Детска атлетика „Хисаря” 2018г и I—ви шосеен пробег „Хисаря”, част от четвъртия кръг за любители на бяганията и красивите кътчета на България, се проведе в град Хисаря на 05.05.2018г. Състезанието започна и завърши в центъра на стадион „Крепост“.

Стартът на състезанието бе даден от инж. П� 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.