Проект BG16RFOP001-6.002-0004
„Античният град Диоклецианопол (гр. Хисаря) – перлата на балнеолечението в римската империя“

Първите археологически разкопки на римския град Диоклецианопол са проведени през 1909 г. и са свързани с името на известния български археолог проф. Богдан Филов. След него старините около хисарските минерални извори са били предмет на научните занимания на редица авторитетни български археолози: Петър Мутафчиев, Кръстьо Миятев, Иван Велков, Васил Миков, Вера Иванова, Димитър Цончев, Костадин Маджаров. След 1990 г. проучването на богатото археологическо наследство на римския и ранновизантийски град Диоклецианопол се извършва под научното ръководство на доц. д-р Митко Маджаров – директор на Археологическия музей в гр. Хисаря.
В резултат на тези дългогодишни археологически разкопки е разкрита и проучена цялата укрепителна система на римския град Диоклецианопол с всички нейни елементи: „куртини, крепостни кули и крепостни стълби, порти, потерни, протейхизма, защитен ров“, римски терми, частни и обществени сгради, раннохристиянски базилики, амфитеатър, некрополи и гробници. През 1976 г. с Решение на МС № 199, пространството, заградено с крепостните стени на римският град Диоклецианопол е обявено за Национален Археологически Резерват.
Днес внушителните архитектурни останки на античния град са експонирани в подходяща паркова среда и превърнати в атрактивни туристически обекти. В този си вид археологическото наследство на курортния град Хисаря представлява практически учебник по римска и късноантична археология.

На 22.01.2020 г. Община Хисаря сключи Договор № BG16RFOP001-6.002-0004-C01 с ОП „Региони в растеж 2014-2020“ (ОПРР) за изпълнение на проект „Античният град Диоклецианопол (гр. Хисаря) – перлата на балнеолечението в римската империя“.
В обхвата на проекта се предвижда изпълнение на следните дейности:

Дейност 1 Извършване на консервационно-реставрационни работи и на строително–монтажни работи, свързани със социализация и експониране на обекти от НАР-Хисаря

Основните подобекти, които ще бъдат обхванати по проекта са следните:
1) Римски терми-Термалният комплекс е разположен в централната част на града, в непосредствена близост до минералните извори, където са съсредоточени най-атрактивни- те постройки от архитектурата на античния град–монументална двуетажна обществена сграда, термален комплекс и амфитеатър. По проект по ОПРР са извършени КРР и социализация на разкритата дотогава архитектура. Археологическите разкопки на термите продължават и дават възможност да се осъществи следващият етап на КРР, социа- лизация и експониране: Предвиждат се КРР и СМР: Консервация и реставрация, почистване, хидрофобизация на новоразкритите помещения: два тепидариума, два калдариу- ма с разположени в тях басейни за мин. вода; Частична възстановка и укрепване на подовите настилки на помещенията и басейните; Консервация и възстановки на арки на входове и сводове на ниши; Укрепване на северната и западната стени на термите; Проектиране и реализиране на защитно покритие над разкритите археологически структури на термите; продълбочаване на съществуващата тводнителна система; защитна ограда от изток, север и запад с възможност за поставяне на рекламни материали/пана; худ. осветление.
2) Южна крепостна порта „Камилите” -Разположена е в западната половина на южната крепостна стена. Направените проучвания показват, че в този си вид южната порта е била построена на това място след изграждането на крепостната стена. Това ясно се вижда от направените сондажи, които днес са оставени като прозорци за нагледна демонстрация на научните заключения. Южната порта на Диоклецианопол е емблемата на съвременния град Хисаря. Тя е единствена по рода си и нейното опазване е от важно значение за археологическата наука. В този си вид южната порта е без консервационна намеса. Това определя необходимостта от извършване на КРР и СМР, свързани със социализацията на този емблематичен за археологическия резерват и за града археологически обект.Предвижда се: КРР по източната и западната фланкиращи портата кули, на оригиналната еднораменна стълба към куртината /до +10,50/ и КРР на прилежащите части на крепостната стена в източна и западна посока; КРР по фасадите на портата за предотвратяване на рушенето на тухли и камъни, в резултат на атмосферни влияния; Стабилизиране на съществуващата вътрешна стълба в западния корпус на портата и дублиране върху нея на ново стълбище; Оформяне на обезопасителна панорамна площадка в горната част на портата с възможност на достъп и създаване на атракция за туристи; Худ. осветление.
3) Североизточна ъглова кула-Тя е осмоъгълна на кръгла основа. По форма се различава от останалите крепостни кули, които са правоъгълни. Формата й е давала възможност за по-добър обстрел от всички страни. Суперструкцията на зидовете на кулата от подовото й ниво е запазена до около 1,10 м. Зидовете са градени в системата на смесената зидария на 4 редови тухлени пояси. Консервация на кулата не е правена. Южно от кулата куртината е висока около 10,5 м. През 70-те години на ХХ в. е извършена консервация на всички кули, разположени на северната крепостна стена без Североизточната ъглова кула. Извършването на КРР на кулата е наложително, както за нейното укрепване и предпазване от атмосферните влияния, така и за запазването й като недвижима археологическа ценност. Предвижда се: КРР на кулата и прилежащите й куртини в посока запад и юг, интеграция на смесена зидария до четвърти тухлен пояс; социализация с възможност за изкачване; създаване на панорамна площадка с атракцион за снимки; худ. осветление.
Изпълнението на дейностите ще се финансира със средства от БФП и финансов инструмент: 1) Инженеринг КРР и СМР – 7905116,67 лв. без ДДС вкл.-проектиране и авторски надзор 376666,67лв. без ДДС, финансирани от ФИ, и изпълнение на КРР и СМР – 7528450 лв. без ДДС, финансирани частично с БФП- 6926890,84 лв. и 601559,16 лв. с ФИ. 2)Съгласуване, оценка на съответствието на работен проект и СН – 150000 лв. без ДДС, финансирани с ФИ.
Изпълнението на дейността включва следните етапи и методи за изпълнение:

 • Изготвяне на предварително пазарно проучване и подготовка на стойностни сметки по окрупнени показатели за изпълнение на КРР и СМР по проекта (завършено изпълнение, преди подаване на проектното предложение);
 • Подготовката на документациите за провеждане на процедурите за възлагане на обществените поръчки и провеждането на избора на изпълнители за изпълнението на дейностите по проекта съгласно ЗОП. Видът на процедурите ще бъде съобразен със стойността на съответните дейности, описани в бюджета на проекта;
 • Инженеринг на КРР и СМР (предстоящо изпълнение на проектиране в две фази – идеен и работен проект, изпълнение на КРР и СМР по одобрен работен проект съгласувания на идеен проект и при необходимост на работен проект, осъществяване на авторски надзор);
 • Съгласувания, оценка за съответствие на инвестиционния работен проект, издаване на разрешения за строеж (предстоящо изпълнение);
 • Осъществяване на Строителен надзор (предстоящо изпълнение);
  Очаквани резултати
 • Изпълнени консервационно-реставрационни работи и строително-монтажни работи за социализация и експониране на обеките от архитектурния резерват;
 • Обща рехабилитарина площ по проекта – 1815 кв.м., включваща (по предварителна оценка и окрупнени сметки, които предстои да бъдат конкретизирани при проектиране на паметниците в археологическия комплекс):
 • КРР по Римски терми (1200 кв.м.);
 • КРР по Южна порта “Камилите” (315 кв.м.);
 • КРР по Североизточна ъглова кула (300 кв.м.).

Дейност 2 Развитие и реклама на туристическия продукт

Дейността за развитие и реклама на туристическия продукт предвижда изпълнение на мерки, свързани с разработване на подходящи материали за интерпретиране на информацията за туристическите обекти и повишаване привлекателността им.
Мерките включат:

 • Подготовка и отпечатване на Пътеводител за НАР-Хисаря (на български, английски, френски, немски, руски, турски и гръцки език) – 500 броя на обща стойност 10 500 лв. без ДДС;
 • Създаване, превод и запис на беседа за обекта /Аудио гайд/ с обща стойност 18 000 лв. без ДДС;
 • Закупуване на тур гайд аудио система за организирани групи с обща стойност 13 166,67 лв. без ДДС.
  Разходите за изпълнение на дейността са в размер на 41 666,67 лв. без ДДС и ще бъдат финансирани с финансов инструмент.
  Начин на изпълнение
  Изпълнението на дейността ще бъде възложено за изпълнение на външен изпълнител, съгласно изискванията на ЗОП, като на подготвителния етап ще бъдат разработени и проведени процедури за избор на изпълнители за услуга – доставка, създаване, преводи и запис на беседа и разработване на съдържание за пътеводител, дизайн и отпечатване на материали.
  Резултатите предвиждат
 • Разработен и отпечатан Пътеводител за НАР-Хисаря (на български, английски, френски, немски, руски, турски и гръцки език) – 500 броя;
 • Разработена беседа за обекта /за аудио гайд/, включително превод;
 • Закупен тур гайд аудио система за организирани групи.

Дейност 3 Организация и управление на проекта.

За целите и нуждите на управлението на проекта ще бъде сформиран екип за управление на проекта (ЕУП), който ще се състои от Ръководител на ЕУП и членове на ЕУП – Координатор, Счетоводител, експерт „Строителство”, експерт „Културно наследство”, и административен сътрудник. ЕУП ще бъде сформиран от служители на Община Хисаря, които до момента са изпълнявали подобни проекти и притежават необходимия опит и познания относно управлението и изпълнението на проекти, финансирани със средства от ЕС /ЕСИФ/.
Екипът за изпълнение на проекта ще се състои от следните членове:

 • Ръководител на проекта;
 • Координатор;
 • Счетоводител;
 • Експерт „Строителство”;
 • Административен сътрудник;
 • Експерт „Културно наследство”.
  Разходите за изпълнение на дейността са в размер на 40 000 лв. без ДДС и ще бъдат финансирани с финансов инструмент.
  Начин на изпълнение
  Предвижда се ЕУП да бъде сформиран със заповед на кмета на Община Хисаря в срок до една календарна седмица след одобрение на проектното предложение и подписване на ДБФП.
  Първоначалната фаза на дейността ще включи сформиране на екипа, организиране на неговата работа и се подготовка и провеждане на процедурите за избор на външни изпълнители на основните дейности по проекта, съгласно изискванията на ЗОП.
  Основните дейности на екипа за организация и управление на проекта предвиждат:
 • Наблюдение на напредъка по проекта, съгласно изградена ясна рамка за вътрешен мониторинг на проектните дейности, поддържане на непрекъсната координация с избраните фирми-изпълнители.
 • Докладване – осъществяване на преглед на изпълнението на плана за оценка; отчитане на напредъка на проекта пред ръководството на общината от страна на ръководителя на проекта.
 • Документооборот и архивиране – въвеждане на система за водене на кореспонденцията и архивиране на цялата документация по проекта. Това ще позволи документацията да е лесно достъпна и налична при извършване на проверка на място от страна на УО на ОПРР или провеждане на внезапен одит.
 • Финансова отчетност по проекта – ще бъде изготвен оперативен план за изпълнението на бюджета, което ще бъде проверявано чрез подробни месечни финансови справки за направените разходи. Контрол върху бюджета – основна задача на ръководителя на проекта е да осигури реализирането на проекта и извършените разходи по него в предварително определения лимит. Редовният и детайлен контрол върху бюджета и неговите отделни пера ще е един от основните методи, който ще се прилага за изпълнението на проекта.
 • Информационни и комуникационни методи – методите за осигуряване на прозрачност и публичност на проектните дейности включват широк набор от техники като поставяне на постоянна обяснителна табела, разпространение на информационни материали, публикуване на съобщения на интернет страницата на община Хисаря, пресконференции.
  Резултат
  1) Сформиран е екип за управление на проекта;
  2) Изготвена е документация за избор на изпълнители по реда на ЗОП съгласно План за външно възлагане в ИСУН;
  3) Проведени са процедури за избор на изпълнители и сключване на договори с изпълнители по реда на ЗОП, съгласно План за външно възлагане;
  4) Изготвен е годишен отчет към УО на ОПРР.

Дейност 4 Изпълнение на мерки за информация и публичност.

Всички предвидени по проекта мерки и дейности за информация и комуникация са в съответствие с Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 – 2020 г.
По време на изпълнение на дейностите по проекта са предвидени:

 • изготвяне и поставяне на временен билборд с информация за проекта;
 • организиране и провеждане на две официални церемонии – при „Първа копка” и при откриване на обекта;
 • организиране на две публични събития (пресконференции) – при стартирането на проекта за представяне на неговите цели и очакваните резултати, и при приключването на проекта за представяне/отчитане на постигнатите резултати;
 • изработване на плакат за визуализация на проекта по време на публични събития;
 • публикуване на информация за проекта на интернет страницата на Община Хисаря;
 • изготвяне и разпространение на дипляни с резултатите от изпълнението на проекта.
  Не по-късно от 3 месеца след приключването на проекта ще бъде поставена и постоянна информационна табела.
  Разходите за изпълнение на дейността са в размер на 12 500 лв. без ДДС и ще бъдат финансирани с финансов инструмент.
  Начин на изпълнение
  Изпълнението на дейността ще бъде възложено на външен за Община Хисаря изпълнител, посредством процедура/и по праговете на ЗОП.
  Предвидени резултати
 • изработен и поставен временен билборд с информация за проекта;
 • организирани и проведени две официални церемонии – при „Първа копка” и при откриване на обекта;
 • организиране на две публични събития (пресконференции) – при стартирането на проекта за представяне на неговите цели и очакваните резултати, и при приключването на проекта за представяне/отчитане на постигнатите резултати;
 • изработен плакат за визуализация на проекта по време на публични събития;
 • публикуване на информация за проекта на интернет страницата на Община Хисаря;
 • изготвяне и разпространение на дипляни с резултатите от изпълнението на проекта;
 • поставена постоянна информационна табела.

Дейност 5 Извършване на одитни проверки.

Дейността предвижда осъществяване на финансов одит от регистриран експерт счетоводител или фирма за одит за удостоверяване и оценка на целесъобразността и ефективността на изразходваните финансови средства по проекта. Финансовият одит ще съпровожда всеки един етап от изпълнението на проекта. Екипът за управление на проекта ще извърши цялостното администриране и отчитане на проектните дейности, като подготви финалните технически и финансови отчети.
Разходите за изпълнение за дейността са в размер на 6 666,67 лева без ДДС и ще бъдат финансирани с финансов инструмент.
Начин на изпълнение
Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител по ЗОП.
Предвидени резултати
– Изготвен 1 доклад от извършен финален одит.Коментарите са затворени.

Анкети

Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.