ФУНКЦИИ

Функции:

Общинският съвет е орган на местното самоуправление, избиран от жителите на общината при условия и ред, определен от Изборния кодекс. Общинският съвет на Хисаря се състои от избраните 17общински съветници.
Общинският съвет осъществява единна политика за развитие на общината, съгласно законите на страната. Общинският съвет, в рамките на предоставената му компетентност, определя политиката на Общината по въпросите, свързани с:
1. Общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация;
2. Устройството и развитието на територията на общината;
3. Образованието – предучилищно възпитание, начално, основно, средно
4. Науката;
5. Младежта и младежките дейности;
6. Здравеопазването
7. Културата – читалища, библиотеки, музеи и др.;
8. Благоустрояването и комуналните дейности;
9. Социалните услуги;
10.Опазването на околната среда, рационално използване на природните ресурси, развитието на спорта, отдиха и туризма;
11. Опазването и поддържането на исторически, културни и архитектурни паметници;
12. Международното сътрудничество, евроинтеграцията и развитието на гражданското общество;
13. Проблеми на социално слаби граждани, хора с увреждания и малцинствени групи;
14. Проблеми на религиозните общности.
Общинският съвет решава и проблеми от местно значение, които не са от изключителна компетентност на други органи.


ПРАВОМОЩИЯ

Правомощия:

Общинският съвет:
1. Създава постоянни и временни комисии и избира техните членове и ръководства;
2. Одобрява структурата на общинската администрация по предложение на Кмета на общината;
3. Избира и освобождава Председателя на Общинския съвет;
4. Определя размера на трудовото възнаграждение на Кмета на Общината в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината;
5. Приема и изменя годишния бюджет на Общината, осъществява контрол и приема отчет за изпълнението му;
6. Определя размера на местните данъци и такси;
7. Приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и определя конкретните правомощия на кмета;
8. Приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и определя представители на Общината в тях;
9. Приема решения за ползване на банкови кредити и за предоставяне на безлихвени заеми и за емитиране на облигации при условия и по ред, определени със закон;
10. Приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията;
11. Приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на Общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности;
12. Приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дареното имущество;
13. Приема решения за участие на Общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на Общината в тях;
14. Приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове и др. обекти с общинско значение;
15. Приема решения за произвеждане на референдуми, общи събрания и подписка по смисъла на Закона за допитване до народа, по въпроси от обществена значимост;
16.Одобрява символ и печат на Общината;
17. Удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани;
18. Определя изискванията за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на Община Брацигово, както и от състоянието на инженерната и социална инфраструктура;
19. Може да отмени актове на кмета, извършени в нарушение на неговите решения.
Заседанията на Общинския съвет са открити и се свикват не по – малко от шест пъти годишно. Граждани, които не са общински съветници, могат да вземат думата в края на заседанията по ред, определен от Общинския съвет. Те могат да правят изказвания, предложения, да отправят питания по въпроси от компетентността на       Общинския съвет и представляващи обществен интерес.
Заседанията на Общинския съвет се свикват и ръководят от Председател.


Oбщинска Стратегия-Развитие на социалните услуги

Oбщинска Стратегия-Развитие на социалните услуги 2016-2020 год.

pdf

—————————————————————————————————————————————–

Решение №165

pdf

 


Председател : Гатьо Султанов

тел : ………………………

емайл : obs!hisar.bg

(Заменете ! с @ при копиране на емайл адреса)Like Us On Facebook

Анкети

По какъв начин получавате нужната Ви информация от Общинска администрация в момента?

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Проект “ Нови възможности за грижа”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,

които не могат да се самообслужват)

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са деца. Подадени бяха общо 88 заявления от кандидат-потребители.

Услугата се ползва от :

** Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Самотноживеещи тежко болни лица;

** Семейства на деца с увреждания.с увреждания

През месец октомври се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Тази услуга е изключително полезна и търсена от потребителите, т. к. се предоставя в домашни условия, без откъсване от средата.

Powered by WordPress Popup