Директор Център за Обществена подкрепа– Боряна Илиева

Адрес:  гр. Хисаря, обл. Пловдив,  ул. “Аугуста” №16
Тел.  0337 6 2547
e-mail –  [email protected]

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Обща   информация за дейността   на ЦОП

От 01. 01. 2010 година Центърът за Обществена Подкрепа е държавна делигирана дейност към Министерството на труда и социалната политика.

   Центърът за Обществена Подкрепа предоставя следните социални услуги за деца и семейства:

–         Програма „Първична превенция” – включва предоставяне на услуги, свързани със семейно планиране, услуги за развиване на базови родителски умения.

–         Програма „Семейна подкрепа” – индивидуална работа с родители за развитие на чувствителността им към нуждите на децата.

–         Програма „Директна работа с деца” – консултиране на деца в риск.

–         Програма „Алтернативи” – клубни дейности за свободното време на децата.

–         Програма „Моят избор” – групова работа с деца с отклоняващо поведение.

–         Програма „Да се върнем в клас” – за деца отпадащи от училище.

–         Програма „Социални умения” – програма за групова работа с деца и младежи от семейства в неравностойно положение.

–         Програма „Аз мога сам” – за развитие на услуги за социална интеграция на деца със специални нужди/увреждания и заболявания.

–         Програма „Група за родители на деца със специални нужди „увреждания и заболявания” – за подкрепа на родителите и семействата на деца със специални нужди/ увреждания и заболявания /ГРДСНУЗ/.

ДОБРОВОЛЦИ

Освен тези услуги Центърът за Обществена Подкрепа развива и доброволческа дейност. Към момента в ЦОП са регистрирани 25 доброволци, които предоставят своя труд без възнаграждение изцяло на доброволни начала и вземат участие, както в работата с клиентите на ЦОП, така и в организирането на инициативи по различни поводи в общността.

ПАРТНЬОРИ

Обмяната на информация между институциите и съвместните дейности са  от изключително значение, ето защо Центъра за обществена подкрепа работи в партнъорство с училища, детски градини, Местната Комисия за Борба срещу Противообществените Прояви на Малолетни и Непълнолетни, Дирекция „Бюро по труда”, Община Хисаря, педагогически съветник, педиатри, Ресурсен център-Пловдив, Отдел „Закрила на детето” Детска педагогическа стая”, директорите на училищата и детските градини и др.

ЕКИП

От създаването си през 2008год. до началото на 2010год. екипа на Центъра за Обществена Подкрепа е от двама души /социален работник и координатор/. През Март 2010 година екипа на центъра се разширява с още трима специалисти – логопед, психолог и социален работник, през 2011г месец май към центъра е назначен счетоводител .

Към настоящия момент персоналът на ЦОП наброява 7 човека :

  • Директор – Боряна Илиева-
  • Специален педагог –Цветелина Пенева
  • Психолог – Калоян Цветанов
  • Логопед –  Биляна  Григорова
  • Социален работник – Минчо Чавгов
  • Шофьор – Йовко Азов
  • Хигиенист- Йонка Маджева

СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ

Социалната работа в различните й форми е насочена към сложните, комплексни взаимоотношения между хората и тяхното обкръжение. Мисията й е да позволи на хората да развият пълния си потенциал, да обогати живота им и да предотврати дисфункцията.

Социалните работници помагат на хората да преодолеят социални и здравословни проблеми, психични заболявания, пренебрегване и малтретиране на деца, емоционална нестабилност, болест, икономическа нестабилност, домашно насилие, бездомност, употреба на наркотични вещества. Те работят директно с индивида, с двойки, със семейства и групи за да идентифицират и преодолеят тези проблеми.

КАПАЦИТЕТ

Капацитет

Капацитетът на ЦОП е 40 деца, като децата са основни клиенти, но паралелно с тях специалистите работят и с родителите им и широкото семейство.

В  Центърът  за  Обществена подкрепа се провеждат 3 групови активности:

–          „Психомоторика” – Услугата цели създаване на възможност за стимулиране на психо-моторното и социално развитие на децата. Групата се организира в залата за психомоторика в ЦОП.

–         „Почасова заместваща грижа” – Срещите се провеждат два пъти месечно в рамките на 2 часа. В работата се ползват методи, подкрепящи комуникацията, поощрява се споделянето на притеснения и тяхното преодоляване.

–         „Алтернативи” –  деца с участието на доброволци.  Програмата е насочена към организиране и запълване на свободното време на децата, като по този начин се разшири кръгозора им и им се предоставят алтернативи за светоусещане, за развитие на ценностната им система. Това може да стане чрез организиране на клубни дейности, съобразно интересите на децата, като им се предостави възможност за избор.

ПОСЕЩЕНИЯ

Посещения от специалистите

Два пъти седмично специалистите от ЦОП провеждат индивидуални сесии в ОДЗ – гр. Хисаря /”Мечо пух” и „Пинокио”/.

Ежеседмично се правят и домашни посещения на клиентите на ЦОП в селата от Община Хисаря . Домашните посещения се налагат, защото клиентите там са семейства в крайна бедност, не разполагащи със средства да водят децата за сесии в ЦОП.Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

Срещнахте ли при общуването със служители от Общинска администрация Хисаря някой от следните проблеми?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.