novi-griji-proekt

Община Хисаря е партньор по Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”.

Проектът стартира на 24.03.2015г. с подписване на Партньорско споразумение между Община Хисаря и Агенция социално подпомагане, Главна дирекция „Социално подпомагане”.

Дейности по проекта

 1. Организация и управление на Проекта.
 2. Подаване на заявления, оценка и класиране на кандидат- потребителите на услугата;
 3. Кандидатстване, подбор и назначаване на личните асистенти и медицински специалисти;
 4. Обучение на личните асистенти;
 5. Предоставяне на социалната услуга „Личен асистент” и осигуряване на достъп до здравни услуги;
 6. Предоставяне на психологическа подкрепа в кризисни ситуации и супервизия на наетите лични асистенти;
 7. Информиране и публичност;

Подадени са общо 88 заявления от кандидат-потребители, като 7 от тях са деца. Подадените заявления от лични асистенти са 79.

Назначени са 25 лични асистенти на трудов договор, предоставящи услугата „Личен асистент”. Потребителите ползващи услугата са 26.

Услугата се ползва от :

* Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

* Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

* Самотноживеещи тежко болни лица;

* Семейства на деца с увреждания.с увреждания

 

На 26.10.2015г. в рамките на 4 часа се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Към м. декември услугата са ползвали обща 29 потребителя.

Предоставянето на дейността „Личен асистент” по Проект „Нови възможности за грижа” е с краен срок 29.02.2016г.

Първи Етап

Информираме Ви, че стартира реализирането на по Проект “Нови възможности за грижа”, чрез който Агенцията за социално подпомагане, в партньорство с община Хисаря, ще предоставя социалната услуга „Личен асистент”.

Подаването на документи за включване в Проекта се извършва в определеното от община Хисаря място – деловодството на община Хисаря, по местоживеене на кандидата (настоящ адрес).

Кандидатите за потребители на услугата (или техни представители), подават документи (или чрез свой представител), от 27 март до 9 април 2015 г., вкл. от 08.00часа до 17,00часа в общината.

Кандидатите за лични асистенти подават документи (или чрез свой представител), от 27 март до 9 април 2015г.вкл. от 08.00часа до 17,00часа в общината.

За повече информация тел.: 0337/ 62034, 62180

Повече информация в прикаченият файл —> proekt-novi-vazmojnosti-grija

——————————————————————————————————————————

ОТМЯНА НА ВТОРИ ЕТАП ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ

novi-griji-proekt

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Информираме Ви, че се Отменя втори етап на приемане на документи по Проект “Нови възможности за грижа”, чрез който Агенцията за социално подпомагане, в партньорство с община Хисаря, ще предоставя социалната услуга „Личен асистент”.

Към 08.06.2015г. броят на обслужваните по проекта хора с увреждания и хора с ограничения или невъзможност за самообслужване е 14 133 потребители, в т.ч. 3049 деца(21,57%). В листата на чакащи броят на кандидат-потребителите и одобрените лични асистенти е значителен.

Обявяването на втори прием на документи от кандидат-потребители през м.юни 2015г. ще създаде допълнителни очаквания сред гражданите, които в рамките на този проект не биха се реализирали, тъй като финансовият ресурс по проекта е разпределен и броят на оценените вече кандидат-потребители е значителен.

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” разреши да не се обявява втори етап на приемане на заявления от кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти.

Информация по Проект “ Нови възможности за грижа”

novi-griji-proekt

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са деца. Подадени бяха общо 88 заявления от кандидат-потребители.

Услугата се ползва от :

v Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

v Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

v Самотноживеещи тежко болни лица;

v Семейства на деца с увреждания.с увреждания

През месец октомври се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Тази услуга е изключително полезна и търсена от потребителите, т. к. се предоставя в домашни условия, без откъсване от средата.

Информация-18.02.2016г.

В изпълнение на Дейност 3 и Дейност 5 по Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент” и съобразно броя часове за предоставяне на здравни услуги, определени с анекс към партньорското споразумение, през месец януари 2016г. бе проведен подбор на медицински специалисти.

От 01.02.2016г. е назначена една медицинска сестра на пълен щат по Проекта, която предоставя здравни грижи на 20 потребители по предварително изготвен график. Продължителността на посещение и предоставянето на здравни услуги на един адрес е до два часа.

В изпълнение на Дейност 6 по Проекта „ Предоставяне на психологическа подкрепа в кризисни ситуации и супервизия на наетите лични асистенти. Контрол на качеството на услугата”, в началото на месец февруари бе проведена супервизия на наетите лични асистенти.

През м. февруари назначените лични асистенти на трудов договор, предоставящи услугата „Личен асистент” са 27. Потребителите ползващи услугата са 28.

Към м. февруари услугата са ползвали обща 33 потребителя.

Предоставянето на дейността „Личен асистент” по Проект „Нови възможности за грижа” е с краен срок 29.02.2016г.

ОБЯВА

Община Хисаря в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане по Проект “Нови възможности за грижа” и във връзка с изпълнение на дейностите по Проекта ще осъществи подбор на медицински специалисти, с професионална квалификация „Медицинска сестра”  или „Медицински фелдшер”, които могат да извършват професионални дейности, определени в Наредба №1 от 8 февруари 2011г. и попадат в обхвата на дейностите по проекта, свързани с осигуряване на достъп до здравни услуги.

Медицинските специалисти, които желаят да бъдат наети по проект „Нови възможности за грижа” подават  Заявление(Приложение №1) по настоящ адрес  в община Хисаря от 22.01.2016г. до 26.01.2016г. включително, от 08.00ч. до 17,00ч.

За повече информация тел.: 0337/ 62034, 62180

 

За медицински специалисти  могат да кандидатстват :

 • Безработни лица
 • Трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
 • Пенсионери

Необходими документи за кандидатстване за личен асистент:

 • Заявление (Приложение №1)
 • Документ за самоличност(копие)
 • Автобиография
 • Документ за базово медицинско образование(копие);
 • Документ, доказващ професионален медицински опит минимум 1 година (служебна бележка от работодател/ трудова книжка)
 • Служебна бележка от месторабота, удостоверяваща, че кандидата работи(ако е трудово ангажиран)
 • Пенсионно разпореждане (ако кандидата е пенсионер)

 

С одобрените медицински специалисти ще бъде сключен договор за услуга(гражданска договор) или трудов договор считано от 01.02.206г. до 29.02.2016г..

 Заявление за Кандидатстване —-> Изтегли от тук

Информация - 14.03.2016год.

Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”, по който община Хисаря бе партньор на Агенция социално подпомагане, Главна дирекция ”Социално подпомагане” приключи на 29.02.2016г.

 

Потребителите ползващи услугата „Личен асистент” бяха :

 • Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
 • Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;
 • Самотноживеещи тежко болни лица;
 • Семейства на деца с увреждания.

Личните асистенти предоставящи услугата бяха лица в трудоспособна възраст, или лица, които НЕ СА придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл.68 от Кодекса за социално подпомагане – Безработни лица; Трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд; Неактивни лица (студенти или придобили право но професионална пенсия за ранно пенсиониране – в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд;

По проекта бяха подадени 88 (осемдесет и осем) заявления от кандидат-потребители. Оценени бяха 88(осемдесет и осем) кандидат-потребители. Услугата „Личен асистент” ползваха 33 (тридесет и трима) потребители. Назначена беше 1(една) медицинска сестра на пълен щат, която предоставя здравни услуги на потребителите. 20 (двадесет) потребителя получиха здравни услуги.

По проекта бяха подадени 79 (седемдесет и девет) заявления от кандидати за лични асистенти. Един кандидат за личен асистент не се яви на интервю. За него не беше изготвен формуляр за индивидуална оценка и той не беше класиран в списъка. Одобрени бяха 78 (седемдесет и осем) кандидат лични асистенти. Въвеждащо обучение трябваше да преминат 46 (четиридесет и шест) кандидати за лични асистенти. На обучението не се явиха 8 (осем). Обучени бяха 38 (тридесет и осем) кандидат лични асистенти. Поддържащо обучение преминаха 24(двадесет и четири) лични асистенти. На 27 (двадесет и седем) лични асистенти бе проведена групова супервизия. Извършени бяха 9(девет) проверки по контрол на качеството на предоставяне на услугата.

За целият период на Проекта услугата „Личен асистент” ползваха 33 (тридесет и трима) потребители, предоставяна им от 32(тридесет и двама) лични асистенти назначени на трудов договор.

В проекта бяха обхванати 14(четиринадесет) потребителя, които са ползвали услугата „Личен асистент” по Проект „Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 „ Алтернативи”.

Предстои кандидатстване по Проект „Интегрирани услуги за независим живот“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. Всички потребители ще имат възможност да кандидатстват. Ще им бъдат направени нови оценки на потребностите.Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.