ОБЩИНА ХИСАРЯ СТАРТИРА ПРОЕКТ № BG16M10P002-3.011-0001-С01 С НАИМЕНОВАНИЕ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ, ВКЛЮЧЕНИ В СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ ХИСАРЯ“, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г“.

ОБЩИНА ХИСАРЯ СТАРТИРА ПРОЕКТ № BG16M10P002-3.011-0001-С01 С НАИМЕНОВАНИЕ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ, ВКЛЮЧЕНИ В СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ ХИСАРЯ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г“.

Община Хисаря започва Проект за изпълнение на дейности за осигуряване на подкрепа за подобряване природозащитното състояние на животински видове, докладвани в „неблагоприятно – незадоволително“ състояние съгласно Директивата за местообитанията. Предвижда се изпълнението на проекта да се осъществява в следните защитени зони от мрежата Натура 2000 по Директивата за местообитанията, попадащи в рамките на териториалния обхват на местна инициативна група (МИГ) Хисаря: Защитена зона BG0001389 „Средна гора“; Защитена зона BG0000429 „Река Стряма“ и Защитена зона BG0000444 „Река Пясъчник“.

За постигане на основната цел на проекта: подобряване природозащитното състояние на животински видове от територията на МИГ Хисаря, докладвани в „неблагоприятно – незадоволително“ състояние съгласно Директивата за местообитанията, ще бъдат изпълнени следните специфични цели:

Специфична цел 1: Подобряване на природозащитното състояние на видове, които не са били установени при проведените полеви проучвания по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природните местообитания и видове – фаза 1” чрез осигуряване на информация относно разпространението и оценки на състоянието им, позволяващи разработването на конкретни мерки.

Специфична цел 2: Намаляване/отстраняване на негативно въздействащите фактори (заплахи и влияния) върху видове, които са докладвани в „неблагоприятно-незадоволително“ състояние при проведените полеви проучвания по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природните местообитания и видове – фаза 1” чрез изпълнение на преки консервационни дейности.

Специфична цел 3: Подобряване на природозащитния статус на включените в проекта целеви видове чрез въвличане на заинтересовани страни и запознаването им с необходимите за целта мерки.

Проект № BG16M10P002-3.011-0001-С01 с наименование „Изпълнение на дейности за подобряване природозащитното състояние на видове, включени в стратегията за ВОМР на МИГ Хисаря“ се изпълнява по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Д-34-37/12.04.2019 г.

Той се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ и е на обща стойност 1 911 102,45 лева с ДДС, от които 1 624 437,08 лева от Европейския фонд за регионално развитие и 286 665,37 лева национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Проектът ще се изпълнява за срок от 20 месеца. 

Планираните дейности по проекта са както следва:

Дейност 1: Проучване и картиране на присъствието и разпространението на Южния гребенест тритон (Triturus karelinii) в защитени зони по Директивата за местообитанията BG0000429 „Река Стряма“ и  BG0000444 „Река Пясъчник“

Дейност 2: Проучване на числеността и разпространението, включително картиране на находищата на пещеролюбивия прилеп Остроух нощник (Myotis blythii) на цялата територия на защитена зона по Директивата за местообитанията BG0001389 „Средна гора“

Дейност 3: Провеждане на експертни теренни проучвания за осигуряване на специфична информация, свързана с Южния гребенест тритон (Triturus karelinii) на територията на защитена зона по Директивата за местообитанията BG 00001389 „Средна гора“

Дейност 4: Възстановяване и последващо управление на подходящи за обитаване от Южния гребенест тритон (Triturus karelinii) стоящи водоеми в защитена зона по Директивата за местообитанията BG0001389 „Средна гора“ в землището на с. Красново

Дейност 5: Поставяне на информационни табели за превенция на пожари и опазване на местообитанията на Обикновената блатна костенурка (Emys orbicularis) на територията на защитена зона по Директивата за местообитанията BG0000429 „Река Стряма“.

Дейност 6: Информационни дейности и дейности за въвличане на заинтересовани страни –  предвидени са информационни дейности за повишаване на екологичната култура на населението и осигуряването на подкрепа за природозащитните дейности. Целта е свеждане до минимум на отрицателните въздействия и заплахи върху целевите видове и местообитанията им.

Дейност 7: Организация и управление – изпълнение на проекта чрез организиране на работата на екипа за управление на проекта и при осигуряване на необходимите консумативи, материали и оборудване за администриране на проекта.

Дейност 8: Мерки за информация и комуникация – информиране на заинтересованите страни и широката общественост относно дейностите, целите и постигнатите резултати по проекта, осигуряване на публичност и прозрачност относно изпълнените дейности.

Дейност 9: Спомагателни дейности – включват дейностите по изготвяне на проектното предложение.

Изпълнители на дейностите по проекта:

 • Предстои избор на изпълнител за: Проучване и картиране на присъствието и разпространението на видове, включени в проект „Изпълнение на дейности за подобряване природозащитното състояние на видове, включени в стратегията за ВОМР на МИГ Хисаря“, както и за провеждане на експертни теренни проучвания за осигуряване на специфична информация, свързана с Южния гребенест тритон (Triturus karelinii).
 • Предстои избор на изпълнител за: Проектиране и авторски надзор на подходящи за обитаване от Южния гребенест тритон (Triturus karelinii) стоящи водоеми в защитена зона по Директивата за местообитанията BG0001389 „Средна гора“ в землището на с. Красново.
 • Предстои избор на изпълнител за Извършване на строително-монтажни дейности (СМР) по възстановяване на малки, подходящи за обитаване от Южния гребенест тритон (Triturus karelinii) стоящи водоеми в защитена зона по Директивата за местообитанията BG0001389 „Средна гора“ в землището на с. Красново.
 • Предстои избор на изпълнител за Извършване на строителен надзор при изпълнението на строително монтажни работи във връзка с Възстановяване и последващо управление на подходящи за обитаване от Южния гребенест тритон (Triturus karelinii) стоящи водоеми в защитена зона по Директивата за местообитанията BG0001389 „Средна гора“ в землището на с. Красново.
 • Предстои избор на изпълнител за Поставяне на информационни табели за превенция на пожари и опазване на местообитанията на Обикновената блатна костенурка (Emys orbicularis) на територията на защитена зона по Директивата за местообитанията BG0000429 „Река Стряма“.
 • Предстои избор на изпълнител за Информационни дейности и дейности за въвличане на заинтересованите страни за целите на проект „Изпълнение на дейности за подобряване природозащитното състояние на видове, включени в стратегията за ВОМР на МИГ Хисаря“.

Конкретните резултати от изпълнението на проекта ще бъдат:

 • Оценка на състоянието и генериране на карта/карти за разпространението на вида Южен гребенест тритон в границите на защитена зона BG0000429 „Река Стряма“ и защитена зона BG0000444 „Река Пясъчник, както и осигурена специфична информация за вида Южен гребенест тритон (Triturus karelinii);
 • Оценка на състоянието и генериране карта на разпространението на вида Остроух нощник в границата на защитена зона BG0001389 „Средна гора“;
 • Възстановени малки водоеми, които са подходящи за обитаване от Южния гребенест тритон и обезпечаване на тяхното последващо управление и поддръжка;
 • Поставени информационни табели за превенция на пожари и опазване на местообитанията на Обикновената блатна костенурка в защитена зона по Директивата за местообитанията BG0000429 „Река Стряма“;
 • Информационни дейности и дейности за въвличане на заинтересованите страни – проведени срещи, издадени наръчници; въвлечени заинтересовани страни, запознати с необходимите мерки за подобряване природозащитния статус на включените в проекта целеви видове.Коментарите са затворени.

Анкети

Срещнахте ли при общуването със служители от Общинска администрация Хисаря някой от следните проблеми?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.