Ha основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с обявеният със Заповед № РД-05-110 от 17.02.2020г. на кмета на община Хисаря конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност Началник отдел „Икономика”, в административно звено: отдел „Икономика” към община Хисаря и като взех предвид, че с Протокол № 1 на Комисия, назначена със Заповед № РД-05-137 от 20.02.2020г. на кмета на община Хисаря, е определено допуснатите кандидати да се явят на тест на 25 март 2020 година от 10,00 ч. в сградата на община Хисаря, в заседателната зала на Общински съвет Хисаря, както и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID – 19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България извънредно положение (обн. в ДВ, бр. 22 от 13.03.2020г.) и препоръки на Националния оперативен щаб, в изпълнение на Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването, с която се въвеждат противоепидемични мерки на територията на Р България до 29.03.2020 г. относно преустановяването на всякакви групови форми на дейност и Заповед № РД-01-143 от 20.03.2020г. на Министъра на здравеопазването, с която се ограничава преминаването на лица през контролно-пропускателните пунктове на входно-изходните пътища на областните центрове,
НАРЕЖДАМ:

  1. Спирам провеждането на обявеният със Заповед № РД-05-110 от 17.02.2020г. на кмета на община Хисаря конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност Началник отдел „Икономика”, в административно звено: отдел „Икономика” към община Хисаря;
  2. Датата на решаването на теста и провеждането на интервюто ще бъдат определени с последваща нарочна заповед на органа по назначаването.
  3. Всички допуснати кандидати да бъдат своевременно уведомени за настоящата заповед.

Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите служители за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението заповедта възлагам на Секретаря на Общината.Коментарите са затворени.

Анкети

Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...