ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Общинската програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива /ОПНИЕВИБГ/ се разработва в съответствие с Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници /НПДЕВИ/ и съгласно нормативните изисквания на чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници /ЗЕВИ/.
Чрез първоначална оценка на потенциала, развитие и последващо оптимално използване на енергийните ресурси, предоставени от възобновяеми енергийни източници, се цели да се постигне устойчиво енергийно развитие и намаляване използването на конвенционални енергийни източници и ограничаване на вредните въздействия върху околната среда от дейностите в енергийния сектор.

ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Държавната политика в областта на възобновяемата енергия се определя посредством изискванията, посочени в Директива 2009/28/ЕО на ЕП от 23.04.2009 г. за насърчаване използване на енергията от възобновяеми източници. Съгласно разпоредбите на директивата, делът на енергия от ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия в България трябва да достигне 16 % през 2020 година, включително 10 % дял на енергията от ВИ от потребление на енергия в транспорта. Представените в НДПВЕИ национални цели за развитие на ВЕИ могат да бъдат обобщени по следния начин:
• да се увеличи делът на ВЕИ в брутното производство на електрическа енергия;
• да се заменят конвенционалните горива и енергии, използвани за отопление и БГВ;
• да се насърчи потреблението на течни биогорива – чрез поемане на ангажимент по Директива 2003/30/ЕС за нарастване на пазарния дял на биогоривата съобразно реалните възможности и пазарните условия в страната. Целите на краткосрочната Общинската програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2020-2023г. са съобразени с развитието на Източнобеломорския район за планиране, особеностите и потенциала на Община Хисаря. Основните цели на програмата са:
• Насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, подобряване на средата и условията за живот и труд;
• Изграждане на устойчива енергийна политика на територията на общината;
• Намаляване разходите за енергия в обекти и сгради, чрез внедряване на енергоспестяващи технологии;

Целият текст на Програмата можете да прочетете във файла по-долу.Коментарите са затворени.

Анкети

Колко време чакахте, докато регистрират заявлението Ви за административна услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...