На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс и във връзка с произвеждането на Изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

НАРЕЖДАМ :

 1. Определям места за поставяне на агитационни материали на територията на Общината, както следва:
  1. За гр. Хисаря – на таблата тип “Гъбка” на – бул. “Ив. Вазов” до гарата, бул. “Ив. Вазов” срещу бившия универмаг, бул. “Ив. Вазов” срещу вход “Камилите” на крепостната стена, центъра на кв. “Миромир”, на таблото в кв. “Веригово” до магазина на ГПК “Наркооп” и на таблото в кв. “Момина баня” до магазина ГПК “Наркооп”.
  1. За с. Михилци – на таблото пред стария магазин в центъра;
  1. За с. Черничево – на западната стена на читалищната сграда;
  1. За с. Старо Железаре – на таблото в центъра;
  1. За с. Ново Железаре – на таблото в центъра;
  1. За с. Паничери – на трите табла в центъра; Ø За с. Мътеница – таблото в центъра;
  1. За с. Старосел – на таблото до кметството;
  1. За с. Красново – на таблото в центъра;
  1. За с. Кръстевич – на таблото в центъра;
  1. За с. Беловица – на таблото на центъра;
  1. За с. Мало Крушево – северната стена на сградата зад магазина на центъра;
  1. На стените и витрините на сгради и магазини – само след разрешение на собственика или управителя на имота (чл. 183, ал. 3 от ИК).
 2. По време на предизборната кампания агитационни материали да се разпространяват и поставят при стриктно спазване на разпоредбите на чл.чл. 183, 184 и 185 от ИК.
 3. Забранявам поставянето на агитационни материали на дървета по улиците и парковете и автоспирките.
 4. Управителят на ЧОСР да осигури за гр. Хисаря група за премахване на агитационни материали, които не са поставени на определените в тази заповед места и са в нарушение на разпоредбите на чл.чл. 183, 184 и 185 от ИК.
 5. Кметовете и Кметските наместници по населени места отговарят за премахването на агитационни материали посочени в т. 4-та.
 6. В срок от 7 (седем) дни след изборния ден, партиите, коалициите и инициативните

           1 комитети да премахнат поставените от тях агитационни материали.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на ръководствата на политическите партии и коалиции на територията на Общината, Кметовете и Кметските наместници по населените места, Управителя на дейност ЧОСР за сведение и изпълнение. 

Заповедта да се качи на интернет страницата на Общината и да се постави на информационните табла в сградата на Общинска администрация.

Контролът по изпълнението заповедта възлагам на Секретаря на Общината.

 ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВА /П/
Кмет на община ХисаряКоментарите са затворени.

Анкети

Считате ли, че чакахте прекалено дълго?

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

< 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.