НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

НАИМЕНОВАНИЕ
ИЗТЕГЛИ

Докладна Записка

Изх № 08-00-169

Отпоено: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Хисаря, приета с Решение № 173 на Общински съвет – град Хисаря, взето с Протокол № 20/13.09.2016г., изм. и доп. с Решение № 192, взето с Протокол № 21/18.10.2016г.

Изтегли Докладна Записка:

качена на

/21.06.2017/

Проект

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на  Наредба за организацията, финансирането и дейността на пенсионерските клубове  на територията на Община Хисаря, приета с Решение № 322 на Общински съвет – град Хисаря, взето с Протокол № 35/23.04.2013г.

—————————————————————————

Частична оценка на въздействието

дата на качване : 20.01.2017

Изтегли Докладна Записка:

качена на

/20.01.2016/

Проект

Приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Хисаря, Пловдивска област, приета с Решение № 250 на Общински съвет – град Хисаря, взето с Протокол № 25/24.02.2009г.

—————————————————————————

Частична оценка на въздействието

дата на качване : 20.01.2017

Изтегли Докладна Записка:

качена на

/28.12.2016/

 

Проект

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАБЛЮДАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХИСАРЯ

ДОКЛАДНА

Изтегли :

 

 

Изтегли :

качена на

/07.11.2016/

Наредба

НАРЕДБА
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ
НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

 

 

Изтегли :

Наредба

Наредба за водене на регистър на общинските детски градини

 

 

Изтегли :

Наредба

НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ

ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ

ПО ЧЛ.225 a, АЛ. 3 от ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

 

 

Изтегли :

Дата

/27.05.2016/

Наредба

Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община Хисаря

приета с Решение № 8, взето с Протокол № 2 от 29.11.2011 г. от заседание на Общински съвет – гр. Хисаря


решение № 1951 от 26.10.2016г по АХД № 862/16г. на ПАС

Изтегли : 

 

 

 

Изтегли :

 

Правилник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХИСАРЯ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНСИТРАЦИЯ

 

 

 

 

 

00

Н А Р Е Д Б А
за управление на горските територии на Община Хисар

01

Наредба за определяне размера на местните данъци
на територията на община ХИСАРЯ за 2015 г.

Изтегли

02
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Хисаря за 2017 год.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК ИНФОРМАЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК ИНФОРМАЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК ИНФОРМАЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

Решение №1951

03

П Р А В И Л Н И К

За определяне на реда за ползване, стопансване и управление на Спортен комплекс-лекоатлетически стадион “Крепост”, игрище за волейбол и бескетбол, гр. Хисаря и спортна площадка в с. Старосел

04

Наредба за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на община Хисаря приета с Решение № 566, взето с Протокол №62 от 22.07.2014 г. от заседание на Общински съвет – гр. Хисаря, изменена и допълнена с Решение №739, Протокол №81/23.06.2015г. изменена и допълнена с Решение №164, Протокол №19/19.07.2016г.

 

 

Изтегли :

05

НАРЕДБА

за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Хисаря

06

Наредба

за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на община Хисаря

07

Наредба

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

09

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

10

Н А Р Е Д Б А

За организацията, финансирането и дейността на пенсионерските клубове на територията на Община Хисаря

11

НАРЕДБА
за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби

12

НАРЕДБА

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ

13

НАРЕДБА

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ И ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

14

НАРЕДБА

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА ХИСАРЯ

15

НАРЕДБА

За реда и условията за отглеждане на животни на територията на Община Хисар

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ
16

Н А Р Е Д Б А
ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО В ОБЩИНА ХИСАРЯ, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО В ОБЩИНА ХИСАРЯ, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
17

НАРЕДБА

ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА СОЦИАЛНО-СЛАБИ ГРАЖДАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ
ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 226

ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК ИНФОРМАЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ
18

НАРЕДБА

ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК ИНФОРМАЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

19

НАРЕДБА

ЗА РЕДА ЗА ИЗДАШАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ И ПОСТАВЯНЕ НА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В ОБЩИНА ХИСАРЯ

ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК ИНФОРМАЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

20

ПЛАН-СМЕТКА ПО СЕЛИЩА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ДЕЙНОСТ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТАКСАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
ПО ДЕЙНОСТИ ЗА 2015 ГОДИНА

ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК ИНФОРМАЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

21

НАРЕДБА

ЗА РЕДА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА

ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК ИНФОРМАЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

22

НАРЕДБА

ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ И КУЧЕТА И ОГРАНИЧАВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА БЕЗСТПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА ОБЩИНА ХИСАРЯ

 

ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК ИНФОРМАЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

 Like Us On Facebook

Анкети

Как според Вас е най-добре да се извършва административното обслужване?

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Проект “ Нови възможности за грижа”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,

които не могат да се самообслужват)

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са деца. Подадени бяха общо 88 заявления от кандидат-потребители.

Услугата се ползва от :

** Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Самотноживеещи тежко болни лица;

** Семейства на деца с увреждания.с увреждания

През месец октомври се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Тази услуга е изключително полезна и търсена от потребителите, т. к. се предоставя в домашни условия, без откъсване от средата.

Powered by WordPress Popup