С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 

 

 

НА  ВНИМАНИЕТО  НА  ВСИЧКИ  ХОТЕЛИЕРИ  И  ЛИЦА  КОИТО  ИЗВЪРШВАТ  ТУРИСТИЧЕСКА  ДЕЙНОСТ  В КАТЕГОРИЗИРАНИ  ТУРИСИТИЧЕСКИ   ОБЕКТИ  НА  ТЕРИТОРИЯТА  НА  ОБЩИНА   ХИСАРЯ

С  писмо  изх. № Т-08-00-692  от  07.11.2019 г.  Министерството  на  туризма  ни уведомява , че   считано  от  01.10.2019 г.   всички    лица  извършващи  туристическа  дейност  трябва да  подават  информация  към   Единната  система  за  туристическа информация  (EСТИ)  .

Предвид  на  това,  че  към настоящия  момент  не  всички  задължени лица  са  изпълнили  това законово  изискване,   отново  приканваме всички  хотелиери, включително  физически  лица , предоставящи  настаняване  в  стаи  за гости , къщи за  гости  и  апартаменти  за гости ,  които  не  са  регистрирани   в  ЕСТИ , да  направят  регистрация на  профил  в   14 дневен  срок  от  получаване  на   изпратеното  писмо, след  което  да  започнат  подаване  на данни  в  системата   съгласно   изискването  на  чл.116 , ал. 5  от  Закона  за  туризма .

Уведомяваме Ви, че в случай на бездействие ще упражним законовите правомощия  съгласно  чл.179 , ал. 1 , т. 3  от  Закона  за туризма .

Информираме  Ви  също ,  че  във  връзка  с  нормата  на  чл. 166, ал. 1 , т. 2 , б. “и” от Закона  за  туризма   и  §2  от  Заключителните  разпоредби   на  Наредбата  за   Националния  туристически  регистър в 30 дневен срок от влизането  в  сила на наредбата лицата, които упражняват дейност в категоризираните места за настаняване, подават информация  по електронната поща до категоризиращите органи относно актуалния електронен адрес във формат, определен от  министъра на туризма.  Наредбата  за   националния  туристически  регистър е  обнародвана в  ДВ бр. 81 от  15.10.2019 г .

Формуляра  може  да  намерите  на  институционалната страница на  Министерството  на  туризма  в  секция  “Административни  услуги “, както и  в  секция   ЕСТИ . Формулярите  с  актуалните  e-mail  адреси  на  лицата   извършващи  туристическа  дейност  в  обектите  следва  да  изпратите  до  министъра   на  туризма за  обектите които  са   категоризирани  от  министъра  на  туризма  или  до  кмета  за  обектите  ,  които  са  категоризирани  от   кмета  на  община  Хисаря .

ОБЩИНСКА   АДМИНИСТРАЦИЯ   ХИСАРЯ Коментирай

Вашият е-мейл адрес няма да бъде публикуван. Задлжителните полета са маркирани със *

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.