Община Хисаря организира пресконференция по проекта за изграждане на компостираща инсталация

Община Хисаря организира пресконференция за представяне на целите и дейностите по проекта за изграждане на компостираща инсталация за разделно третиране на отпадъци, събирани от домакинствата, градинките и обществените паркове. Тя ще се проведе на 01 октомври 2020 г. от 11.30 часа в Заседателна зала на общината, гр. Хисаря, ул. „Генерал Гурко“ №14.

Проект BG16M1OP002-2.005-0017-C01: „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци за нуждите на Община Хисаря”, се финансира по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Той се изпълнява по Административен договор №Д-34-27/09.04.2019 г. и е на обща стойност от 3 373 246.45 лв., от които Безвъзмездна финансова помощ от ЕФРР на ЕС в размер на 2 154 708.54 лв., национално съфинансиране – 380 242.69 лв., и собствения принос на бенефициента, в т.ч. разходи за ДДС – 838 295.22 лв.

В пресконференцията ще участват инж. Пенка Ганева, кмет на Община Хисаря, членове на екипа по проекта, представители на избраните изпълнители по проектиране, строително-монтажни дейности, доставка на оборудване, строителен надзор, общински съветници, служители на местната администрация и др.Коментарите са затворени.

Анкети

По какъв начин получавате нужната Ви информация от Общинска администрация в момента?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.