Днес, 03.02.2022г. от 14:30 часа, в Заседателната зала на Общински съвет – Хисаря се проведе първият етап – „подбор по документи” от обявения със Заповед № РД – 05 – 60 / 25.01.2022г. на Кмета на община Хисаря конкурс за обществени възпитатели към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Хисаря, област Пловдив.


На първия етап от обявения конкурс, комисията, назначена със Заповед № РД – 05 – 75 / 28.01.2022г. на Кмета на община Хисаря за извършване на подбор на подадените заявления и документи на кандидатите за заемане на длъжността „Обществен възпитател” към МКБППМН – Хисаря заседава в пълен състав, с което е налице необходимия кворум за приемане на валидни решения.


В изпълнение на горепосочената заповед, комисията разгледа и извърши проверка за наличието и редовността на подадените общо 10 броя (десет) заявления за участие в конкурса заедно с приложените към тях документи и единодушно реши:

ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИЯ ЕТАП НА КОНКУРСА – «СЪБЕСЕДВАНЕ», СЛЕДНИТЕ КАНДИДАТИ:

  1. Невена Пашкулова, със заявление вх. № 94–00–Н–26 / 01.02.2022г.;
  2. Минчо Чавгов, със заявление вх. № 94-00-М-40 / 01.02.2022г.;

Вторият етап от конкурса – „събеседване с допуснатите кандидати”, ще се проведе на 10.02.2022г. от 14:30 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Хисаря, на адрес: гр. Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ №14.
Забележка: Часът на провеждане на втория етап – „събеседване с допуснатите кандидати” е променен спрямо предварително обявения в обявлението за конкурса, поради служебна ангажираност на редовен член на комисията)

Информационни източници, които могат да се ползват при подготовка за втория етап – събеседване, са:

  • Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (Обн. ДВ. бр. 13 от 14 февруари 1958г. последно изм. ДВ. бр.101 от 27 декември 2019г.);
  • Статут на обществения възпитател

МИЛЕНА БАЛЯМСКА Заместник-кмет на Община Хисаря,
Председател на Комисия, назначена със Заповед № РД – 05 – 75 / 28.01.2022г. на Кмета на Община Хисаря,
Председател на МКБППМН – ХисаряКоментарите са затворени.

Анкети

Считате ли, че чакахте прекалено дълго?

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.