Срок за подаване на заявления 2021 г.

Във връзка с чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи информираме собствениците и ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната система на БАБХ, че заявления за кандидатстване за предоставяне под наем на пасища, мери и ливади се подават до 10 март 2021 г. в деловодството на Общинска администрация Хисаря, гр.Хисаря, ул. „Генерал Гурко” № 14.

Необходими документи:

   1. Заявление по чл.37и, ал.5 и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ
   2. Приложение №1
   3. Приложение №2
   4. Декларация по чл.99, ал.1, т.4 от ППЗСПЗЗ
   5. Копие от документ за самоличност за физическите лица;
   6. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
    7. Копие от документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждането на процедурата или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на упълномощеното от него лице;
    8. Удостоверение за регистрация на животновъден обект с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ;

Изтеглете целия комплект документи от тук:

Приложение 1

Приложение 2

Заявление

Декларация

Списъци на имотите за индивидуално ползване с площите и местоположнеието на мерите, пасищата и ливадите на територията на съответните землища в община Хисаря

СписъциКоментарите са затворени.

Анкети

Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.