Наименование Документация Дата Линк за

сваляне

Oбществена Поръчка Възложител Община Хисаря

——————-

АОП НОМЕР 9059832 12.12.2016

Доставка един брой употребяван комбиниран багер-товарачза нуждите на община Хисаря

————————–

Обява

 

Договор и Документи

Информация по договор

Изплатени Суми

12.12.2016

Документация

Протокол

 

Oбществена Поръчка Възложител Община Хисаря

——————-

АОП НОМЕР

9058650

15.11.2016

Подмяна на амортизиран водопровод по бул. ,,Ген.Гурко” от О.Т.87 до О.Т.105 , град Хисаря

——————————–

Maтериали

————————————-

Протокол

15.11.2016

Документация

Договор и Приложение Договор

/качени на 07.01.2017/

Информация за изплатени суми

———————–

Информация за изплатени суми през 2017г

 

 

 

 

 

Oбществена Поръчка Възложител Община Хисаря

——————

АОП НОМЕР 12-00-312 31.10.2016

Нов Договор

09.01.2017 год

Договори

 

Ценово и техн. предложение

Удължаване на срока

ВАЖНО !!!!

МОТИВИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ :

pdf

качено на

30.12.2016 год

————————————-

Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и улична мрежа на територията на Община Хисаря за сезон 2016-2017год.

——————————–

——————————–

ВАЖНО !

Обществената поръчка се прекратява по отношение на обособени позиции

 

pdf

————————————-

ВАЖНО !

Съобщение / 11.01.2017/

pdf

 

——————————–

Справка изплатени суми

pdf

Информация изплатени суми

/28.04.2017/

pdf

 

 

 

 

 

31.10.2016

Документация

——————-

Информация

 

Протокол – Комисия

Покана

Публична Покана-Възложител Община Хисар———

АОП НОМЕР

9057735

 

 

Реконструкция водопровод по бул. Генерал Гурко

 

 

21.10.2016

Документация

 

Протокол и Решение за прекратяване

ЗАПИТВАНЕ Община Хисаря предвижда да кандидатства с проект: “Рехабилитация на общинска пътна мрежа в община Хисаря”,част от който проект включва Изграждане на подземна тръбна мрежа за широколентов интернет

—————————–

РЕШЕНИЕ :

pdf

ОФЕРТИ :

pdf

Дата на публикуване 20.09.2016

Запитване за оферта

pdf

Приложения :
rar

Публична Покана-Възложител Община Хисар———АОП НОМЕР 9053005 Упражняване на инвеститорски контрол на строително-монтажни работи по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради пo 3 обособени позиции Дата на публикуване14.04.2016

Документация

 

Договори

 

Публична Покана-Възложител Община Хисар———АОП НОМЕР 9052828 Извършване на оценка на съответствието на инвестиционен проект, и осъществяване на строителен надзор при извършване на строителни и монтажни работи на обект: Реконструкция на колонада и водопиен павилион на бул. Иван Вазов, гр. Хисаря, община Хисаря Дата на публикуване

14.04.2016

Документация

 

Договор

 

 

 

Публична Покана-Възложител Община Хисар———АОП НОМЕР 729144


 

Отваряне на ценови оферти pdf

—————–

Договор

pdf

 

Избор на изпълнител за изработване на Работен проект за реконструкция и подмяна на вътрешната водопроводна мрежа в населени места на територията на Община Хисаря, с цел кандидатстване на Община Хисаря по програми, финансирани със средства от европейския и/или националния бюджет и последващо осъществяване на авторски надзор при изпълнението на строително-монтажните работи

—————————————–

РЕШЕНИЕ – КЛАСИРАНЕ :

pdf

————————————-

ПРОТОКОЛИ :

rar

 

Дата на публикуване14.04.2016

Важно Съобщение !

/25.05.2016/


Документация


Решение за прoмяна

 


Протокол 1 ВИК

Плащане

 

Публична Покана-Възложител Община Хисар———АОП НОМЕР 729150

—————-

Съобщение относно отваряне на ценови оферти

———–

Договор

 

Избор на изпълнител за изработване на Работен проект за рехабилитация на общинска пътна мрежа в Община Хисаря, с цел кандидатстване на Община Хисаря по програми, финансирани със средства от европейския и/или националния бюджет и последващо осъществяване на авторски надзор при изпълнението на строително-монтажните работи Дата на публикуване14.04.2016

Документация

Протокол -1

 

——————–

Решение :

——————–

Протоколи:

Плащане :

Публична Покана-Възложител Община Хисар———АОП НОМЕР 9052826 Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги, извършени в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, с оглед кандидатстване на Община ХИСАРЯ по мярка 7.2 от ПРСР 2014-2020г.” Дата на публикуване14.04.2016

Документация


Решение за прекратяване :

Публична Покана-Възложител Община Хисар———

АОП НОМЕР 729121

Договор:

/30.01.2017/

ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН
НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

 

ОБРАЗЦИ :

——————————-

Oтваряне на цени :

Дата на публикуване14.04.2016

Документация

Задание :


Отговор :

 

Отговор – ОУП :

Отговор – 4-ри :

——————–

Протокол :

Решение и Протоколи :

/01.12.2016/

Открита Процедура Възложител Община Хисар———АОП НОМЕР 727738

————–

Отваряне на цени :

—————–

Договор

Доставка на нетна активна ел.енергия от Изпълнител,Кординатор на стандартна балансираща група за НН със пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемането на разходите за небаланси за обекти на Община ХисаряОБРАЗЦИ :

Банкова сметка :


Решение Ел. Енергия

Протокол 2:

Протокол 3:

 

Изплатени Услуги

——————————-

Информация за изплатени суми от Поделение “Просвета”

Информация за изплатени суми

/28.04.2017/

—————————-

Изплатени суми през месец: Април 2017

Май 2017

ЮНИ 2017

Дата на публикуване

13.04.2016

Документация


Списък обекти:


Отговор:


2-ри Отговор:


3-ти Отговор:


Протокол

:

Публична Покана-Възложител Община Хисар———АОП НОМЕР 9052515

“Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на персонала при Общинска администрация – гр.Хисаря”

Дата на публикуване

12.04.2016

Документация

Протокол :

Договор :

Публична Покана-Възложител Община Хисар———АОП НОМЕР 9052510

Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Община Хисаря

————————————-

Изплатени суми

Информация за плащания от Поделение “Просвета”

Информация за плащания

/28.04.2017/

———————————-

Изплатени суми през месец :

Aприл 2017

Maй 2017

Юни 2017

 

Дата на публикуване12.04.2016

Документация

Протокол

Договор

Публична Покана-Възложител Община Хисар Извършване оценка на съответствието на инвестиционен проект, и осъществяване на строителен надзор при извършване на строителни и монтажни работи във връзка с обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Хисаря, в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради по обособени позиции 08.04.2016

Документация


Обследване ЕЕ


Протокол

 

Договор

Публична Покана-Възложител Община Хисар
Извършване оценка на съответствието на инвестиционен проект, и осъществяване на строителен надзор при извършване на строителни и монтажни работи във връзка с обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Хисаря, в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради по обособени позиции.
21.03.2016

Документация

 

Декларация

чл. 47, ал. 9


Решение Прекратяване


Протокол Комисия

 

Публична Покана-Възложител Община Хисар Предмет на възлагане е изпълнението на услугата по охрана на обекти на територията на Община Хисаря, включваща две обособени позиции:
* Обособена позиция №1. Техническа охрана на обекти общинска собственост – съгласно Приложение №1 – списък.
* Обособена позиция №2. Извършване на нощна жива невъоръжена охрана на Четиньова могила над село Старосел.
03.02.2016

Документация


Решение за прекратяване обществена поръчка чрез публична покана с предмет :

Публична Покана-Възложител Община Хисар Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на персонала при Общинска администрация – гр.Хисаря, ведно с дейност “ЧОСР” и поделение “Просвета” към нея, както и Основно училище ” Христо Ботев” – с.Паничери и Основно училище “Христо Ботев”-с.Красново, при обща численост на персонала от около 290 души. 03.02.2016

 

Документация


Решение за прекратяване обществена поръчка чрез публична покана с предмет :

Публична Покана-Възложител Община Хисар

Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и улична мрежа на територията на Община Хисаря за сезон 2015г. – 2016г. по обособени позиции

Изплатени суми

/качена на 30.08.2017/

Изплатени суми по договори

/качена на 01.09.2017/

 

27.10.2015

Документация

 

Протоколи и договори

Открита Процедура Възложител Община Хисар Доставка на хранителни стоки и продукти за Детски градини на територията на общ. Хисаря, за детска млечна кухня в гр. Хисаря, за домашен социален патронаж в гр. Хисаря, за СОУ “Христо Смирненски” в гр. Хисаря, за ОУ “Климент Охридски” в гр. Хисаря, ОУ “Васил Левски” гр. Хисаря, за Дом за стари хора “Свети Иван Рилски” в с. Старосел и Дневен център за стари хора с. Старосел, Дневен център за стари хора гр. Хисаря, по 7 обособени позиции


Съобщение

Отваряне и оповестяване на ценовите оферти img_pdf

Kaчено на 16.12.2015

 


РЕШЕНИЕ № РД-05-858/21.12.2015 img_pdf

 

—————————–

Договор за Доставка

img_pdf

——————————

Изплатени суми

img_pdf

Информация за изплатени суми

Информация за изплатени суми

/28.04.2017/

———————————-

Изплатени суми по договори през месец :

Април 2017

img_pdf

———————————

МАЙ 2017

img_pdf

———————————

ЮНИ 2017

img_pdf

02.10.2015

Документация


Промяна-Документация


Разяснение :

/30.10.2015/


Договор,Приложения,

Техническо и Ценово

Предложение

/30.01.2017/


Обявление за приключване

/12.07.2017/

Открита Процедура Възложител Община Хисар ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СЪДОВЕ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ – КОНТЕЙНЕРИ ТИП “БОБЪР”-1.1КУБ.М


Информация за сключен договор

08.09.2015

Документация

Разяснениe :

/23.09.2015/


Протокол :
/15.10.2015/


Съобщение :

/16.10.2015/


Досие :

Открита Процедура Възложител Община Хисар Инженеринг за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, одобрени по Националната програма за енергийна ефективност, по обособени позиции

———————————

Протоколи решение-Договори

14.08.2015

Уведомление :

/29.10.2015/


Документация


Протокол :


Съобщение :

/16.10.2015/

Открита Процедура Възложител Община Хисар ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ВЪРХУ СТРОИТЕЛНИТЕ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБНОВЯВАНЕТО ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА “НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ 13.08.2015

Документация

Oтговор


Протокол,
Таблица,
Уведомление :

/06.11.2015/


СЪОБЩЕНИЕ
По чл. 69а, ал. 3 от ЗОП

Договаряне без обявление Възложител Община Хисар Извършване на допълнителни строително-монтажни и ремонтно-възстановителни работи по проект: “Реконструкция и подмяна на амортизирана водопроводна мрежа на с. Паничери, Община Хисаря 16.07.2015

Документация

Публична Покана-Възложител Община Хисар

Залесяване на неземеделски земи на територията на община Хисаря

16.07.2015

Документация

Решение за прекратяване :

дата: 23.07.2015


Технологичен план за залесяване


Досие

Открита Процедура Възложител Община Хисар Доставка на дълготрайни материални активи за нуждите на Община Хисаря по обособени позиции: Обособена позиция № 1 “Доставка на 1 (един) брой багер-товарач”; Обособена позиция № 2 “Доставка на 1 (един) брой камион – самосвал”; Обособена позиция № 3 “Доставка на 1 (един) брой транспортно средство за оборудване на паркинги”, Обособена позиция № 4 “Доставка на 1 (един) брой транспортно средство за нуждите на Дневен център за стари хора – Старосел”, Обособена позиция № 5 “Доставка на 1 (един) брой транспортно средство за нуждите на Общинско Горско стопанство” 02.07.2015

Документация

————

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

/05.08.2015/

Публична Покана-Възложител Община Хисар Изграждане на част от канализационната и водопроводни мрежи в община Хисаря, 29.06.2015

Документация


Проекти :


Протоколи :

Открита Процедура Възложител Община Хисар РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПИЕН ПАВИЛИОН – КОЛОНАДА НА БУЛ. “ИВАН ВАЗОВ”, ГР. ХИСАРЯ


Съобщение:
Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересуваните, че актуалната банкова сметка, по която се зплаща таксата за закупуване на тръжна документация по обществена поръчка с предмет: “Реконструкция на Водопиен павилион – Колонада на бул. “Иван Вазов”, гр. Хисаря” е:

BG49CECB979084 C8105200
Код за вид плащане 448007
ЦКБ КЛОН КАРЛОВО ФИЛИАЛ ХИСАРЯ

29.06.2015

Документация


Досие :

Публична Покана-Възложител Община Хисар Предоставяне на технически услуги по отстраняване на аварии, извън текущите ремонти на общинската улична мрежа, дерета и язовири на територията на Община Хисаря по 3 обособени позиции, както следва 22.05.2015

Документация

Друга Документация

( Протоколи ,писмо,решения )

Публична Покана-Възложител Община Хисар Ремонт на пътища от общинската пътна мрежа на територията на Община Хисаря 24.04.2015
Документация

Друга Документация

( Протоколи ,писмо,решения )

Открита Процедура Възложител НЧ Отец Паисий – 1926 г. с. Красново

Избор на изпълнител на СМР по проект “Реконструкция и ремонт на Народно читалище “Отец Паисий-1926г.” с.Красново”

———————————

СЪОБЩЕНИЕ :

03.06.2015

Във връзка с Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: “Избор на изпълнител на СМР по проект: “Реконструкция и ремонт на Народно читалище “Отец Паисий – 1926 г.” с.Красново”, Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти ще се състои на 05.06.2015 г. от 16.30 часа в сградата на НЧ “Отец Паисий – 1926 г.” с.Красново” на адрес: село Красново, община Хисаря, ул.”Първа” № 31, в канцеларията

Кликни за изтегляне на съобщението ——–> тук

24.04.2015

Документация


Oбявление АОП Файл


Решение АОП файл


Отговор К-во


Протоколи

Публична Покана-Възложител Община Хисар

Залесяване на неземеделски земи на територията на община Хисаря

23.04.2015

Документация


Отговор :

Отговор 2 :

/01.06.2015/


Решение за прекратяване

Публична Покана-Възложител Община Хисар Авторски надзор по проект :Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности – м. 226, ос 2. Интегрирана пожароизвестителна система за превенция на горски пожари на територията на община Хисаря” 23.04.2015
Документация
Публична Покана-Възложител Община Хисар Упражняване на строителен надзор по проект”Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности – м. 226, ос 2. Интегрирана пожароизвестителна система за превенция на горски пожари на територията на община Хисаря 25.03.2015

Документация

Oбявление АОП Файл

ПРОТОКОЛИ

/13.08.2015/

Публична Покана-Възложител Община Хисар Изграждане на нов стоманенобетонов мост на мястото на дървен мост в с. Красново и възстановяване на метален пешеходен мост, с Краснево 13.02.2015

Документация

 

Документация по Проект


Отговор

Протокол
Открита Процедура Възложител Община Хисар Транспортна схема Община Хисаря


ОБЩИНА ХИСАРЯ

БАНКА :ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

IBAN:BG16 CECB 9790 33C8 1052 00

BIC: CECBBGSF

13.02.2015
Документация

Обявление и решение

Отговор – 1

Протокол – 1

Протокол – 2

Публична Покана-Възложител Община Хисар Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на персонала при Общинска администрация – гр.Хисаря, ведно с дейност “ЧОСР” и поделение “Просвета” към нея, както и Основно училище ” Христо Ботев” – с.Паничери и Основно училище “Христо Ботев”-с.Красново, при обща численост на персонала от около 290 души 27.01.2015
Документация

Решение АОП


Oбявление АОП Файл


Протокол


Договор

 

Открита Процедура Възложител Община Хисар ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ


ВАЖНО !!!!!

Гаранции за участие по договор:

“ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ”

ПРОЕКТ “ОБЩИНА ХИСАРЯ – ПРИМЕР ЗА УЧЕЩА СЕ ОРГАНИЗАЦИЯ”, ДОГОВОР С РЕГ. № М13-22-69/01.08.2014 Г.


ОБЩИНА ХИСАРЯБАНКА :ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

IBAN:BG16 CECB 9790 33C8 1052 00

BIC: CECBBGSF

29.05.2015


22.12.2014

Протоколи -ОПАК


Документация

Решение АОП


Oбявление АОП Файл


Отговор


Отговор 2

Отговор 3

Дата на добавяне

15.06.2015

Публична Покана-Възложител Община Хисар “Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища и уличната мрежа на територията на Община Хисаря за зезон 2014 – 2015г. 20.10.2014

Документация


Досие

Открита Процедура Възложител Община Хисар ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ И ПРОДУКТИ ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩ ХИСАРЯ, ЗА ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ В ГР. ХИСАРЯ, ЗА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ В ГР. ХИСАРЯ, ЗА СОУ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” В ГР. ХИСАРЯ, ЗА ОУ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” В ГР. ХИСАРЯ, ОУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР. ХИСАРЯ, ЗА ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА “СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” В С. СТАРОСЕЛ И ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ ХОРА С. СТАРОСЕЛ, ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ ХОРА ГР. ХИСАРЯ, ПО 2 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 08.10.2014
Документация

Информация за изпълнение

 

Открита Процедура Възложител Община Хисар ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ И ПРОДУКТИ ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩ. ХИСАРЯ, ЗА ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ В ГР. ХИСАРЯ, ЗА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ В ГР. ХИСАРЯ, ЗА СОУ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” В ГР. ХИСАРЯ, ЗА ОУ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” В ГР. ХИСАРЯ, ОУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР. ХИСАРЯ, ЗА ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА “СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” В С. СТАРОСЕЛ И ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ ХОРА С. СТАРОСЕЛ, ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ ХОРА ГР. ХИСАРЯ, ПО 7 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИВАЖНО!!!Гаранцията за участие и изпълнение, следва да бъде внесена по сметка на Община ХисаряБанка “Централна кооперативна банка” АД, IBAN: BG16 CECB 9790 33C8 1052 00, BIC: CECBBGSF. Качена на 23.07.2014

Документация

Решение АОП

Архива съдържа сканирани файлове


АОП Файл


Информация за изпълнение

РАЗЯСНЕНИЕ :

Публична Покана-Възложител Община Хисар Ремонт на пътища от общинската пътна мрежа на територията на Община Хисаря, както следва:

1. Ремонт на път ІV-64218 /ІІІ-642/ Хисаря – кв. Веригово, в участъка от кръстовището с ул. “Априлци” и бул. “Иван Вазов” в посока север.
2. Ремонт на Път ІV-64622 (граница София – с. Старосел – ІІІ-6061) – граница община Копривщица
3. Ремонт местен път с. Кръстевич – х. “Бунтовна”
01.07.2014 год.

Обществена поръчка :

 

Протокол :

Публична Покана-Възложител Община Хисар Изготвяне на задание за изработване на Общ устройствен план на община Хисаря 06.06.2014

Отговор :

 

 

Общ устройствен план

 

Протокол :

Публична Покана-Възложител Община Хисар На основание основание чл. 14, ал. 4 и чл. 101а, ал. 2 от ЗОП, отправяме покана да подадете Вашата оферта за изпълнение на поръчка с предмет: Ремонт на пътища от общинската пътна мрежа на територията на Община Хисаря 21.05.2014
Публична Покана-Възложител Община Хисаря

Изграждане на високотехнологична система за пасивно пожаронаблюдение в общинските горски територии, стопанисвани и управлявани от Община Хисаря

20.05.2014

 

Отговор :

 

Публична Покана-Възложител Община Хисаря Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена подвижна клетъчна мрежа по стандарта GSM с национално покритие 07.04.2014
Открита Процедура Възложител Община Хисар Избор на консултант за осъществяване управление и отчитане при реализация на обект: “Рехабилитация на път PVD-1057 с. Калояново – с. Старо Железаре от км 0+000 до км 12+005.63 – участък от км 6+540.00 до км 12+005.63 24.03.2014

Документация


АОП Файл

Открита Процедура Възложител Община Хисар Избор на консултант за осъществяване независим строителен надзор по време на строителството на обект: “Рехабилитация на път PVD-1057 с. Калояново – с. Старо Железаре от км 0+000 до км 12+005.63 – участък от км 6+540.00 до км 12+005.63 24.03.2014
Открита Процедура Възложител Община Хисар Избор на изпълнител на дейности по рехабилитация на път PVD – 1057 с. Калояново – с. Старо Железаре от км 0+000 до км 12+005.63 – участък от км 6+540.00 до км 12+005.63 17.03.2014
Документация


АОП Файл

Открита Процедура Възложител Община Хисар Избор на изпълнител за доставка на 1 (един) брой нов багер при условията на финансов лизинг за нуждите на община Хисаря 12.03.2014
Открита Процедура Възложител НЧ “Иван Вазов” гр. Хисаря Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект: “Обновяване, модернизация и реконструкция на Народно читалище “Иван Вазов – 1904г. ” с УПИ IV-читалище, кв. 19а, I-ви етап – Ремонт покрив, подмяна на дограма, изграждане на рампи, пояси за укрепване на зидове и укрепване на стълбище 11.03.214

 

Отговор 2

 

Отговор 3

Открита Процедура Възложител Община Хисар

“Провеждане на функционален анализ, изготвяне на наръчник и съпътстващи обучения за общинска администрация на община Хисаря”

14.02.2014
Публична Покана-Възложител Община Хисаря Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на персонала при Общинска администрация – гр.Хисаря, ведно с дейност “ЧОСР” и поделение “Просвета” към нея, както и Основно училище ” Христо Ботев” – с.Паничери и Основно училище “Христо Ботев”-с.Красново, при обща численост на персонала от около 290 души. 29.01.2014 год
Открита Процедура Възложител Община Хисар Извършване на детайлно проучване и анализ на икономическите и социални характеристики и тенденции в Община Хисаря. Разработване на общински план за развитие за периода 2014-2020г. Разработване на правила за мониторинг, контрол и оценка на идентифицираните в ОПР политики 27.12.2013

Документация


АОП Файл

Открита Процедура Възложител Община Хисар Изработване на Обща обемно-градоустройствена архитектурна концепция на Археологически резерват “Хисаря” (Етап І) и на инвестиционни проекти във фази: идеен и технически/работен проект на седем обекта от централната част на Археологически резерват “Хисаря” (Етап ІІ), Община Хисаря” 27.11.2013

Отговор :

Качено на 10.01.2014 год

Открита Процедура Възложител Община Хисар Изработване на инвестиционен проект във фаза работен проект за включване на нов водоизточник във водоснабдителната система на с. Кръстевич, Община Хисаря 27.11.2013

Отговор :

Качено на 10.01.2014 год

Публична Покана-Възложител Община Хисаря

Провеждане на функционален анализ, изготвяне на наръчник и съпътстващи обучения за общинска администрация на община Хисаря

Отговор : | Въпрос :

01.11.2013
Публична Покана-Възложител Община Хисаря Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища и уличната мрежа на територията на Община Хисаря за зезон 2013 – 2014г 02.10.2013
Публична Покана-Възложител Община Хисаря Реконструкция на път IV-64218-/III-642/- Хисаря-кв. Веригово, в участъка от кръстовището на ул. “Иванка Пашкулова” и бул. “Иван Вазов” в посока север, чрез подмяна на паважна настилка, с направа на ново пътно легло и полагане на нова асфалтовобетонова настилка. Фрезоване на компроментирани участъци и последващо асфалтиране, както и изкърпване на единични дупки чрез запълване с горещи асфалтови смеси на пътен участък PDV 1057 -/III-642/ Калояново- Житница –граница(Община Калояново-Хисаря)-Старо Железаре/III 6061/, в Община Хисаря 23.09.2013
Открита Процедура Възложител Община Хисар Открита процедура за избор на изпълнител с две обособени позиции: Обособена позиция 1: “Осъществяване на независим строителен надзор по проект “Интегриран проект за ремонт и реконструкция на спортни съоръжения на територията на община Хисаря” и Обособена позиция 2: “Осъществяване на независим строителен надзор по проект “Реконструкция и подмяна на амортизирана водопроводна мрежа на с.Паничери, Община Хисаря” 17.09.201314.10.2013

Отговор :

Публична Покана-Възложител Община Хисаря Служителите на Община Хисаря – компетентни и мотивирани за по-добре обслужване на гражданите и бизнеса – “Извършване на чуждоезиково обучение по английски език 10.09.2013
Открита Процедура Възложител Община Хисар

Избор на изпълнител на дейности по проект “Интегриран проект за ремонт и реконструкция на спортни съоръжения на територията на община Хисаря”

08.09.201314.10.2013

Отговор:


Отговор2:

Открита Процедура Възложител Община Хисар

“Избор на изпълнител за дейности по проект “Реконструкция и подмяна на амортизирана водопроводна мрежа на с. Паничери, Община Хисаря”

08.09.201314.10.2013


Отговор

Открита Процедура Възложител Община Хисар КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО два ПРОЕКТа, ФИНАНСИРАНи ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013, МЯРКА 321 10.07.2013

Допълнителни Документи

 

Отговор

Отговор2

Договаряне без Обявление Възложител Община Хисаря Осъществяване на авторски надзор по смисъла на Закона за устройство на територията по проект: “Развитие на културно туристическите атракции на територията на Община Хисаря 28.06.2013
Публична Покана-Възложител Община Хисаря

“Служителите на Община Хисаря – компетентни и мотивирани за по-добре обслужване на гражданите и бизнеса” по три обособени позиции:

Обособена позиция 1 “Дългосрочно специализирано компютърно обучение по AutoCAD, ArchiCAD и Corel Draw”
Обособена позиция 2 “Извършване на специализирани обучения за служители на община Хисаря”
Обособена позиция 3 “Извършване на чуждоезиково обучение по английски език”

17.06.2013
Открита Процедура Възложител Община Хисар ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ И ПРОДУКТИ ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩ.ХИСАРЯ, ЗА ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ В ГР. ХИСАРЯ, ЗА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ В ГР. ХИСАРЯ, ЗА СОУ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” В ГР. ХИСАРЯ, ЗА ОУ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” В ГР. ХИСАРЯ, ЗА ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА “СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” В С. СТАРОСЕЛ И ЗА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ В С. СТАРОСЕЛ ПО 7 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ


Гаранцията за участие ,следва да бъде внесена по сметка на Община Хисаря

Банка “Централна кооперативна банка” АД, IBAN: BG16 CECB 9790 33C8 1052 00, BIC: CECBBGSF.

 

16.05.2013
Открита Процедура Възложител Община Хисар

“Избор на изпълнител за извършване на дейностите за осигуряване на информация и публичност по проект: “Развитие на културно туристическите атракции на територията на Община Хисаря”

ВАЖНО !

Във връзка с провеждане на процедура за възлагане на горепосочената обществена поръчка уведомяваме всички заинтересовани лица, че гаранцията за участие в размер на 1 300,00 лв. (хиляда и триста лева) следва да бъде внесена по сметка на община Хисаря< Банка “Централна кооперативна банка” АД, IBAN: BG16 CECB 9790 33C8 1052 00, BIC: CECBBGSF.

14.05.2013


Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

Колко време чакахте, докато регистрират заявлението Ви за административна услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.