НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

Вид Документ
НАИМЕНОВАНИЕ
ИЗТЕГЛИ
Наредба

Наредба 1
за поддържане и опазване на обществения ред,чистотата и общественото имущество на територията на община Хисаря

Изтегли :

Правилник

ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАБЛЮДАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХИСАРЯ

Изтегли :

Наредба

НАРЕДБА
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ
НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

Изтегли :

Наредба

Наредба
за водене на регистър на общинските детски градини

Изтегли :

Наредба

НАРЕДБА
ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ПО ЧЛ.225 a, АЛ. 3 от ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Изтегли :

Дата

/27.05.2016/

Правилник ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХИСАРЯ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНСИТРАЦИЯ

Изтегли :

Наредба
Н А Р Е Д Б А
за управление на горските територии на Община Хисар

Изтегли :

Наредба
Наредба
за определяне размера на местните данъци
на територията на община ХИСАРЯ

Изтегли

Наредба
Наредба
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Хисаря
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК ИНФОРМАЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК ИНФОРМАЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК ИНФОРМАЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

Решение №1951

Изтегли :

Наредба

П Р А В И Л Н И К
За определяне на реда за ползване, стопансване и управление на Спортен комплекс-лекоатлетически стадион “Крепост”, игрище за волейбол и бескетбол, гр. Хисаря и спортна площадка в с. Старосел

  Изтегли :
Наредба

НАРЕДБА
за организацията и безопасността на движението
и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на община Хисаря приета с решение № 566, взето с Протокол № 62 от 22.07.2014 година от Общински съвет –Хисаря, изменена и допълнена с Решение № 739, Протокол № 81/23.06.2015 г., изменена и допълнена с Решение № 164, Протокол № 19/19.07.2016 г., изменена и допълнена с Решение № 461, Протокол № 54/20.02.2018 г. от Общински съвет Хисаря.

Изтегли :

Наредба

НАРЕДБА
за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Хисаря

   Изтегли :
Наредба

НАРЕДБА
за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на община Хисаря

  Изтегли :
Наредба

НАРЕДБА
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

   Изтегли :
Наредба
                                         НАРЕДБА
за управление на отпадъците
    Изтегли:
Наредба

НАРЕДБА
За организацията, финансирането и дейността на пенсионерските клубове на територията на Община Хисаря

   Изтегли:
Наредба

НАРЕДБА
за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби

  Изтегли:
Наредба

НАРЕДБА
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ

  Изтегли:
Наредба

НАРЕДБА
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ И ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

Наредба

НАРЕДБА
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА ХИСАРЯ

Наредба

НАРЕДБА
За реда и условията за отглеждане на животни на територията на Община Хисаря

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ
Наредба

НАРЕДБА
ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО В ОБЩИНА ХИСАРЯ, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО В ОБЩИНА ХИСАРЯ, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
Наредба

НАРЕДБА
ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА СОЦИАЛНО-СЛАБИ ГРАЖДАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ
ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 226

ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК ИНФОРМАЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ
 

 

Наредба

НАРЕДБА
ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК ИНФОРМАЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

 

 

Наредба

НАРЕДБА
ЗА РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ И ПОСТАВЯНЕ НА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В ОБЩИНА ХИСАРЯ

Изтегли:

ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК ИНФОРМАЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

Наредба

ПЛАН-СМЕТКА ПО СЕЛИЩА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ДЕЙНОСТ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТАКСАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
ПО ДЕЙНОСТИ ЗА 2015 ГОДИНА

Изтегли:

ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК ИНФОРМАЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

Наредба

НАРЕДБА
ЗА РЕДА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА

Изтегли:

ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК ИНФОРМАЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

Наредба

НАРЕДБА
ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЧЕТА И ОГРАНИЧАВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА ОБЩИНА ХИСАРЯ

Изтегли:

ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК ИНФОРМАЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯLike Us On Facebook

Анкети

Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

GDPR (ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ)


На 25 май 2018 г. влиза в сила нов регламент на ЕС за защита на информацията (GDPR – General Data Protection Regulation).

Община Хисаря , представя на вашето внимание информация вътрешни правила за прилагане на регламента

Прочети тук