Община Хисаря организира пресконференция за представяне на получените резултати по изпълнението на проекта за изграждане на компостираща инсталация за зелени отпадъци, събирани от домакинствата, градинките и обществените паркове. Тя ще се проведе на 3 август 2022 г. от 12.30 часа в Заседателна зала на общината, гр. Хисаря, ул. „Генерал Гурко“ №14.

Проект BG16M1OP002-2.005-0017-C01: „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци за нуждите на Община Хисаря”, се финансира по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Той се изпълнява по Административен договор №Д-34-27/09.04.2019 г. и е на обща стойност от 3 305 799.73 лв. Предоставената Безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС е в размер на 2 114 660.38 лв., национално съфинансиране – 373 175.37 лв., а собственият принос на бенефициента, включващ и разходи за ДДС е 817 963.98 лв.

В пресконференцията ще участват инж. Пенка Ганева, кмет на Община Хисаря, членове на екипа по проекта, представители на избраните изпълнители по проектиране, строително-монтажни дейности, доставка на оборудване, стоителен надзор, общински съветници, служители на местната администрация и др.Коментарите са затворени.

Анкети

Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...