Община Хисаря приключва изпълнението на проект за изграждане на компостираща инсталация за  зелени отпадъци, събирани от домакинствата, градинките и обществените паркове. Приключването на проекта ще бъде отбелязано с официална церемония по „Рязане на лента“, която ще се проведе на 3 август 2022 г. от 11.30 часа в местността Дивовец, землище на село Михилци, община Хисаря.

Проект BG16M1OP002-2.005-0017-C01: „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци за нуждите на Община Хисаря”, се финансира по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Той се изпълнява по Административен договор №Д-34-27/09.04.2019 г. и е на обща стойност от              3 305 799.73 лв. Предоставената Безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС е в размер на 2 114 660.38 лв., национално съфинансиране – 373 175.37 лв., а собственият принос на бенефициента, включващ и разходи за ДДС е 817 963.98 лв.

В церемонията по „Рязане на лента“ ще участват инж. Пенка Ганева, кмет на Община Хисаря, членове на екипа по проекта, представители на избраните изпълнители по проектиране, строително-монтажни дейности, доставка на оборудване, стоителен надзор, общински съветници, служители на местната администрация, граждани и журналисти от национални и регионални медии и др.Коментарите са затворени.

Анкети

Считате ли, че чакахте прекалено дълго?

Зареждане ... Зареждане ...