ПОКАНА

 ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

  на изработения горскостопански план и план за дейностите по опазване от пожари на горските територии – собственост на община Хисаря, обл. Пловдив, в района на дейност на ТП “Държавно горско стопанство-Хисар”, ЮЦДП – Смолян.

Регионална дирекция по горите – Пловдив и Община Хисаря уведомяват обществеността и заинтересованите организации, че е изработен горскостопански план и план за дейностите по опазване от пожари на горските територии – собственост на община Хисаря, обл. Пловдив в района на дейност на ТП “Държавно горско стопанство-Хисар”. Горскостопанският план е с период на действие от 01.01.2019 година до 31.12.2028 година и влиза в сила след утвърждаване от директора на РДГ- Пловдив.

            На основание чл. 90, ал. 2 от Наредба № 18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горски територии на 13.05.2019 г. от 13:30 часа в Заседателната зала в сградата на Общинска администрация Хисаря, с адрес гр. Хисаря, бул. “Генерал Гурко” № 14 ще се проведе ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на горскостопанския план и план за дейностите по опазване от пожари на горските територии – собственост на община Хисаря, в района на дейност на ТП “Държавно горско стопанство-Хисар”.

 Материалите за общественото обсъждане са на разположение на заинтересованите лица и органи както следва:

В община Хисаря , гр. Хисаря , ул. “Генерал Гурко” №14, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа, лице за контакт – Тони Илиева.

    В РДГ – Пловдив, гр. Пловдив, бул.”Санкт Петербург” № 57, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа , лице за контакт – инж.Антон Бамбалов и инж. Никола Тенев.

Становища, писмени предложения и препоръки по предмета на общественото обсъждане се приемат до датата на общественото обсъждане:

  • писмено в Община Хисаря, гр. Хисаря , ул. “Генерал Гурко” № 14
  • на е-mail: [email protected], obshtina@hisar.bg
  • писмено в РДГ-Пловдив, гр. Пловдив, бул.”Санкт Петербург“ № 57
  • на е-mail: [email protected], [email protected]

За нас е важно да се информираме за мнението и препоръките на гражданите, както и на заинтересованите лица и организации относно развитието на горските територии – собственост на община Хисаря, през следващите 10 години.

 Коментирай

Вашият е-мейл адрес няма да бъде публикуван. Задлжителните полета са маркирани със *

Анкети

Колко време чакахте, докато регистрират заявлението Ви за административна услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.