник отдел „Икономика”, в административно звено: отдел „Икономика” към община Хисаря и като взех предвид, че с Протокол № 1 на Комисия, назначена със Заповед № РД-05-137 от 20.02.2020г. на кмета на община Хисаря, е определено допуснатите кандидати да се явят на тест на 25 март 2020 година от 10,00 ч. в сградата на община Хисаря, в заседателната зала на Общински съвет Хисаря, както и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID – 19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България извънредно положение (обн. в ДВ, бр. 22 от 13.03.2020г.) и препоръки на Националния оперативен щаб, в изпълнение на Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването, с която се въвеждат противоепидемични мерки на територията на Р България до 29.03.2020 г. относно преустановяването на всякакви групови форми на дейност и Заповед № РД-01-143 от 20.03.2020г. на Министъра на здравеопазването, с която се ограничава преминаването на лица през контролно-пропускателните пунктове на входно-изходните пътища на областните центрове,
НАРЕЖДАМ:

  1. Спирам провеждането на обявеният със Заповед № РД-05-110 от 17.02.2020г. на кмета на община Хисаря конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност Началник отдел „Икономика”, в административно звено: отдел „Икономика” към община Хисаря;
  2. Датата на решаването на теста и провеждането на интервюто ще бъдат определени с последваща нарочна заповед на органа по назначаването.
  3. Всички допуснати кандидати да бъдат своевременно уведомени за настоящата заповед.

Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите служители за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението заповедта възлагам на Секретаря на Общината.Коментарите са затворени.

Анкети

Считате ли, че чакахте прекалено дълго?

Зареждане ... Зареждане ...