ФУНКЦИИ

Функции:

Общинският съвет е орган на местното самоуправление, избиран от жителите на общината при условия и ред, определен от Изборния кодекс. Общинският съвет на Хисаря се състои от избраните 17общински съветници.
Общинският съвет осъществява единна политика за развитие на общината, съгласно законите на страната. Общинският съвет, в рамките на предоставената му компетентност, определя политиката на Общината по въпросите, свързани с:
1. Общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация;
2. Устройството и развитието на територията на общината;
3. Образованието – предучилищно възпитание, начално, основно, средно
4. Науката;
5. Младежта и младежките дейности;
6. Здравеопазването
7. Културата – читалища, библиотеки, музеи и др.;
8. Благоустрояването и комуналните дейности;
9. Социалните услуги;
10.Опазването на околната среда, рационално използване на природните ресурси, развитието на спорта, отдиха и туризма;
11. Опазването и поддържането на исторически, културни и архитектурни паметници;
12. Международното сътрудничество, евроинтеграцията и развитието на гражданското общество;
13. Проблеми на социално слаби граждани, хора с увреждания и малцинствени групи;
14. Проблеми на религиозните общности.
Общинският съвет решава и проблеми от местно значение, които не са от изключителна компетентност на други органи.


ПРАВОМОЩИЯ

Правомощия:

Общинският съвет:
1. Създава постоянни и временни комисии и избира техните членове и ръководства;
2. Одобрява структурата на общинската администрация по предложение на Кмета на общината;
3. Избира и освобождава Председателя на Общинския съвет;
4. Определя размера на трудовото възнаграждение на Кмета на Общината в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината;
5. Приема и изменя годишния бюджет на Общината, осъществява контрол и приема отчет за изпълнението му;
6. Определя размера на местните данъци и такси;
7. Приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и определя конкретните правомощия на кмета;
8. Приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и определя представители на Общината в тях;
9. Приема решения за ползване на банкови кредити и за предоставяне на безлихвени заеми и за емитиране на облигации при условия и по ред, определени със закон;
10. Приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията;
11. Приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на Общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности;
12. Приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дареното имущество;
13. Приема решения за участие на Общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на Общината в тях;
14. Приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове и др. обекти с общинско значение;
15. Приема решения за произвеждане на референдуми, общи събрания и подписка по смисъла на Закона за допитване до народа, по въпроси от обществена значимост;
16.Одобрява символ и печат на Общината;
17. Удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани;
18. Определя изискванията за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на Община Брацигово, както и от състоянието на инженерната и социална инфраструктура;
19. Може да отмени актове на кмета, извършени в нарушение на неговите решения.
Заседанията на Общинския съвет са открити и се свикват не по – малко от шест пъти годишно. Граждани, които не са общински съветници, могат да вземат думата в края на заседанията по ред, определен от Общинския съвет. Те могат да правят изказвания, предложения, да отправят питания по въпроси от компетентността на       Общинския съвет и представляващи обществен интерес.
Заседанията на Общинския съвет се свикват и ръководят от Председател.


Oбщинска Стратегия-Развитие на социалните услуги

Oбщинска Стратегия-Развитие на социалните услуги 2016-2020 год.

pdf

—————————————————————————————————————————————–

Решение №165

pdf

 


Председател : Гатьо Султанов

тел : ………………………

емайл : obs!hisar.bg

(Заменете ! с @ при копиране на емайл адреса)Like Us On Facebook

Анкети

По какъв начин желаете да получавате отговор от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Проект “ Нови възможности за грижа”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,

които не могат да се самообслужват)

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са деца. Подадени бяха общо 88 заявления от кандидат-потребители.

Услугата се ползва от :

** Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Самотноживеещи тежко болни лица;

** Семейства на деца с увреждания.с увреждания

През месец октомври се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Тази услуга е изключително полезна и търсена от потребителите, т. к. се предоставя в домашни условия, без откъсване от средата.

Powered by WordPress Popup