Община Хисаря открива процедура за кандидатстване и избор на членове на “Съвет на децата”.

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на ДАЗД, който работи в изпълнение на основни принципи на Конвенцията за правата на детето и Закона за закрила на детето. В него членуват 33 деца на възраст до 18 г. Създаден е през 2003 г., за да се насърчи детското участие в процеса на изработване на политики за децата и вземане на решения.

Като предсавители на гласа на младите хора на местно и национално ниво, членовете на Съвета на децата организират различни инициативи за популяризиране на правата на децата и детското участие, изразяват становища по проекти на нормативни документи.

За членове на Съвета могат да кандидатстват деца на възраст от 13 до 16 години /включително/, които притежават креативност, организаторски умения, да мотивират и обединяват връсниците си за определени каузи или събития, да могат да изразяват и защитават общото мнение.

Новите членове на Съвета на децата ще бъдат избрани от комисия, назначена от председателя на ДАЗД, в която ще има представители на ДАЗД, на неправителствени и граждански организации, работещи с и за деца, и на Съвета на децата.

Представителят на всяка област ще бъде определен между кандидатите за съответния регион.

Съветът дава възможност на членовете си да обменят знания, умения, ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално, и регионално ниво.

    Комисия, определена от председателя на ДАЗД, разглежда постъпилите кандидатури на национално ниво в четири направления, като всяко дете може да кандидатства само по едно от тяхкакто следва:

а) членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/ младежки съвети, парламенти и др.; 

б) представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;

в) представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;

г) индивидуални кандидатури.

Подборът на членове на всички нива се извършва, спазвайки принципите на публичност, прозрачност, демократичност, равенство, не-дискриминация и представителност.

 Членовете на Съвета следва да отоварят на следните критерии:

 • Активност
 • Креативност
 • Толерантност
 • Ангажираност към обща кауза
 • Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии
 • Ориентираност към резултати
 • Организаторски умения
 • Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта
 • Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта
 • Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа).
 • Относно избора на деца бежанци да бъдат взети под внимание следните изисквания:
 • Детето да е получило международна закрила;
 • Детето трябва да владее достатъчно добре български език, за да може да общува с всички членове на Съвета.

Кандидатства се в общината по местоживеене (по настоящ адрес).

До 28.06.2022г. всеки кандидат за член на Съвета изпраща документи за кандидатстване по образец- „Формуляр за кандидатстване“ и „Мотивационно писмо“ на административен адрес: гр. Хисаря, бул. „Генерал Гурко” №14 или на имейл: contacts@hisarya.bg.

Образците на документите за кандидатстване, както и „Процедурата за избор на членовете на Съвета на децата“ се намират в „Център за административно обслужване“ намиращ се на бул. „Генерал Гурко“ 14 град Хисаря или от следните линкове:

formuljar_za_kandidatstvane_savet_na_decata

motivacionno_pismo_savet_na_decata

proceduraКоментарите са затворени.

Анкети

Как според Вас е най-добре да се извършва административното обслужване?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.