Решение № 648/01.04.2021 г., постановено по административно дело № 87/2020 г. по описа на Административен съд – Пловдив


НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ


ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХИСАРЯ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Приет с Решение № 60, Протокол № 7/18.02.2020 год. от Общински съвет Хисаря, изменен и допълнен с Решение № 350, Протокол № 19/20.04.2021 год. на Общински съвет Хисаря


ПЛАН – СМЕТКА ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА ЗА ПРИХОДИТЕ ОТ ТАКСА „БИТОВИ ОТПАДЪЦИ” И РАЗХОДИТЕ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ „ЧИСТОТА, СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ, ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ЗАКРИВАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ДЕПА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТЧИСЛЕНИЯТА ПО ЧЛ.60 И 64 ОТ ЗУО, И ПОЧИСТВАНЕ НА ТЕРИТОРИИТЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ ЗА 2021 г.

Приета с Решение № 257, взето с Протокол № 16 на заседанието на ОбС гр. Хисаря, състояло се на 15.12.2020 г.   


Решение 1817/20.10.2020 г. по Адм. дело 505/2020 по описа на Административен съд Пловдив, II отделение, XVII състав


НАРЕДБА за реда и начина за отпускане на еднократно финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Хисаря


Наредба за условията и реда за поемане, обслужване и управление на общинския дълг на община Хисаря


ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ИЛИ ОСИНОВЕНО ДЕТЕ


ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 08.11.2019 г. ДО 23.06.2020 г.


НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОБЩИНА ХИСАРЯ


ТАРИФА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ  МИНЕРАЛНА  ВОДА НА  НМВ „КРАСНОВО” СЕЛО КРАСНОВО, ОБЩИНА ХИСАРЯ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Приета с Решение №122, Протокол №10/19.05.2020 г. на Общински съвет – Хисаря


НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

Вид Документ
НАИМЕНОВАНИЕ
ИЗТЕГЛИ

Наредба

Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на

територията на община Хисаря

Изтегли :

Съдебно решение №418/14.02.2020:

Решение

Решение 2047/22.10.2019 г. по Адм. дело 1723/2019 по описа на Административен съд Пловдив, XVI състав

Изтегли :

Наредба

Наредба 1
за поддържане и опазване на обществения ред,чистотата и общественото имущество на територията на община Хисаря

Изтегли :

Правилник

ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАБЛЮДАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХИСАРЯ

Изтегли :

Наредба

НАРЕДБА
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ
НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

Изтегли :

Наредба

Наредба
за водене на регистър на общинските детски градини

Изтегли :

Наредба

НАРЕДБА
ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ПО ЧЛ.225 a, АЛ. 3 от ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Изтегли :

Дата

/27.05.2016/

     
Наредба
Н А Р Е Д Б А
за управление на горските територии на Община Хисар

Изтегли :

     
     
Наредба

П Р А В И Л Н И К
За определяне на реда за ползване, стопансване и управление на Спортен комплекс-лекоатлетически стадион “Крепост”, игрище за волейбол и бескетбол, гр. Хисаря и спортна площадка в с. Старосел

  Изтегли :
Наредба

НАРЕДБА
за организацията и безопасността на движението
и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на община Хисаря приета с решение № 566, взето с Протокол № 62 от 22.07.2014 година от Общински съвет –Хисаря, изменена и допълнена с Решение № 739, Протокол № 81/23.06.2015 г., изменена и допълнена с Решение № 164, Протокол № 19/19.07.2016 г., изменена и допълнена с Решение № 461, Протокол № 54/20.02.2018 г. от Общински съвет Хисаря.

Изтегли :

Наредба

НАРЕДБА
за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Хисаря

   Изтегли :
 
Наредба

 

НАРЕДБА
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

   Изтегли :
Правилник
П Р А В И Л Н И К
ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА
ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
„ЧИСТОТА, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТИ“
КЪМ ОБЩИНА ХИСАРЯ
    Изтегли:
Наредба

 

НАРЕДБА
За организацията, финансирането и дейността на пенсионерските клубове на територията на Община Хисаря

   Изтегли:
 

 

 

 
Наредба

НАРЕДБА
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ

  Изтегли:
Наредба

 

НАРЕДБА

за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища

Наредба

 

НАРЕДБА
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА ХИСАРЯ

Наредба

 

НАРЕДБА
За реда и условията за отглеждане на животни на територията на Община Хисаря

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ
Наредба

 

НАРЕДБА
ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО В ОБЩИНА ХИСАРЯ, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО В ОБЩИНА ХИСАРЯ, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
Наредба

 

НАРЕДБА
ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА СОЦИАЛНО-СЛАБИ ГРАЖДАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ
ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 226

ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК ИНФОРМАЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ
Наредба

НАРЕДБА
ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК ИНФОРМАЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

Наредба

НАРЕДБА
ЗА РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ И ПОСТАВЯНЕ НА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В ОБЩИНА ХИСАРЯ

Изтегли:

ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК ИНФОРМАЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

 

Наредба

ПЛАН-СМЕТКА ПО СЕЛИЩА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ДЕЙНОСТ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТАКСАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
ПО ДЕЙНОСТИ ЗА 2015 ГОДИНА

Изтегли:

ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК ИНФОРМАЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

 

Наредба

НАРЕДБА
ЗА РЕДА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА

Изтегли:

ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК ИНФОРМАЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

 

Наредба

НАРЕДБА
ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЧЕТА И ОГРАНИЧАВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА ОБЩИНА ХИСАРЯ

Изтегли:

ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК ИНФОРМАЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯLike Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.