Със Заповед № РД-05-150 от 22.02.2022г. на кмета на община Хисаря, издадена на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 41 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Общинска администрация Хисаря обявява конкурс за обществени възпитатели към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

I. Изисквания към кандидатите:

1. Да са български граждани, да не са поставени под запрещение и да са физически и психически здрави;

2.  Да не са осъждани;

3. Да притежават необходимата квалификация /юрист, педагог, психолог и други с педагогическа подготовка/, както и опит, умения и комуникативност при работа с деца;

4. Професионален опит – 2 години.

5. Да се ползват с висок морал и добро име в обществото;

6. Да не участват в общности с асоциална насоченост;

7. Да познават нормативната уредба за работа с деца, както и тази, свързана с корекционно-възпитателната работа с деца с противообществени прояви и структури в системата за БППМН;

8. Да имат познания за съвременните особености и характеристики на деца с асоциално поведение, деца с агресивно поведение, конфликтни, с трудности в социализацията и общуването, с девиантно поведение.

9. Да разполагат с достатъчно време за да изпълняват задълженията си по ЗБППМН.

II. Характер на работата:

1. Общественият възпитател извършва индивидуална, корекционно-възпитателна работа с определените му от местната комисия малолетни и непълнолетни деца, съгласно изискванията на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Статута на обществения възпитател.

2. Общественият възпитател взаимодейства с родителите (или лицата, които ги заместват), инспекторите на ДПС, училищните ръководства, класни ръководители, педагогически съветници, социални работници, психолози, лекари и специализирани институции.

3. Обществените възпитатели участват в проверки, организирани от МКБППМН, от полицията и от други органи, във връзка със спазването на нормативните актове, касаещи малолетните и непълнолетните, в проверки по конкретни поводи, включително и по изпълнение на мерките по чл.13, ал.1, т. 6, т. 7 и т.8 от ЗБППМН.

4. Общественият възпитател участва в дейностите по плана за превантивна работа на МКБППМН през годината.

III. Начин на провеждане на конкурса:

1. Подбор по документи.

2. Интервю с кандидата.

IV. Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление;
2. Автобиография;
3. Копие от документи за завършено образование, квалификации и курсове;
4.  Мотивационно писмо;

5. Препоръки;

6. Свидетелство за съдимост;

7. Документ за психичен статус;

8. Документ за здравен статус;

V. Срок за приемане на документите: от 23.02.2022 г. до 04.03.2022 г. /включително/.

VI. Прием на документи :

Документите се приемат всеки работен ден от 08:00 – 12:00 ч. и от 13:00 – 17.00 ч. в Центъра за административно обслужване на Община Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ № 14 в запечатан, непрозрачен плик с името на кандидата и конкурса, за който кандидатства.

Подборът по документи ще се извърши на 07. 03. 2022 г.

Интервю с допуснатите кандидати до втория етап от конкурса ще се проведе на 11.03.2022 г. от 9:30 часа в административната сграда на Община Хисаря. Резултатите от интервюто да бъдат обявени до 11. 03. 2022 г.

VII. Допълнителна информация

            Обществените възпитатели се определят и осъществяват дейността си съгласно разпоредбите на Закона за борба срещу противобществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Дейностите по длъжността „обществен възпитател“ се заплащат на основание Заповед на Кмета на Община Хисаря, на основание Наредба № 2/1999 г. на ЦКБППМН за материално стимулиране на обществените възпитатели (обн. в ДВ бр. 110/2003 г. и изм. и доп. ДВ бр.9/2009 г. и изм. ДВ. бр. 9 от 2 Февруари 2021г.).

На обществените възпитатели се плаща за свършена работа след сключване на граждански договор.

Кандидатите следва предварително да се запознаят със Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и със Статута на обществения възпитател.Коментарите са затворени.

Анкети

Получихте ли точна, ясна и разбираема информация за административната услуга която желаете да ползва?

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.