ЧИТАЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ

 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ИВАН ВАЗОВ – 1904 г.”- гр. ХИСАРЯ

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ЧИТАЛИЩЕН СЕКРЕТАР

Място на работа: Народно читалище “Иван Вазов – 1904 г.”- гр. Хисаря

Правоотношение: трудово

Лицето ще бъде назначено на трудов договор с изпитателен  срок 6 месеца.

Характер на работата: организация, ръководство и контрол на цялостната работа на читалището.

Начин на провеждане на конкурса:

 1. Първи етап: проверка  на представените документи според обявените изисквания.
 2. Втори етап: събеседване с кандидатите, допуснати на първи етап.

 Изисквания за заемане на длъжността:

 •    Лицето да е пълнолетен български гражданин
 •    Завършено висше образование – бакалавър или магистър
 •    Компютърна грамотност, работа с операционни системи
 •    Умения и познания по общи деловодни техники, работа със  стандартно офис оборудване, отлична грамотност
 •     Комуникативност; финансова грамотност; отговорност; умения за  работа в екип, за вземане на решения и за организиране, ръководене, координиране и контролиране на екип
 •     Лицето да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, не е лишено по съответния ред да заема определена длъжност
 •     Лицето да не е в роднинска връзка с членовете на настоятелството и проверителната комисия

   Допълнителни условия, носещи предимство:

 • Владеене на английски и руски език
 • Постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община Хисаря
 • Опит в управлението на екип
 • Опит в културно – просветна институция

   Необходими документи:

 1. Заявление за участие в конкурса, адресирано до Председателя на читалищното настоятелство – свободен текст
 2. Документ за самоличност – копие /със заличено ЕГН и номер на л.к./
 3. Документ за придобито висше образование – копие
 4. Документ за чужд език – копие
 5. Професионална автобиография /CV/на български език
 6. Мотивационно писмо

    Срок и място за подаване на документи:

    Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден от 01.03.2022 г. до 15.03.2022 г.  от 10,00 до 16,00 часа лично на Председателя на читалищното настоятелство. Подаването става след обаждане на телефон: 0888608410 – Стоянка Ангелова.

    Заявлението и описаните документи за участие се подават в запечатан плик с надпис „Конкурс за заемане на длъжността „Читалищен секретар“ на Народно читалище „Иван Вазов – 1904“ – гр. Хисаря. Изписват се трите имена на кандидата, адрес, телефон и е-mail.

     На 18.03.2022 г. кандидатите ще бъдат уведомени дали са допуснати до явяване на втори етап, както и за датата и часа на събеседването.

    Обявата да се доведе до знанието на обществеността чрез публикуване на официалния сайт на читалището.Коментарите са затворени.

Анкети

Как според Вас е най-добре да се извършва административното обслужване?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.