Създадено преди повече от 100 години НЧ „Страхил – 1903г.” е укрепвало и се е развивало като огнище на просветата и културата. В него дълги години са се провеждали сказки, беседи и лекции. С разнообразната си просветна и възпитателна дейност , а по- късно и културни инициативи, то има голям принос за повишаване на културата на населението .

Около 1903г. се основава читалище от Георги Саламбашев в неговия дом. Там то съществува до 1927г. На това място се обособява и библиотека, като за целта се събират книги. Читалището е приело името „Наука” и след 1927г. читалището се премества в църквата. То развива своята дейност, като освен библиотечната се развива и самодейността. Самодейците от село Кръстевич са изнасяли  концертите и програмите си на открито. Така разрастващата се читалищна дейност довежда до необходимостта от построяване на Читалищен дом.

Сградата на читалището е построена през 1962г.от Държавата, доброволен труд, средства от жителите на селото и землячески дружества от гр. София, гр. Пловдив, гр. Пазарджик и други. Земляческите дружества дарили много книги за  новата библиотека. Започнала е активна дейност, като в големия салон се изнасят концерти и театри.

Библиотеката при читалището има 3 500тома литература.

След 1944 г. читалището  се преименува на „Страхил”, което име носи и до днес.Like Us On Facebook

Анкети

Как се информирате за правата си като потребител на административни услуги?

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Проект “ Нови възможности за грижа”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,

които не могат да се самообслужват)

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са деца. Подадени бяха общо 88 заявления от кандидат-потребители.

Услугата се ползва от :

** Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Самотноживеещи тежко болни лица;

** Семейства на деца с увреждания.с увреждания

През месец октомври се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Тази услуга е изключително полезна и търсена от потребителите, т. к. се предоставя в домашни условия, без откъсване от средата.

Powered by WordPress Popup