ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА  pdf

Регистър на Обществените поръчки по ЗОП за 2013 година 

№ по ред

Обект

Заповед за откриване № и дата

Стойност на договора

Без ДДС

1.

 Борсова сделка за доставка на течни горива за срок от ТРИ години от датата на сключване на договорите по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: бензин А95Н (приблизително 25 500 литра), дизелово гориво (приблизително 255 000 литра) и газ пропан-бутан (приблизително 2100 литра) за зареждане на транспортните средства на Общинска администрация – гр. Хисаря, ведно с дейност „ЧОСР”, “Социални дейности” и поделение „Просвета” към нея, Дом за стари хора „Свети Иван Рилски” в село Старосел, СОУ „Христо Смирненски” в град Хисаря, пропан- бутан за битови нужди (приблизително 3 000 кг) за “Социални дейности” и Дом за стари хора “Свети Иван Рилски” в село Старосел”, съгласно поръчка-спецификация на възложителя; Обособена позиция № 2: дизел за отопление 10 ppm E5, маркиран, червен (приблизително 282 000литра) за нуждите на Общинска администрация – гр. Хисаря, ведно с дейност „ЧОСР” и поделение „Просвета” (ОДЗ „Мечо Пух” в град Хисаря) към нея, СОУ „Христо Смирненски” и ОУ „Васил Левски” в град Хисаря,

Договаряне без обявление

РД-05-21 от 11.01.2013 г.

АОП – №

517687

 1059720.03

2.

Охрана на общински обекти. Дейността включва комплекс от организационни, физически и технически мерки за охрана на райони, сгради, част от сгради и прилежащото им имущество, собственост на Община Хисаря от противоправни посегателства, а именно: физическа охрана на 1 общински обект, охрана чрез СОТ на 37  броя общински обекти  

Публична покана№ 12-0019 от 22.01.2013г

АОП – № 9011369

28 800

3.

„Избор на изпълнител на СМР по проект: „Развитие на културно туристическите атракции на територията на Община Хисаря

РД-05-51 / 23.01.2013 г. 

АОП – № 519966

2784004

4.

Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проект “Развитие на културно туристическите атракции на територията на Община Хисаря”

РД-05-81 от 08.02.2013 г.

АОП – № 522949

43839

5.

„Избор на застраховател и сключване на застраховки: „Гражданска отговорност на МПС”, „Злополука на местата в МПС“, пълно „КАСКО“ на автомобилите, стопанисвани от Община Хисаря, „Имущество”– стопанисвано от Община Хисаря и „Трудова злополука” на работници и служители на Община Хисаря”

Публична покана

№ 12-00-79 от 05.03.2013г

АОП – № 9012806

6944,72

6.

„Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на персонала при Общинска администрация – гр.Хисаря“

Публична покана

№ 12-00-102 от 20.03.2013г

АОП – № 9013396

56000

7.

„Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Община Хисаря”

Публична покана

04-12-8 от 22.04.2013г

АОП – № 9014677

30000

8.

„Осъществяване на авторски надзор по смисъла на Закона за устройство на територията по проект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на гр. Хисаря: Изграждане на битова и дъждовна канализация на кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир в гр. Хисаря и реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир в гр. Хисаря ”,

 

Договаряне без обявление

РД-05-145 от 19.03.2013 г.

АОП – №

 

15000

9.

„Осъществяване на авторски надзор по смисъла на Закона за устройство на територията по проект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на гр. Хисаря: Изграждане на битова и дъждовна канализация на кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир в гр. Хисаря и реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир в гр. Хисаря ”

Договаряне без обявление

РД-05-146 от 19.03.2013 г.

АОП – №

530448

30000

10.

„Избор на изпълнител за извършване на дейностите за осигуряване на информация и публичност по проект: “Развитие на културно туристическите атракции на територията на Община Хисаря”

РД-05-299 от 14.05.2013 г.

АОП – №

540891

132996

11.

„Доставка на хранителни стоки и продукти за детските градини на територията на общ. Хисаря, за Детска млечна кухня в гр. Хисаря, за Домашен социален патронаж в гр. Хисаря, за СОУ „Христо Смирненски” в гр. Хисаря, за ОУ „Климент Охридски” в гр. Хисаря, за Дом за стари хора „Свети Иван Рилски” в с. Старосел и за Домашен социален патронаж в с. Старосел по 7 обособени позиции”

РД-05-308 от 16.05.2013 г.

АОП – №  541420

164166

12.

“Служителите на Община Хисаря – компетентни и мотивирани за по-добре обслужване на гражданите и бизнеса” по три обособени позиции:

Обособена позиция 1 “Дългосрочно специализирано компютърно обучение по AutoCAD, ArchiCAD и Corel Draw”

Обособена позиция 2 “Извършване на специализирани обучения за служители на община Хисаря”

Обособена позиция 3 “Извършване на чуждоезиково обучение по английски език”

Публична покана

12-00-151 от 17.06.2013

62274.99

13.

„Осъществяване на авторски надзор по смисъла на Закона за устройство на територията по проект: „Развитие на културно туристическите атракции на територията на Община Хисаря“

Договаряне без обявление  

РД-05-398 от 26.06.2013 АОП – № 547562

 

14.

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДВА ПРОЕКТА, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013, МЯРКА 321 «ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ», СЪС СЛЕДНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: «РАЗХОДИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ «РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПОДМЯНА НА АМОРТИЗИРАНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. ПАНИЧЕРИ, ОБЩИНА ХИСАРЯ», СЪГЛАСНО ДОГОВОР № 16/321/01232 ОТ 27.11.2012 Г. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: «КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ «ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ», СЪГЛАСНО ДОГОВОР № 16/321/01283 ОТ 27.11.2012 Г.

РД-05-432 от 09.07.2013 АОП – № 549494

178082 BGN

15.

„Осъществяване на авторски надзор по смисъла на Закона за устройство на територията по проект: „Развитие на културно туристическите атракции на територията на Община Хисаря“.

Договаряне без обявление по ЗОП   РД-05-470 от 30.07.2013

АОП – № 553142

16 912,88

16.

„Избор на изпълнител за дейности по проект „Реконструкция и подмяна на амортизирана водопроводна мрежа на с.Паничери, Община Хисаря“

РД-05 -543 от 02.09.2013 АОП – № 558257

5592536 BGN

17.

„Избор на изпълнител на дейности по проект „Интегриран проект за ремонт и реконструкция на спортни съоръжения на територията на община Хисаря“

РД-05-544 от 02.09.2013 АОП – № 558259

5278878 BGN

18.

Служителите на Община Хисаря – компетентни и мотивирани за по-добре обслужване на гражданите и бизнеса – “Извършване на чуждоезиково обучение по английски език

Публична покана

12-00-151 от 17.06.2013

6000

19.

”Открита процедура за избор на изпълнител с две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Осъществяване на независим строителен надзор по проект „Интегриран проект за ремонт и реконструкция на спортни съоръжения на територията на община Хисаря“ и Обособена позиция 2: „Осъществяване на независим строителен надзор по проект „Реконструкция и подмяна на амортизирана водопроводна мрежа на с.Паничери, Община Хисаря“

РД-05-560 от 09.09.2013

АОП – №

559071

209990 BGN

20.

Реконструкция на път IV-64218-/III-642/- Хисаря-кв. Веригово, в участъка от кръстовището на ул. “Иванка Пашкулова” и бул. “Иван Вазов” в посока север, чрез подмяна на паважна настилка, с направа на ново пътно легло и полагане на нова асфалтовобетонова настилка. Фрезоване на компроментирани участъци и последващо асфалтиране, както и изкърпване на единични дупки чрез запълване с горещи асфалтови смеси на пътен участък PDV 1057 -/III-642/ Калояново- Житница –граница(Община Калояново-Хисаря)-Старо Железаре/III 6061/, в Община Хисаря

Публична покана

№ 12-00-307 от 19.09.2013

58 300  лева с ДДС

21.

Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища и уличната мрежа на територията на Община Хисаря за зезон 2013 – 2014г

Публична покана

№ 12-00-312 от 02.10.2013

25000

22.

Провеждане на функционален анализ, изготвяне на наръчник и съпътстващи обучения за общинска администрация на община Хисаря

Публична покана

12-00-320 от 01.11.2013

60166

23.

„Избор на изпълнител за изработване на инвестиционен проект във фаза работен проект за включване на нов водоизточник във водоснабдителната система на с. Кръстевич, Община Хисаря”

РД-05-724 от 27.11.2013 г.

АОП – №

572052

20000

24.

„Избор на изпълнител за изработване на Обща обемно-градоустройствена архитектурна концепция на Археологически резерват „Хисаря” (Етап І) и на инвестиционни проекти във фази: идеен и технически/работен проект на седем обекта  от централната част на Археологически резерват „Хисаря” (Етап ІІ), Община Хисаря”

РД-05-723 от 27.11.2013 г.

АОП – №

572046

135000

25.

Изготвяне на проект: “Актуализация на работен инвестиционен проект: “Битова и дъждовна канализация на с. Красново и Красновски бани”, Община Хисаря включително и Пречиствателно съоръжение”.

 

Договаряне без обявление РД-05-735 от 06.12.2013 г.

АОП – №

573710

100000 BGN без ДДС

26.

„Извършване на детайлно проучване и анализ на икономическите и социални характеристики и тенденции в Община Хисаря.  Разработване на общински план за развитие за периода 2014-2020г. Разработване на правила за мониторинг, контрол и оценка на идентифицираните в ОПР политики.”

 

12-00-336   от 27.12.2013 г.

АОП – №

9024291

52 583, 33 BGN без ДДС

 Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

Считате ли, че чакахте прекалено дълго?

Зареждане ... Зареждане ...