hissariya-vector-badgeЗелено

СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ ВЪВ ВСИЧКИ НАПРАВЛЕНИЯ НА ЛЯТНАТА АКАДЕМИЯ ЗА ДЕЦАТА НА ХИСАРЯ 2016т.

НАПРАВЛЕНИЕ „ ОБУЧЕНИЕ НА ОБУЧИТЕЛИ” 1-ВО НИВО
№ Име Фамилия
1 Стилян Вълевски
2 Петър Кабакчиев
3 Десислава Кабакчиева
4 Весела Матева
5 Иван Иванов
6 Краси Койчева
7 Цветелина Тонова
8 Биляна Дюлгярска
9 Маринела Бедросян
10 Елеонора Хаджийска
11 Стефани Дойчевска
12 Ивона Костадинова
13 Надежда Миленкова
14 Велин Димов
15 Николета Коева
16 Даяна Арабаджова
17 Елена Джуркова

НАПРАВЛЕНИЕ „ОБУЧЕНИЕ НА ОБУЧИТЕЛИ„ 2-РО НИВО

№ ИМЕ ФАМИЛИЯ
1 Димислава Николова
2 Таня Ангелова
3 Мартин Кръстев
4 Ивиана Каракуманска
5 Мария Чолакова
6 Стоян Лесев
7 Ивет Иванова
8 Грета Пенева
9 Василена Конзова
10 Нели Тоскова
11 Теодора Филчева

Направление „Спортни умения“
№ ИМЕ ФАМИЛИЯ
1 Тома Пирянков
2 Ивайла Русева
3 Димислава Николова
4 Мирослав Лилов
5 Стефан Георгиев
6 Мирослав Стрезов
7 Даяна Арменова
8 Ивона Рашкова
9 Светозар Караивански
10 Даяна Петкова
11 Васил Мустакерски
12 Димитър Георгиев
13 Божидара Вълевска
14 Стилян Вълевски
15 Петър Кабакчиев
16 Десислава Кабакчиева
17 Моника Зафирова
18 Таня Ангелова
19 Весела Матева
20 Мира Абу Мурад
21 Уилям Абу Мурад
22 Рами Абу Мурад
23 Петко Иванов
24 Борислав Иванов
25 Иван Иванов
26 Мартин Кръстев
27 Ивиана Каракуманска
28 Величка Пашкулова
29 Мария Чолакова
30 Стоян Лесев
31 Василена Конзова
32 Елионора Хаджийска
33 Нели Тоскова
34 Стефани Дойчевска
35 Теодора Филчева
36 Биляна Дюлгярска
37 Емма Голевска
38 Виктор Блец
39 Ивайло Иванов
40 Кристиан Атанасов
41 Венелина Ланджева
42 Никола Милев
43 Димитър Петков
44 Илиян Ненов
45 Анжелина Михайлова
46 Мария Лаловска
47 Валерия Гочева
48 Даниел Гавраилов
49 Гергана Козарева
50 Велин Димов
51 Николета Коева
52 Виктория Генова
53 Айдоан Кадиров
54 Айсун Узун
55 Зерин Узун
56 Георги Георгиев
57 Гергана Георгиева

Направление „АРТ Работилница“
№ ИМЕ Фамилия
1 ТомаПирянков
2 ИвайлаРусева
3 ДимиславаНиколова
4 МирославЛилов
5 СтефанГеоргиев
6 МирославСтрезов
7 ДаянаАрменова
8 ИвонаРашкова
9 СветозарКараивански
10 ДаянаПеткова
11 МеганПенева
12 НиколВрачева
13 ХанаБедросян
14 ВасилМустакерски
15 БожидараВълевска
16 ПетърКабакчиев
17 ДесиславаКабакчиева
18 МоникаЗафирова
19 ТаняАнгелова
20 ВеселаМатева
21 МираАбуМурад
22 УилямАбуМурад
23 РамиАбуМурад
24 ПеткоИванов
25 БориславИванов
26 МартинКръстев
27 ИвианаКаракуманска
28 ВеличкаПашкулова
29 КрасиКойчева
30 МарияЧолакова
31 СтоянЛесев
32 ИветИванова
33 ВасиленаКонзова
34 ЕлеонораХаджийска
35 НелиТоскова
36 СтефаниДойчевска
37 ЦветелинаТонова
38 ТихомирМилев
39 ТеодораФилчева
40 БилянаДюлгярска
41 ЕммаГолевска
42 ВикторБлец
43 ИвайлоИванов
44 КристианАтанасов
45 ВенелинаЛанджева
46 МаринелаБедросян
47 НиколаМилев
48 ДимитърПетков
49 ИлиянНенов
50 АнжелинаМихайлова
51 МарияЛаловска
52 БориславаГайкова
53 НаталияГайкова
54 ВалерияГочева
55 ВикторияГенова
56 АйдоанКадиров
57 АйсунУзун
58 ЗеринУзун
59 Гергана Георгиева

НАПРАВЛЕНИЕ „АЗ ГОВОРЯ АНГЛИЙСКИ”
№ Име Фамилия
1 Ивайла Русева
2 Димислава Николова
3 Мирослав Лилов
4 Стефан Георгиев
5 Мирослав Стрезов
6 Ивона Рашкова
7 Светозар Караивански
8 Даяна Петкова
9 Меган Пенева
10 Никол Врачева
11 Хана Бедросян
12 Васил Мустакерски
13 Божидара Вълевска
14 Стилян Вълевски
15 Моника Зафирова
16 Таня Ангелова
17 Весела Матева
18 Мира Абу Мурад
19 Уилям Абу Мурад
20 Рами Абу Мурад
21 Петко Иванов
22 Борислав Иванов
23 Иван Иванов
24 Мартин Кръстев
25 Ивиана Каракуманска
26 Мария Чолакова
27 Стоян Лесев
28 Василена Конзова
29 Eлионора Хаджийска
30 Нели Тоскова
31 Стефани Дойчевска
32 Цветелина Тонова
33 Теодора Филчева
34 Биляна Дюлгярска
35 Виктор Блец
36 Ивайло Иванов
37 Кристиан Атанасов
38 Венелина Ланджева
39 МаринелаБедросян
40 Габриела Николова
41 Илиян Ненов
42 Анджелина Михайлова
43 Мария Лаловска
44 Борислава Гайкова
45 Наталия Гайкова
46 Велин Димов

НАПРАВЛЕНИЕ „ЛАТИНО ТАНЦИ”

№ Име Фамилия
Момичета
1 Венелина Ланджева
2 Ивайла Русева
3 Рами Абу Мурад
4 Анджелина Михайлова
5 Мария Лаловска
6 Валерия Гочева
7 Мира Абу Мурад
8 Моника Зафирова
9 Борислава Гайкова
10 Наталия Гайкова
11 Емма Голевска
12 Меган Пенева
13 Василена Конзова
14 Таня Ангелова
15 Мария Чолакова
16 Биляна Дюлгярска
17 Нели Тоскова
18 Стефани Дойчевска
19 Цветелина Тонова
20 Димислава Николова
21 Весела Матева
22 Елеонора Хаджийска
23 Маринела Бедросян
24 Краси Койчева
25 Ивиана Каракуманска
26 Николета Коева
27 Даяна Арабаджова
28 Елена Джуркова
29 Камелия Караджова
30 Валерия Гочева
31 Габриела Карайланова
31 Микаела Костова
32 Гергана Георгиева

момчета
1 Борислав Иванов
2 Тихомир Милев
3 Уилям Абу Мурад
4 Мирослав Лилов
5 Мартин Кръстев
6 Иван Иванов
7 Велин Димов

Направление „Аз говоря руски език”

№ Име Фамилия
1 Никол Пирянкова
2 Димислава Николова
3 Петър Кабакчиев
4 Десислава Кабакчиева
5 Таня Ангелова
6 Весела Матева
7 Биляна Дюлгярска
8 Стефани Дойчевска
9 Нели Тоскова
10 Елеонора Хаджийска
11 Василена Конзова
12 Стоян Лесев
13 Мария Чолакова
14 Краси Койчева
15 Ивиана Каракуманска
16 Мартин Кръстев
17 Иван Иванов
18 Даниел Гавраилов
19 Габриела Николова
20 Велин Димов
21 Гергана Георгиева

Направление „Мода , стил и красота“

ИМЕ
1 Никол  Пирянкова
2 Димислава  Николова
3 Петър  Кабакчиев
4 Десислава  Кабакчиева
5 Таня  Ангелова
6 Весела  Матева
7 Мартин  Кръстев
8 Ивиана Каракуманска
9 Величка Пашкулова
10 Краси Койчева
11 Мария Чолакова
12 Ивет  Иванова
13 Грета Пенева
14 Василена  Конзова
15 Елионора Хаджийска
16 Нели Тоскова
17 Стефани Дойчевска
18 Цветелина Тонова
19 Тихомир  Милев
20 Теодора  Филчева
21 Биляна  Дюлгярска
22 Теодора  Шейретова
23 Емма  Голевска
24 Кристиан  Атанасов
25 Венелина  Ланджева
26 Габриела  Николова
27

28

Виктория  Генова

Гергана Георгиева

tshirt-lqtna-akademiq-

ГРАФИК

НА ЗАНИМАНИЯТА В „ЛЯТНА АКАДЕМИЯ”

Понеделник 18.07.2016

Час Занимания
8,30-10,00 Латино танци
10,10-11,10 Обучение за обучители 1-во ниво
11,20-12,20 Англ.език 1 група Арт работилница  2 група
12,30-13,30 Мода, стил и красота
почивка/по желание посещение на минерален басейн “Извора” и минерален басейн в хотел “Аугуста”
17,30-18,30 Спортни умения- Оцеляване в природата
18,35-19,35 Руски език
19,35-20,30 Обучение за обучители 2-ро ниво

 

Вторник 19.07.2016

Час Занимания
8,30-10,00 Латино танци
10,10-11,10 Обучение за обучители 1-во ниво
11,20-12,20 Англ.език 2 група Арт работилница 1 група
12,30-13,30 Мода, стил  и красота
почивка/по желание посещение на минерален басейн “Извора” и минерален басейн в хотел “Аугуста”
17,30-18,30 Спортни умения- Оцеляване в природата
18,30-19,30 Руски език
19,30-20,30 Обучение за обучители 2-ро ниво

 

Сряда 20.07.2016

Час Занимания
8,30-10,00 Латино танци
10,10-11,10 Обучение за обучители 1-во ниво
11,20-12,20 Англ.език 1 група Арт работилница  2 група
12,30-13,30 Мода, стил и красота
почивка/по желание посещение на минерален басейн “Извора” и минерален басейн в хотел “Аугуста”
17,30-18,30 Спортни умения- оцеляване в природата
18,30-19,30 Руски език
19,30-20,30 Обучение за обучители 2-ро ниво

 

Четвъртък 21.07.2016

Час Занимания
8,30-10,00 Латино танци
10,10-11,10 Обучение за обучители 1
11,20-12,20 Англ.език 2 група Арт работилница 1 група
12,30-13,30 Мода, стил и красота
почивка/по желание посещение на минерален басейн “Извора” и минерален басейн в хотел “Аугуста”
17,30-18,30 Спортни умения- Дресировка на куче
18,30-19,30 Руски език
19,30-20,30 Обучение за обучители 2

 

Петък 22.07.2016

Час Занимания
8,30-10,00 Латино танци
10,10-11,10 Обучение за обучители 1
11,20-12,20 Англ.език 1 група Арт работилница 2 група
12,30-13,30 Мода,стил и красота
почивка/по желание посещение на минерален басейн “Извора” и минерален басейн в хотел “Аугуста”
17,30-18,30 Спортни умения- Дресировка на куче
18,30-20,30 Обучение за обучители 2

Понеделник 25.07.2016

Час Занимания
8,30-10,00 Латино танци
10,10-11,10 Обучение за обучители 1-во ниво
11,20-12,20 Англ.език 2 група Арт работилница 1 група
12,30-13,30 Мода и красота
почивка/по желание посещение на минерален басейн “Извора” и минерален басейн в хотел “Аугуста”
17,30-18,30 Спортни умения- Дресировка на куче
18,30-19,30 Руски език
19,30-20,30 Обучение за обучители 2-ро ниво

Вторник 26.07.2016

Час Занимания
8,30-10,00 Латино танци
10,10-11,10 Обучение за обучители 1-во ниво
11,20-12,20 Англ.език 1 група Арт работилница 2 група
12,30-13,30 Мода, стил и красота
почивка/по желание посещение на минерален басейн “Извора” и минерален басейн в хотел “Аугуста”
17,30-18,30 Спортни умения-  Стрелба с лък
18,30-19,30 Руски език
19,30-20,30 Обучение за обучители 2-ро ниво

Сряда 27.07.2016

Час Занимания
8,30-10,00 Латино танци
10,10-11,10 Обучение за обучители 1-во ниво
11,20-12,20 Англ.език 2 група Арт работилница 1 група
12,30-13,30 Мода,стил и красота
почивка/по желание посещение на минерален басейн “Извора” и минерален басейн в хотел “Аугуста”
17,30-18,30 Спортни умения- Стрелба с лък
18,30-19,30 Руски език
19,30-20,30 Обучение за обучители 2-ро ниво

 

Четвъртък 28.07.2016

Час Занимания
8,30-10,00 Латино танци
10,10-11,10 Обучение за обучители 1-во ниво
11,20-12,20 Англ.език 1 група Арт ателие 2 група
12,30-13,30 Мода, стил и красота
почивка/по желание посещение на минерален басейн “Извора” и минерален басейн в хотел “Аугуста”
17,30-18,30 Спортни умения- Стрелба с лък
18,30-19,30 Руски език
19,30-20,30 Обучение за обучители 2-ро ниво

Петък 29.07.2016

Час Занимания
8,30-10,00 Латино танци
10,10-11,10 Обучение за обучители 1-во ниво /Руски език
11,20-12,20 Англ.език 2 група Арт ателие 1 група
12,30-13,30 Обучение за обучители 2-ро
почивка/по желание посещение на минерален басейн “Извора” и минерален басейн в хотел “Аугуста”
17,30-18,30 Спортни умения- Стрелба с лък- СЪСТЕЗАНИЕ

Победителят печели първо участие във финалният кръг на Българска асоциация по приложна стрелба с лък в Широка поляна.Асоциацията ще поеме таксата и спането на участника.

18,30-20,30 Закриване на лятната академия 2016г.

hissariya-vector-badgeЗелено

 Коментирай

Вашият е-мейл адрес няма да бъде публикуван. Задлжителните полета са маркирани със *