Община Хисаря приключи проекта за изграждане на компостираща инсталация за зелени отпадъци, събирани от домакинствата, градинките и обществените паркове. Приключването на проекта бе отбелязано с официална церемония по „Рязане на лента“ в местността Дивовец, а представянето на изпълнените дейности и получените резултати стана на заключителна пресконференция в Заседателната зала на общината.

Проект BG16M1OP002-2.005-0017-C01: „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци за нуждите на Община Хисаря”, се финансира по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Той се изпълнява по Административен договор №Д-34-27/09.04.2019 г. и е на обща стойност от 3 305 799.73 лв. Предоставената Безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС е в размер на 2 114 660.38 лв., национално съфинансиране – 373 175.37 лв., а собственият принос на бенефициента, включващ и разходи за ДДС е 817 963.98 лв.

В землището на село Михилци, местността Дивовец, бе изградена компостираща инсталация на площ от 10 000 м2 и годишен капацитет за третиране на 2 900 тона отпадък. Целта е да се намали количеството депонирани зелени и биоразградими отпадъци чрез въвеждане на система за разделното им събиране, рециклиране и оползотворяване до получаване на качествен краен продукт – компост,  който е богат на хумус и може да се предлага самостоятелно на пазара, заяви по време на церемонията по „Рязане на лента“ кметът на общината инж. Пенка Ганева.

Избраната технология по проекта е вид инсталация за открито компостиране, която включва системи за компостиране в покрити с чергила редове с улеи и принудителна аерация.

Самата инсталация се състои от приемна зона за постъпилия зелен отпадък, площадка за съхраняване на разделно събрания биоразградим отпадък от домакинствата, зони за дробене и хомогенизиране, за компостиране и за доузряване, както и на зона за съхранение на готовия продукт „компост“. Достъпът до площадката се осъществява по третокласен път 642, след което се отклонява по стария път за Карлово, обясни инж. Диана Калайджиева, ръководител на проекта. И добави, че на обекта е изградена административна сграда за управление на инсталацията, както и съпътстваща и довеждаща инфраструктура, която включва водопровод с дължина 652.50 м. и електрическо захранване с дължина на трасето от 395 м.

Наред с изграждането на компостиращата инсталация по проекта са закупени и монтирани и необходимите съоръжения за функционирането на обекта,  както и оборудване за организиране на разделното събиране на биоразградимия отпадък – мобилен шредер, челен товарач, ситова машина и 2 броя камиони с каросерия за събиране на зелени отпадъци, стана ясно по време на пресконференцията в Заседателната зала на общината. Предвижда се общото количество на депонираните биоразградими битови отпадъци от обслужваните от инсталацията за компостиране населени места като целева стойност да бъде 1 608.68 т/год., а общото количество депонирани битови отпадъци – 3 050.26 т/год. Капацитетът на инсталацията за рециклиране на зелените отпадъци е 2 900.00 т/год.

Изпълнението на проекта ще доведе до намаляване на количеството на входящия материал на изградената сепарираща инсталация, а от там и на количеството депонирани на Регионалното депо отпадъци, с цел удължаване на неговия експлоатационен живот, подчерта кметът инж. Пенка Ганева. По думите й населението, на територията на община Хисаря, което ще се обслужва от инсталацията за компостиране, е 10 305 човека.Коментарите са затворени.

Анкети

Получихте ли точна, ясна и разбираема информация за административната услуга която желаете да ползва?

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.