НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

НАИМЕНОВАНИЕ
ИЗТЕГЛИ
Проекто-Наредба

Проект на Наредба 1 за поддържане и опазване на обществения ред,чистотата и общественото имущество на територията на община Хисаря

 

 

Изтегли :

Правилник

ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАБЛЮДАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХИСАРЯ

 

 

Изтегли :

Наредба

НАРЕДБА
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ
НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

 

 

Изтегли :

Наредба

Наредба за водене на регистър на общинските детски градини

 

 

Изтегли :

Наредба

НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ

ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ

ПО ЧЛ.225 a, АЛ. 3 от ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

 

 

Изтегли :

Дата

/27.05.2016/

Наредба

Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община Хисаря

приета с Решение № 8, взето с Протокол № 2 от 29.11.2011 г. от заседание на Общински съвет – гр. Хисаря


решение № 1951 от 26.10.2016г по АХД № 862/16г. на ПАС

Изтегли : 

Решение на Административен съд Пловдив

Изтегли : 

 

 

 

Изтегли :

 

Правилник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХИСАРЯ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНСИТРАЦИЯ

 

 

 

 

 

00

Н А Р Е Д Б А
за управление на горските територии на Община Хисар

01

Наредба за определяне размера на местните данъци
на територията на община ХИСАРЯ за 2015 г.

Изтегли

02
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Хисаря за 2017 год.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК ИНФОРМАЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК ИНФОРМАЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК ИНФОРМАЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

Решение №1951

03

П Р А В И Л Н И К

За определяне на реда за ползване, стопансване и управление на Спортен комплекс-лекоатлетически стадион “Крепост”, игрище за волейбол и бескетбол, гр. Хисаря и спортна площадка в с. Старосел

04

Наредба за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на община Хисаря приета с Решение № 566, взето с Протокол №62 от 22.07.2014 г. от заседание на Общински съвет – гр. Хисаря, изменена и допълнена с Решение №739, Протокол №81/23.06.2015г. изменена и допълнена с Решение №164, Протокол №19/19.07.2016г.

 

 

Изтегли :

05

НАРЕДБА

за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Хисаря

06

Наредба

за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на община Хисаря

07

Наредба

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

09

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

10

Н А Р Е Д Б А

За организацията, финансирането и дейността на пенсионерските клубове на територията на Община Хисаря

11

НАРЕДБА
за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби

12

НАРЕДБА

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ

13

НАРЕДБА

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ И ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

14

НАРЕДБА

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА ХИСАРЯ

15

НАРЕДБА

За реда и условията за отглеждане на животни на територията на Община Хисар

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ
16

Н А Р Е Д Б А
ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО В ОБЩИНА ХИСАРЯ, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО В ОБЩИНА ХИСАРЯ, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
17

НАРЕДБА

ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА СОЦИАЛНО-СЛАБИ ГРАЖДАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ
ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 226

ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК ИНФОРМАЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ
18

НАРЕДБА

ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК ИНФОРМАЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

19

НАРЕДБА

ЗА РЕДА ЗА ИЗДАШАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ И ПОСТАВЯНЕ НА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В ОБЩИНА ХИСАРЯ

ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК ИНФОРМАЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

20

ПЛАН-СМЕТКА ПО СЕЛИЩА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ДЕЙНОСТ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТАКСАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
ПО ДЕЙНОСТИ ЗА 2015 ГОДИНА

ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК ИНФОРМАЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

21

НАРЕДБА

ЗА РЕДА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА

ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК ИНФОРМАЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

22

НАРЕДБА

ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ И КУЧЕТА И ОГРАНИЧАВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА БЕЗСТПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА ОБЩИНА ХИСАРЯ

 

ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК ИНФОРМАЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

 Like Us On Facebook

Анкети

Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Проект “ Нови възможности за грижа”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,

които не могат да се самообслужват)

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са деца. Подадени бяха общо 88 заявления от кандидат-потребители.

Услугата се ползва от :

** Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Самотноживеещи тежко болни лица;

** Семейства на деца с увреждания.с увреждания

През месец октомври се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Тази услуга е изключително полезна и търсена от потребителите, т. к. се предоставя в домашни условия, без откъсване от средата.

Powered by WordPress Popup