ЧИТАЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ

 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ИВАН ВАЗОВ – 1904 г.”- гр. ХИСАРЯ

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ЧИТАЛИЩЕН СЕКРЕТАР

Място на работа: Народно читалище “Иван Вазов – 1904 г.”- гр. Хисаря

Правоотношение: трудово

Лицето ще бъде назначено на трудов договор с изпитателен  срок 6 месеца.

Характер на работата: организация, ръководство и контрол на цялостната работа на читалището.

Начин на провеждане на конкурса:

 1. Първи етап: проверка  на представените документи според обявените изисквания.
 2. Втори етап: събеседване с кандидатите, допуснати на първи етап.

 Изисквания за заемане на длъжността:

 •    Лицето да е пълнолетен български гражданин
 •    Завършено висше образование – бакалавър или магистър
 •    Компютърна грамотност, работа с операционни системи
 •    Умения и познания по общи деловодни техники, работа със  стандартно офис оборудване, отлична грамотност
 •     Комуникативност; финансова грамотност; отговорност; умения за  работа в екип, за вземане на решения и за организиране, ръководене, координиране и контролиране на екип
 •     Лицето да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, не е лишено по съответния ред да заема определена длъжност
 •     Лицето да не е в роднинска връзка с членовете на настоятелството и проверителната комисия

   Допълнителни условия, носещи предимство:

 • Владеене на английски и руски език
 • Постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община Хисаря
 • Опит в управлението на екип
 • Опит в културно – просветна институция

   Необходими документи:

 1. Заявление за участие в конкурса, адресирано до Председателя на читалищното настоятелство – свободен текст
 2. Документ за самоличност – копие /със заличено ЕГН и номер на л.к./
 3. Документ за придобито висше образование – копие
 4. Документ за чужд език – копие
 5. Професионална автобиография /CV/на български език
 6. Мотивационно писмо

    Срок и място за подаване на документи:

    Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден от 01.03.2022 г. до 15.03.2022 г.  от 10,00 до 16,00 часа лично на Председателя на читалищното настоятелство. Подаването става след обаждане на телефон: 0888608410 – Стоянка Ангелова.

    Заявлението и описаните документи за участие се подават в запечатан плик с надпис „Конкурс за заемане на длъжността „Читалищен секретар“ на Народно читалище „Иван Вазов – 1904“ – гр. Хисаря. Изписват се трите имена на кандидата, адрес, телефон и е-mail.

     На 18.03.2022 г. кандидатите ще бъдат уведомени дали са допуснати до явяване на втори етап, както и за датата и часа на събеседването.

    Обявата да се доведе до знанието на обществеността чрез публикуване на официалния сайт на читалището.Коментарите са затворени.

Анкети

Срещнахте ли при общуването със служители от Общинска администрация Хисаря някой от следните проблеми?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...