Наименование Документация Дата на качване Линк за сваляне
Конкурс-Община Хисаря ОБЩИНА ХИСАРЯ ще проведе на  18.05.2017 г. от 14.00 часа в залата на Общинска администрация Хисаря ул.”Генерал Гурко” № 14 публично оповестен конкурс с предмет:  отдаване под наем на недвижим имот ПИ 1161 кв.97 по КП на гр. Хисаря – плаж  05.05.2017
Търгове-Община Хисаря

Обява

ОБЩИНА ХИСАРЯ ще проведе   на 23.03.2017г. от 13.30 часа в залата на Общинска администрация Хисаря ул.”Генерал Гурко” № 14 публични явни търгове за  продажба на:

16.03.2017
Търгове-Община Хисаря

Обява ОБЩИНА ХИСАРЯ

 ОБЩИНА ХИСАРЯ ще проведе на  23.03.2017 г. от 15.00 часа в залата на Общинска администрация Хисаря, ул.”Генерал Гурко” № 14, публични явни търгове за отдаване под наем за срок от 10 години на:

17.03.2017
Търгове-Община Хисаря ОБЩИНА ХИСАРЯ ще проведе на 19.01.2017г. от 13.30 часа в залата на Общинска администрация Хисаря, ул.”Генерал Гурко” № 14, публични явни търгове за продажба 06.01.2017
Търгове-Община Хисаря ОБЩИНА ХИСАРЯ ще проведе на 15.12.2016г. в залата на Общинска администрация Хисаря, ул.”Генерал Гурко” № 14 публични явни търгове за отдаване под наем на 02.12.2016
Търгове –

ОП ОГС Хисаря

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 12.11.2016
Търгове –
Община Хисаря
ОБЩИНА ХИСАРЯ ще проведе на 08.09.2016 г. от 13.30 часа в залата на Общинска администрация, гр.Хисаря, ул.„Генерал Гурко” №14 публични явни търгове за продажба на 26.08.2016
Търгове –
Община Хисаря
ОБЩИНА ХИСАРЯ ще проведе на 16.06.2016г. от 13.30 часа в залата на Общинска администрация Хисаря ул.”Генерал Гурко” № 14 публични явни търгове за продажба на:

 

01.06.2016
Търгове - 
Община Хисаря
продажба по сортименти на прогнозни
количества дървесина от обекти
с № 15005-01 общинска собственост
в района на ОП ОГС Хисаря”

Заповед —->

 

Заповед РД-05-856/21.12.2015 —->
21.12.2015

Търгове – Община Хисаря
  • ОБЩИНА ХИСАРЯ ще проведе на 14.05.2015 година в залата на Общинска администрация Хисаря, ул.”Генерал Гурко” № 14от 13.00 часа публичен явен търг за продажба
  • от 13.30 часа публични явни търгове за продажба

14.05.2015г

 

Търгове – Община Хисаря ОБЩИНА ХИСАРЯ ще проведе на 25.06.2015 година в залата на Общинска администрация Хисаря ул.”Генерал Гурко” № 14

от 10.30 часа публични явни търгове за продажба

от 13.30 часа публични явни търгове за продажба на:

 

25.06.2015
Търгове – Община Хисаря ОБЩИНА ХИСАРЯ ще проведе на 09.07.2015г. от 13.30 часа в залата на Общинска администрация Хисаря ул.”Генерал Гурко” № 14 публични явни търгове за избор на оператор за стопанисване, поддръжка и експлоатация чрез предоставяне под наем за срок от 10 години, на следните язовири


В случай, че търговете не се проведат, втори търгове ще се проведат на 16.07.2015г. на същото място и час.

09.07.2015


Like Us On Facebook

Анкети

Колко време чакахте, докато регистрират заявлението Ви за административна услуга

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Проект “ Нови възможности за грижа”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,

които не могат да се самообслужват)

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са деца. Подадени бяха общо 88 заявления от кандидат-потребители.

Услугата се ползва от :

** Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Самотноживеещи тежко болни лица;

** Семейства на деца с увреждания.с увреждания

През месец октомври се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Тази услуга е изключително полезна и търсена от потребителите, т. к. се предоставя в домашни условия, без откъсване от средата.

Powered by WordPress Popup