МЕСТНА  КОМИСИЯ  ЗА  БОРБА СРЕЩУ  ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ  ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ  И  НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ  ОБЩИНА  ХИСАРЯ

ОБЯВЯВА

конкурс по документи и събеседване за длъжността „обществен възпитател“ за община Хисаря, обл. Пловдив при следните условия:

 Изисквания към кандидатите:

 1. Да са български граждани, да не са поставени под запрещение и да са физически и психически здрави;
 2. Да не са осъждани;
 3. Да притежават необходимата квалификация /юрист, педагог, психолог и други с педагогическа подготовка/, както и опит, умения и комуникативност при работа с деца;
 4.  Професионален опит – 2 години.
 5. Да се ползват с висок морал и добро име в обществото;
 6.  Да не участват в общности с асоциална насоченост;

7. Да познават нормативната уредба за работа с деца, както и тази, свързана с корекционно-възпитателната работа с деца с противообществени прояви и структури в системата за БППМН;

 1. Да имат познания за съвременните особености и характеристики на деца с асоциално поведение, деца с агресивно поведение, конфликтни, с трудности в социализацията и общуването, с девиантно поведение.
 2. Да разполагат с достатъчно време за да изпълняват задълженията си по ЗБППМН.                                 Характер на работата:
 1.  Общественият възпитател извършва индивидуална, корекционно-възпитателна работа с определените му от местната комисия малолетни и непълнолетни деца, съгласно изискванията на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Статута на обществения възпитател.

 

 1.  Общественият възпитател взаимодейства с родителите (или лицата, които ги заместват), инспекторите на ДПС, училищните ръководства, класни ръководители, педагогически съветници, социални работници, психолози, лекари и специализирани институции.

 

 1. Обществените възпитатели участват в проверки, организирани от МКБППМН, от полицията и от други органи, във връзка със спазването на нормативните актове, касаещи малолетните и непълнолетните, в проверки по конкретни поводи, включително и по изпълнение на мерките по чл.13, ал.1, т.6, т.7 и т.8 от ЗБППМН.

 

 1.  Общественият възпитател участва в дейностите по плана за превантивна работа на МКБППМН през годината.

 

Начин на провеждане на конкурса:

 1. Подбор по документи.
 2. Събеседване с кандидата.                                                                                                                                          Необходими документи за кандидатстване:
 1. Заявление по образец; (Приложение 1)
  2. Автобиография; (Приложение 2)
  3. Копие от диплом за завършено образование;
  4. Ксерокопие на документи, удостоверяващи професионален опит;
  5. Копие на документи удостоверяващи допълнителна квалификация за работа с деца с асоциални прояви е предимство;                                                                                                                                                              6. Мотивационно писмо;                                                                                                                                                            7.Копие на лична карта.                                                                                                                                                   Срок за приемане на документите: от 26.01.2017 г. до 14.02.2017 г. /включително/.

 

 1. Прием на документи :

 

Документите се приемат всеки работен ден от 08:00 – 12:00 ч. и от 13:00 – 17.00 ч. в административната сграда на Община Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ № 14 в запечатан, непрозрачен плик с името на кандидата и конкурса, за който кандидатства.

 

Подборът по документи ще се извърши в срок до 15.02.2016 г.

 

Събеседване с допуснатите кандидати до втория етап от конкурса, ще се проведе на 17.02.2017 г. от 14:30 часа в административната сграда на Община Хисаря. Резултатите от събеседването ще бъдат обявени до 21.02.2017 г.

 

 Допълнителна информация

Списъците във връзка с конкурса ще бъдат обявени на информационното табло, намиращо се на партера в сградата на Общинска администрация, интернет страницата на Община Хисаря: hisar.bg

Обществените възпитатели се определят и осъществяват дейността си съгласно разпоредбите на Закона за борба срещу противобществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Дейностите по длъжността „обществен възпитател“ се заплащат на основание Заповед на Кмета на Община Хисаря, на основание Наредба № 2/1999 г. на ЦКБППМН за материално стимулиране на обществените възпитатели /обн. в ДВ бр. 110/2003 г. и изм. и доп. ДВ бр.9/2009 г./

Кандидатите следва предварително да се запознаят със Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и със Статута на обществения възпитател.

Списъци и допълнителна информация ще бъдат публикувани в Официалния сайт на Община Хисаря.

Необходимите формуляри можете да намерите тук.

 

Заявление Приложение 1

Europass CV Приложение 2

STATUT-na-obtchestvenia-vazpitatel

 

Лице за контакти и допълнителна информация: Даниела Николова – Секретар на

МКБППМН, телефон: 0337/6 21 80, вътр.154

 

ТОНИ ИЛИЕВА: п

Зам. Кмет на oбщина Хисаря и Председател на МКБППМН ХисаряКоментирай

Вашият е-мейл адрес няма да бъде публикуван. Задлжителните полета са маркирани със *

Анкети

Колко време чакахте, докато регистрират заявлението Ви за административна услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.