НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

Вид Документ
НАИМЕНОВАНИЕ
ИЗТЕГЛИ

Наредба

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ – ОБЩИНА ХИСАРЯ

Изтегли :

Съдебно решение №2393/21.11.2019

Наредба

Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на

територията на община Хисаря

Изтегли :

Съдебно решение №418/14.02.2020:

Решение

Решение 2047/22.10.2019 г. по Адм. дело 1723/2019 по описа на Административен съд Пловдив, XVI състав

Изтегли :

Наредба

Наредба 1
за поддържане и опазване на обществения ред,чистотата и общественото имущество на територията на община Хисаря

Изтегли :

Правилник

ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАБЛЮДАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХИСАРЯ

Изтегли :

Наредба

НАРЕДБА
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ
НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

Изтегли :

Наредба

Наредба
за водене на регистър на общинските детски градини

Изтегли :

Наредба

НАРЕДБА
ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ПО ЧЛ.225 a, АЛ. 3 от ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Изтегли :

Дата

/27.05.2016/

Правилник ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХИСАРЯ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНСИТРАЦИЯ

Изтегли :

Приет на 18.02.2020г.

Наредба
Н А Р Е Д Б А
за управление на горските територии на Община Хисар

Изтегли :

Наредба
Наредба
за определяне размера на местните данъци
на територията на община ХИСАРЯ

Изтегли

Наредба
Наредба
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Хисаря
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК ИНФОРМАЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК ИНФОРМАЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК ИНФОРМАЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

Решение №1951

Изтегли :

Наредба

П Р А В И Л Н И К
За определяне на реда за ползване, стопансване и управление на Спортен комплекс-лекоатлетически стадион “Крепост”, игрище за волейбол и бескетбол, гр. Хисаря и спортна площадка в с. Старосел

  Изтегли :
Наредба

НАРЕДБА
за организацията и безопасността на движението
и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на община Хисаря приета с решение № 566, взето с Протокол № 62 от 22.07.2014 година от Общински съвет –Хисаря, изменена и допълнена с Решение № 739, Протокол № 81/23.06.2015 г., изменена и допълнена с Решение № 164, Протокол № 19/19.07.2016 г., изменена и допълнена с Решение № 461, Протокол № 54/20.02.2018 г. от Общински съвет Хисаря.

Изтегли :

Наредба

НАРЕДБА
за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Хисаря

   Изтегли :
 
Наредба

 

НАРЕДБА
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

   Изтегли :
Правилник
П Р А В И Л Н И К
ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА
ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
„ЧИСТОТА, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТИ“
КЪМ ОБЩИНА ХИСАРЯ
    Изтегли:
Наредба

 

НАРЕДБА
За организацията, финансирането и дейността на пенсионерските клубове на територията на Община Хисаря

   Изтегли:
Наредба

 

НАРЕДБА
за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби

  Изтегли:
Наредба

НАРЕДБА
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ

  Изтегли:
Наредба

 

НАРЕДБА
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ И ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

Наредба

 

НАРЕДБА
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА ХИСАРЯ

Наредба

 

НАРЕДБА
За реда и условията за отглеждане на животни на територията на Община Хисаря

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ
Наредба

 

НАРЕДБА
ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО В ОБЩИНА ХИСАРЯ, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО В ОБЩИНА ХИСАРЯ, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
Наредба

 

НАРЕДБА
ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА СОЦИАЛНО-СЛАБИ ГРАЖДАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ
ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 226

ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК ИНФОРМАЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ
Наредба

НАРЕДБА
ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК ИНФОРМАЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

Наредба

НАРЕДБА
ЗА РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ И ПОСТАВЯНЕ НА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В ОБЩИНА ХИСАРЯ

Изтегли:

ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК ИНФОРМАЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

 

Наредба

ПЛАН-СМЕТКА ПО СЕЛИЩА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ДЕЙНОСТ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТАКСАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
ПО ДЕЙНОСТИ ЗА 2015 ГОДИНА

Изтегли:

ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК ИНФОРМАЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

 

Наредба

НАРЕДБА
ЗА РЕДА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА

Изтегли:

ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК ИНФОРМАЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

 

Наредба

НАРЕДБА
ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЧЕТА И ОГРАНИЧАВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА ОБЩИНА ХИСАРЯ

Изтегли:

ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК ИНФОРМАЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯLike Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

Получихте ли точна, ясна и разбираема информация за административната услуга която желаете да ползва?

Зареждане ... Зареждане ...