УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ХИСАРЯ

УТВЪРЖДАВАМ:
Г-ЖА ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК
НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ХИСАРЯ

ГЛАВА ПЪРВА - Общи положения

Чл. 1. С този правилник се определят организацията на дейност и функционалните
задължения на административните звена в Oбщинската администрация на община Хисаря.
Чл. 2. В състава на Oбщината влизат 12 населени места, в това число 7 кметства и 4
кметски наместничества.
Чл. 3 Общинската администрация осигурява изпълнението на законите,
подзаконовите нормативни актове, решенията на Общинския съвет, подпомага Кмета на
Общината при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му,
подпомага Общинския съвет и осигурява дейността му, извършва дейност по
административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица.
Чл. 4. (1) Общинската администрация при осъществяване на своята дейност се
ръководи от принципите на законност, равнопоставеност, прозрачност, публичност,
достъпност, отговорност, целесъобразност и ефективност.
(2) Общинска администрация осъществява своята дейност при стриктно спазване на
българското и европейско законодателство и в духа на европейските ценности и морални
норми.

ГЛАВА ВТОРА - Кмет на общината

РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 5. (1) Кметът на Общината е едноличен орган на изпълнителната власт.
(2) Кметът на Общината е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити по
бюджета на Общината.
Общинска администрация
Хисаря
4180, гр. Хисаря, бул. “Генерал Гурко” № 14, тел.: 0337/62034, факс : 0337/62030
е-mail: [email protected] ,[email protected] ,[email protected], web: http://hisar.bg2
(3) Кметът упражнява общо ръководство и контрол на Общинската администрация и
представлява Общината.
(4) В своята дейност Кметът на Общината се ръководи от законите, актовете на
Общинския съвет и решенията на населението.
Чл. 6. (1) При осъществяване на дейността си Kметът на Общината се подпомага от
Заместник-кмет.
(2) Кметът на Общината, в случаите разрешени от закона, може да упълномощава или
възлага със заповед на Заместник-кмета, Кметовете на кметства, Кметските наместници,
Секретаря на Oбщината и други служители от Oбщинската администрация свои правомощия
като определя функциите им.
Чл. 7. Кметът на Общината не може да ръководи политическа партия или нейна
структура, да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде
управител или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски
дружества и кооперации за времето на мандата му.
РАЗДЕЛ ІІ
ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

Чл. 8. (1) Кметът на Общината:
1. Ръководи цялата изпълнителна дейност на Общината;
2. Внася за одобрение от Общинския съвет структурата на Oбщинската
администрация;
3. Назначава и освобождава от длъжност Заместник-кмета на общината, Кметските
наместници, Секретаря на Общината, ръководителите на звената на издръжка от общинския
бюджет, служителите в Oбщинската администрация и налага предвидените от закона
дисциплинарни наказания;
4. Отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издава
писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски управления;
5. Организира и отговаря за разработването и изпълнението на общинския бюджет;
6. Организира изпълнението на дългосрочните програми;
7. Организира изпълнението на решенията на Общинския съвет и се отчита пред
него за това. Изпраща на Общинския съвет актовете си, издадени в изпълнение на неговите
решения в 7-дневен срок от издаването им;
8. Организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете
на Президента на Републиката и на Министерски съвет;
9. Възлага изпълнението на свои функции, в рамките на закона, на Заместник-кмета,
Кметовете на кметствата, Кметските наместници и Секретаря на Общината, координира и
осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение.
Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на Кметовете на
кметства и Кметските наместници при изпълнение на техните правомощия и може да отменя
техни актове;
10. Поддържа връзки с политически партии, обществените организации и движения,
както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;
11. Организира и провежда действия по защита на населението при бедствия и аварии;
12. Възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения
за територията на Общината или части от нея и одобрява определени устройствени планове
при условията и по реда на Закона за устройство на територията и организира изпълнението
им;3
13. Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние и може да
възлага тези функции с писмена заповед на Кметовете на кметства, Кметските наместници и
други длъжностни лица от Общинска администрация;
14. Осигурява организационно-техническото обслужване на Общинския съвет;
15. Утвърждава правилници и вътрешни правила на Общинска администрация;
16. Осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с
общинското имущество, невключено в капитала на общински фирми по ред и условия,
регламентирани в ЗОС;
17. Изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство;
18. Определя наименованието на длъжностите на държавните служители и
разпределението им по групи и рангове, съгласно Класификатора на длъжностите в
администрацията приет от МС на основание чл. 2, ал.2 от Закона за държавния служител
(ЗДСл);
19. Присъжда рангове на държавните служители, съгласно чл. 74 от ЗДСл ;
20. Утвърждава длъжностното разписание на служителите в общинска
администрация;
21. Прави публичен отчет пред Oбщинския съвет и населението на Общината на 6
месеца;
22. Организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и
чужбина и с неправителствени организации;
23. Представлява Общината пред физически и юридически лица и пред съда;
24. Организира и контролира дейността на отбранително-мобилизационната
подготовка в Общината и Гражданска защита.
25. Осъществява общо ръководство и контрол по разработването и изпълнението на
задачите и дейностите по европейски проекти и програми на Общината.
26. Кметът на Общината осъществява и други функции, определени със закон,
подзаконов нормативен акт или с решение на Oбщинския съвет. Кметът на Общината, в
случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните
държавни органи;
Чл. 9. В изпълнение на своите правомощия Кметът на Общината издава заповеди.

ГЛАВА ТРЕТА - Заместник кмет на общината, кметове на кметства и кметски наместници

РАЗДЕЛ І
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ

Чл. 10. (1) Кметът на Oбщината назначава за срока на мандата си Заместник-кмет в
съответствие с одобрената структура на Oбщинската администрация.
(2) Заместник-кметът изпълнява функции на Кмета на Общината в негово отсъствие
възложени му със заповед.
(3) Неговите пълномощия могат да бъдат прекратени предсрочно без предизвестие със
заповед на Kмета на Oбщината.
Чл. 11. Заместник-кмета не е държавен служител.
Чл. 12. Заместник-кметът на Oбщината не може да ръководи политическа партия или
нейна структура, да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде
управител или да участва в надзорни, управителни органи на търговски дружества и
кооперации за времето на мандата.
Чл. 13. (1) Заместник-кметът подпомага Kмета на Oбщината, съобразно този
правилник и възложените му функции.4
(2) Заместник-кметът на Общината отговаря за организирането и изпълнението на
следните дейности:
а. Общинска собственост;
б. Икономика и селско стопанство;
в. Туризъм и спорт;
г. Образование и култура;
(3) Председател е на комисиите определени със законови или подзаконови
нормативни актове, които определят, че се оглавяват от Заместник-кметове.
(4) Осъществява общо ръководство и контрл по изпълнението на задачи и дейности по
европейски проекти и програми в Общината.
РАЗДЕЛ ІІ
КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА

Чл. 14. В състава на община Хисаря влизат 7 кметства – Черничево, Старо Железаре,
Паничери, Старосел, Красново, Кръстевич и Беловица.
Чл. 15. Кметовете на кметства не могат да ръководят политически партии или техни
структури, да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат
управители или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски
дружества и кооперации за времето на мандата им.
Чл. 16. (1) Кметът на кметство:
1. Изпълнява бюджета на Общината в частта му за кметството;
2. Организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;
3. Упражнява контрол за законосъобразното използване и отговаря за поддържането,
охраната и опазването на общинската собственост на територията на кметството;
4. Приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира
охраната на полските имоти;
5. Води регистрите на населението, за гражданско състояние и изпраща
актуализационни съобщения за ГРАО;
6. Осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически
лица;
7. Осигурява спазването на обществения ред; има правомощия по чл. 68, 70, 73, 74,
76, 78 и 80 от закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), на съответната
територия до пристигане на полицейския орган;
8. Организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
9. Представлява кметството пред населението, пред обществени и политически
организации и пред други кметства;
10. Прави публичен отчет пред населението на кметството на всеки 6 месеца;
11. Свиква общо събрание на населението в кметството;
12. Кметовете на кметства могат да участват в заседанията на Общинския съвет с
право на съвещателен глас и задължително вземат участие при обсъждането на въпроси,
отнасящи се до кметството;
13. Кметовете на кметства са пряко подчинени на Кмета на Общината;
14. Кметът на кметството изпълнява и други функции, възложени от закона,
подзаконови нормативни актове, решения на Общинския съвет или от Кмета на Общината;

РАЗДЕЛ ІІІ
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

Чл. 17. В населените места, които не са административен център на кметство, Кметът
на Общината назначава кметски наместници.5
Чл. 18. Кметът назначава Kметски наместници в населените места – с. Михилци,
с.Ново Железаре, с. Мътеница и с. Мало Крушево.
Чл. 19. Кметските наместници не могат да ръководят политически партии или техни
структури, да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат
управители или да участвуват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски
дружества и кооперации.
Чл. 20. (1) Кметските наместници имат следните правомощия:
1. Организират провеждането на благоустройствени, комунални и др. мероприятия;
2. Упражняват контрол за законосъобразното използване и отговаря за
поддържането, охраната и опазването на общинската собственост на територията на
кметското наместничество.
3. Предприемат мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и
организира охраната на полските имоти;
4. Контролират воденето на регистри на населението и за гражданско състояние;
5. Осигуряват извършването на административни услуги на физически и юридически
лица;
6. Осигуряват спазването на обществения ред в селото;
7. Организират и ръководят защитата на населението при бедствия и аварии;
8. Свикват общо събрание на населението в кметското наместничество;
9. Правят публичен отчет пред населението на селото на всеки 6 месеца;
(2) Кметските наместници се отчитат писмено за дейността си пред Кмета на
Общината на 3 месеца;
(3) Кметските наместници могат да участват в заседанията на Общинския съвет с
право на съвещателен глас и задължително вземат участие при обсъждането на въпроси,
отнасящи се до населеното място;
(4) Кметските наместници изпълняват и други функции, възложени им от закона,
подзаконови нормативни актове, решения на Общинския съвет или от Кмета на Общината.
(5) Кметските наместници са пряко подчинени на Кмета на Общината.
Чл. 21. Кметът на общината, Кметовете на населени места и Кметските наместници
образуват Съвет на кметовете.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА - Главен архитект, вътр. одит, финансов контрольор и юрисконсулт

РАЗДЕЛ I
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

Чл. 22. (1) Главният архитект на Oбщината се назначава и освобождава от Кмета
на Oбщината.
(2) Главният архитект на Общината е лице с висше образование;
(3) Главният архитект на Общината се назначава на служебно правоотношение;
Чл. 23. (1) Главният архитект отговаря за устройството на територията на община
Хисаря, като провежда ефективно общинската политика и стратегия в областта на
общественото строителство и стратегията в областта на устройството на територията при
стриктното спазване на ЗУТ и другите закони в страната.
(2) Главният архитект на Общината:
1. Ръководи архитектурно-художественото оформление, комплексното и хармонично
изграждане на жизнената среда, съхранение на архитектурно-историческото и културно
наследство и опазване на сградния фонд, синтеза на архитектурата и другите изкуства;
2. Ръководи оперативно и методически, координира и контролира, пряко дейността 6
на техническата служба в общината по въпросите свързани с териториалното устройство на
селищната и извънселищната среда;
3. Ръководи Експертния съвет по устройство на територията в община Хисаря и
привежда в изпълнение решенията му;
4. Подготвя технически задания за изготвяне на ПУП, РУП, ОУП на населените
места в Общината или на части от тях;
5. Отговаря за процедирането на приети ПУП и др.;
6. Разработва и контролира изпълнението на общинската наредба по чл. 56 и 57 от
ЗУТ;
7. Участва в разработването на проекти на община Хисаря по европейски програми и
фондове;
8. Издава разрешения за строеж;
9. Произнася се по узаконяемостта и издава актове за узаконяване на незаконни
строежи;
10. Изготвя и одобрява устройствени схеми и планове и техните изменения;
11. Одобрява схема за разполагане на преместваеми съоръжения по чл. 56 от ЗУТ;
12. Одобрява инвестиционни проекти и комплексни проекти;
13. Издава скици (визи) за проучване и проектиране;
14. Издава удостоверения за въвеждане в експлоатация на обекти от ІV и V категория;
15. Участвува в комисии по определяне на терени, трасета и приемателни комисии за
обекти;
16. Издава разрешения за поставяне на преместваеми съоръжения и реклами по чл. 56
и 57 от ЗУТ;
17. Подготвя докладни записки, информации, отчети за устройство на територията
чрез Кмета на Общината до Общинския съвет;

РАЗДЕЛ II
ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ

Чл. 24. (1) Ръководителят на Звеното за вътрешен одит:
1. Ръководи и участвува пряко в одитната дейност на всички процеси и дейности към
Общината, разпоредителите с бюджетни кредити от по-ниска степен, общинските
предприятия и общинските дружества чрез изпълнение на конкретни одитни ангажименти за
даване на увереност и консултиране;
2. Осъществява вътрешни и външни комуникации при изпълнение на одитните
дейности.
3. Изпълнява възложените му задачи от Кмета на Общината в съответствие със Закона
за вътрешния одит в публичния сектор, подзаконовите актове по прилагането му, както и с
методическите указания, стандартите и наръчниците издадени от Министерство на
финансите;
4. Изготвя одитен план за извършване на конкретен одитен ангажимент;
5. Изготвя работни програми за изпълнение на поставените му задачи;
6. Извършва конкретни тествания на контролни, документални и материални
проверки;
7. Изразява независимо и обективно мнение за ефективността на контролните
механизми на одитираната дейност/процес, въз основа на проверените служебно или лично
от него факти и обстоятелства, оформя ясни и точни констатации, комплектовани с
доказателства и ги представя на Кмета на Общината;
8. Изготвя предварителен и окончателен одитен доклад за конкретен одитен
ангажимент;7
9. Проследява и докладва изпълнението на дадените от предходни одити препоръки;
10. Изготвя и представя за съгласуване от ръководителя на организацията, проект на
статут на звеното за вътрешен одит, стратегически и годишен план за дейността по вътрешен
одит;
11. Организира, координира и разпределя задачите за изпълнение между вътрешните
одитори съобразно техните знания и умения;
12. Одобрява плановете за конкретните одитни ангажименти;
13. Следи за изпълнението на годишния план за дейността по вътрешен одит и за
прилагането на методологията за вътрешен одит в публичния сектор в звеното, което
ръководи;
14. Изготвя и представя за утвърждаване от ръководителя на организацията план за
професионалното обучение и развитие на вътрешните одитори с цел да се поддържа одитен
персонал с достатъчни знания, умения, опит и професионална квалификация;
15. Разработва специфична методология, когато такава е необходима за
осъществяване на дейността на звеното за вътрешен одит;
16. Организира оценяването на всяка нова система за финансово управление и
контрол, както и на всяка промяна на структури и функции в организацията;
17. Ръководителят на вътрешния одит в Общината представя стратегическия и
годишен план за дейността по вътрешен одит за съгласуване и на Общинския съвет;
18. Ръководителят на вътрешния одит е задължен пред ръководителя на
организацията, както и пред одитния комитет, ако има сформиран такъв, да:
а. Представя годишен доклад за дейността по вътрешен одит;
б. Докладва резултатите от одитните ангажименти, всички случаи на
констатирани индикатори за измама, дадените препоръки и предприетите действия за
подобряване дейността на организацията;
в. Представя доклади за изпълнението на годишния план за дейността по
вътрешен одит;
г. Докладва за адекватността на ресурсите за вътрешен одит;
д. Докладва за всички случаи, в които е била ограничена дейността на
ръководителя на вътрешния одит и на вътрешните одитори;
е. Координира взаимодействието с външните одитори;
ж. Ръководителят на вътрешния одит в Общината представя на Общинския съвет
докладите по буква „а” буква „в” и буква „г”;
19. Ръководителят на вътрешния одит освен правата по чл. 22 от ЗВОПС има и
следните права:
а. Да докладва на ръководителя на организацията всички въпроси, свързани с
осъществяването на одитната дейност;
б. Да предлага на ръководителя на организацията да назначи експерт, когато са
необходими специални знания и умения, свързани с изпълнението на дейността по вътрешен
одит;
в. Да има достъп до председателя и членовете на одитния комитет, ако има
сформиран такъв, и да участва в заседанията му;
г. Да определя целите, обхвата, честотата, одитните процедури и ресурсите,
необходими за изпълнението на всеки одитен ангажимент.
(2). Вътрешните одитори след съгласуване с ръководителя на вътрешния одит и
ръководителя на организацията имат право да извършват проверки в структури и лица извън
организацията, в която осъществяват дейността си.
1. Структурите и лицата по ал. 2 трябва да са свързани с дейността на Общината или
структурите и, и/или да са получатели на бюджетни средства или средства по програми и 8
фондове на Европейския съюз.
2. Проверките по ал. 2 се извършват при необходимост от изпълнение на конкретен
одитен ангажимент.
3. Проверките по ал. 2 се извършват след предварително уведомяване и координиране
с ръководството на структурите и лицата, в които ще се извършат.
4. При идентифициране на индикатори за измама вътрешните одитори докладват
незабавно на ръководителя на вътрешния одит, който уведомява незабавно ръководителя на
организацията и дава предложение за предприемане на мерки и уведомяване на
компетентните органи. Когато ръководителят на организацията не предприеме действия в
14-дневен срок от докладването по т. 4, ръководителят на вътрешния одит уведомява
компетентните органи и одитния комитет ако има сформиран такъв.
5. Да не разгласява и да не предоставя информация, станала му известна при или по
повод осъществяване на неговата дейност, освен в случаите, предвидени в закон.
6. Отговаря за изготвянето и попълването на досиетата на съответните одитни
ангажименти;
7. Да познава действащото законодателство в Република България, свързано с
одиторската дейност;
8. Да спазва стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори,
Статута на звеното за вътрешен одит и утвърдената от Министъра на финансите методология
за вътрешен одит в публичния сектор;
9. Да се запознава с нормативната уредба, регламентираща одитните ангажименти, на
които участва или изпълнява;
10. Да участва в квалификационните мероприятия, предвидени в утвърдения от Кмета
на Общината план за професионално обучение и развитие на вътрешния одитор и в
организираните от министъра на финансите срещи и дискусии по проблеми, свързани със
стратегията, прилагането на методологията и изпълнението на вътрешния одит в публичния
сектор;
11. Вътрешните одитори изпълняват всички нареждания по допълнително възникнали
задачи от ръководителя на вътрешния одит в рамките на основната дейност и целите на
длъжността;
(3). Ръководителят на вътрешния одит и вътрешните одитори имат право:
1. На свободен достъп до ръководството, всички служители и всички активи на
Общината връзка с осъществяването на одитната дейност;
2. Да достъп до цялата информация, както и до всички документи, включително и
електронни, които се съхраняват в Общината и са необходими за осъществяването на
одитната дейност;
3. Да изискват от отговорните длъжностни лица сведения, справки, становища,
документи и друга информация, необходима във връзка с одитната дейност;
4. Ръководителят на вътрешния одит и вътрешните одитори получават
необходимото съдействие от ръководството и служителите в Общината при извършването на
одит;
(4). Изпълнява и други задачи поставени от Кмета на Общината;

РАЗДЕЛ III
ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР

Чл. 25. (1) Финансовият контрольор:
1. Осъществява предварителния финансов контрол в Общината за законосъобразност
на: решенията/действията, свързани с разпореждане с активи и средства (включително
поемането на задължения и извършване на разходи); решенията/действията, свързани с 9
управление и стопанисване на имуществото (включително отдаване под наем с цел
получаване на приходи); други решения, от които се пораждат права, респективно
задължения за Общината и/или нейните служители;
2. Осъществява проверки за прилагане на системата на двойния подпис;
3. Участва в изграждане и въвеждане на системи за финансово управление и контрол
по отношение на средствата, получени от републиканския или общинския бюджет, както и
средства по програми на ЕС;
4. Разработва указания за изграждане и функциониране на системите за финансово
управление и контрол във всички разпоредители със средства от по-ниска степен;
5. Развива и адаптира системите за финансово управление и контрол съобразно
специфичните цели и особености на Общината;
6. Актуализира системите за финансово управление и контрол при промяна в
нормативната уредба, промяна в структурата на Общината както и в отговор на установени
грешки, слабости или пропуски в нея;
7. Разработва, актуализира и представя на ръководителя за утвърждаване на наръчник
с разписани процедури, осигуряващи функциониране на системите за финансово управление
и контрол;
8. Подготвя вътрешни актове, с които се въвеждат и актуализират системите за
финансово управление и контрол;
9. Оказва методическа помощ за прилагане на системите за финансово управление и
контрол, включително при промяна в нормативната уредба;
10. Упражнява правото си да изразява професионална преценка, освободена от
всякакво влияние;
11. Участва в идентифициране и управление на рисковете, които могат да попречат за
постигане на целите, чрез въвеждане на контролни механизми, които ще минимизират
последиците от тях;
12. Изисква и проверява всички документи и приложенията към тях, по силата на
които се поема задължение или се извършва разход,при нужда може да изисква
допълнителна информация;
13. Може да осъществява и проверки на място;
14. Има право да откаже да се произнесе когато документите са некомплектовани,
непълни или непълнотата им не е била отстранена след вече направено искане за
допълването им. При отказ да одобри задължението/разхода, посочва причините за отказа в
мотивирано писмено становище;
15. Следи всички промени в нормативната уредба, дава препоръки и участва лично в
обучения във връзка с действието на Системите за финансово управление и контрол;
(2). Изпълнява и други задачи поставени от Кмета на Общината;

РАЗДЕЛ IV
ЮРИСКОСУЛТ НА ОБЩИНАТА

Чл. 26. (1) Правно-нормативното обслужване на Общината се осъществява от
юрисконсулт чрез договор за правно обслужване. Той е пряко подчинен на Кмета на
Общината и има следните задължения:
1. Задължително дава мнение по законосъобразността на проектите на актове и
решения на Общинския съвет;
2. Дава мнение по законосъобразността на проектите на заповеди на Кмета на
Общината, като при несъгласие прилага мотивирано мнение;
3. Участва при съставянето, изменението и прекратяването на договори,
споразумения и анекси и задължителнo ги съгласува;10
4. Контролира законосъобразното съставяне на договорите и другите актове,
свързани с възникване, изменение и прекратяване на служебните и трудовите
правоотношения със служителите, на заповедите за дисциплинарни наказания и за търсене
на имуществена отговорност на виновните лица;
5. Проучва и анализира прилагането на актовете на Общинския съвет и при
необходимост прави предложение пред ръководството за усъвършенстването им или за
вземане на мерки за правилното им прилагане;
6. Осигурява входящата и изходящата кореспонденция по съдебните дела, анализира
и обобщава резултатите от съдебните и други дела и периодично информира Кмета на
Общината за тях;
7. Осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната
власт и арбитражен съд;
8. Съдейства и осигурява с правни средства своевременното събиране на вземанията
на Общината;
9. Дава мнение по постъпили жалби, сигнали и предложения;
10.Съдейства за повишаване ефективността от стопанската и друга дейност в
Общината;
11. Участвува във всички конкурси и търгове, провеждани от Общината и в
комисиите по процедури за обществени поръчки;

ГЛАВА ПЕТА - Общинска администрация

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 27. Общинската администрация извършва административни услуги на
физическите и юридическите лица при спазване принципите на законност, целесъобразност,
достъпност, навреме и с качествено административно обслужване.
Чл. 28. (1) Общинската администрация е обща и специализирана.
(2) Общата администрация осигурява технически дейността на органите на местната
власт и на специализираната администрация и извършва дейности по административното
обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица;
(3) Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на
правомощията на органите на местната власт;
(4) Отделите са структурни звена за ръководство, организация, координация и
контрол в съответните сфери от работата на Общинската администрация и осъществяват
дейност в рамките на предоставените правомощия и функции, определени в нормативните
актове и този правилник;
Чл. 29. Структурните звена на общинската администрация участват в изготвянето и
реализирането на проекти за привличане на средства от национални и международни
програми и фондове, за развитие на инфраструктурата и подпомагане дейностите на
Общината, както и при разработване и реализиране на съвместни програми и проекти с
неправителствени организации.

РАЗДЕЛ ІІ
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНАТА

Чл. 30. (1) Секретарят на Общината се назначава и освобождава от Kмета на
Общината.
(2) Секретарят на Общината трябва да бъде лице с висше образование:
(3) Секретарят на Общината се назначава по служебно правоотношение:11
(4) Секретарят на Общината не може да ръководи политическа партия или нейна
структура, да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде
управител или да участвува в надзорни, управителни и контролни органи на търговски
дружества и кооперации:
Чл. 31. (1) Секретарят на Общината организира, координира и контролира цялостната
дейност на Общинската администрация при стриктно спазване на нормативните актове.
1. Секретарят на Общината отговаря за условията на работа на служителите в
Общината и за организационно-техническото обезпечаване на отделите;
2. Организира и контролира деловодната дейност, документооборота в Общината и
Общинския архив;
3. Отговаря пряко за дейността на отдел ГРАО и административното обслужване на
гражданите и фирмите;
4. Отговаря за поддържане в актуално състояние на избирателните списъци в
Общината;
5. Следи за изготвянето и отговаря за публикуването на актовете на Общината и
Общинския съвет;
6. Отговаря за работата с жалбите, сигналите и предложенията на гражданите;
7. Подготвя и организира местните референдуми;
8. Организира атестирането на служителите в Общинска администрация;
9. В рамките на компетентността на Общината осъществява връзката и координацията
на съвместната работа с органите на МВР и другите институции по въпросите на
обществения ред, безопасността на движението и спазването на законността на територията
на Общината;
10. Организира и контролира изпълнението на задачите и действията, свързани с
прилагането на Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Кодекса на
труда, Административно-процесуален кодекс, ЗМСМА и подзаконовите нормативни актове,
свързани с тяхното приложение.
11. Осигурява технически и организира международното сътрудничество на
Общината, двустранните и многостранни проекти и проектите по европейски програми, в
които тя участва;
12. Събира и предоставя информация за проекти, представляващи интерес за
Общината;
13. Организира обмяна на опит и внедряването на добри практики в работата на
администрацията;
14. Изпълнява функции на Служител по сигурността на информацията съгласно ЗЗКИ,
възложени му допълнително със заповед на Кмета на Общината;
15. Изпълнява нотариални функции съгласно чл. 83 от Закона за нотариусите и
нотариалната дейност;
16. Контролира воденето на регистъра за вероизповеданията;
17. Изпълнява и други дейности, определени от нормативни актове;
18. Изпълнява и други дейности и задачи, възложени от Кмета на Общината;

РАЗДЕЛ ІІІ
СТРУКТУРНИ ЗВЕНА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл. 32. Общинска администрация Хисаря се състои от oбща и специализирана
администрация обособени в 6 (шест) отдела.
Чл. 33. Общата администрация се състои от 2 (два) отдела.
а. Отдел “Административно обслужване”;
б. Отдел “Счетоводно обслужване”;12
Чл. 34. Специализираната администрация се състои от 4 (четири) отдела.
а. Отдел “Строителство и кадастър”;
б. Отдел “Евроинтеграция, екология и социални дейности”;
в. Отдел “Туризъм, икономика и селско стопанство”;
г. Отдел “Гражданска регистрация и административно обслужване”;

РАЗДЕЛ ІV
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл. 35. Отдел “Административно обслужване” включва Началник отдел, главен
специалист ЧР, главен специалист ГЗ, ОМП и БЗР, главен специалист ОТО на ОбщС,
юристконсулт ОП, деловодител, ИТ специалист, куриер и трима изпълнители-
шофьори.
Чл. 36. (1) Началник отдел “Административно обслужване”:
1. Организира, ръководи, контролира, координира, отчита и носи отговорност за
дейността на отдела;
2. Осъществява взаимодействие и оказва съдействие на останалите структурни звена,
съобразно своята компетентност;
3. Извършва разпределение на постъпилите в отдела материали, съгласува
подготвените от служителите на отдела докумененти и др.;
(2) Началник отдел АО изпълнява и функциите на Секретар на МКБППМН.
1. Привежда в изпълнение Закона за БППМН и дейността по предотвратяването и
борбата срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните,
по осигуряването на нормалното им развитие и възпитание на територията на Общината;
2. Организира и координира цялостната дейност на МКБППМН;
3. Отговаря за организирането на социално-превантивната и възпитателна дейност на
територията на общината. Инициира създаването, ръководи и контролира работата на
помощни органи на МКБППМН – центрове за превенция, консултативни кабинети и други.
4. Съвместно с инспекторите на ДПС, социалните работници от Дирекция
“Социално подпомагане”, органите на образованието издирва малолетните и
непълнолетните, които се нуждаят от помощ, извършили или противообщаствени прояви,
системно бягащи, непосещаващи и отпаднали от училище, и особено безнадзорни, скитащи,
просещи, малтретирани, проституиращи и др. Проучва специфичните им проблеми и взема
мерки за тяхната социална защита и развитие.
5. Работи с институциите, по проблемите на децата в риск.
6. Координира дейността на държавните органи и юридическите лица с нестопанска
цел във връзка с борбата срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните;
7. Осъществява взаимодействие с училищните комисии за превенция на
противообществените прояви за учениците, методически ги подпомага и контролира тяхната
дейност.
8. Съдейства на малолетните и непълнолетните, излезли от специализираните
заведения, за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми, и за
интегрирането им в обществото.
9. Съвместно с инспекторите по труда упражнява контрол за спазването от
работодателя на режима и условията за работа, установени за непълнолетие.
10. Подготвя и организира разглеждането на възпитателните дела на малолетните и
непълнолетните, както и поведението на техните родители.
а. Предлага на председателя на МК състави по чл. 11, ал. 2 от ЗБПММН и изготвя
предложения по Наредба № 3 (ДВ бр. 38 от 03.05.2005 г.);13
б. Участва в тричленни състави за разглеждане възпитателни дела на малолетни и
непълнолетни и поведението на нехайни родители;
в. Упражнява контрол по изпълнението на възпитателните мерки и мерките по
чл. 15 ЗБППМН;
г. Осъществява необходимите контакти със съда в случаите, когато се обжалват
наложени възпитателни мерки по чл. 13 и чл. 15 от ЗБППМН;
д. Подготвя, контролира и съхранява документацията по възпитателните дела и
мерките по отношение на родителите по чл. 13 и 15 от ЗБППМН;
11. Ръководи и контролира дейността на обществените възпитатели. С решение на
МКБППМН може да бъде определян и за обществен възпитател. Подготвя докладна за
дейността и предложение за размера на материалното им стимулиране, съгласно Наредба №
2 на ЦКБППМН (ДВ бр. 12 от 2003 г.).
12. Изпълнява и други задачи поставени от Ръководството на Общинска
администрация;
Чл. 37. (1) Юристконсулт “Обществени поръчки”:
1. Отговаря за окомплектоването на изготвяните в Общината конкурси и публични
покани за обявяване на обществени поръчки;
2. Отговаря за пълнотата и точността на изготвяните документи съгласно
изискванията на закона за обществените поръчки;
3. Следи в средствата за масова информация за излезли съобщения за обявени
обществени поръчки;
4. Организира закупуването на тръжна документация от участниците;
5. Изучава подробно и разяснява на участниците условията по тръжните документи и
книжа;
6. Съвместно с юристконсулта изготвя/съгласува всички договори по които страна е
Общината;
7. Изпълнява и други задачи възложени от Кмета, Заместник-кмета или Секретаря на
Общината;
8. Разработва програма за представяне дейността на Общината, осигурява
провеждането на информационната политика на Общината и планира и координира
осъществяването й;
9. Организира информационни кампании за предварително представяне на
подготвяни от Общината проекти на вътрешни нормативни актове;
10. Анализира и систематизира публикациите в средствата за масово осведомяване на
общественото мнение за дейността на Общината;
11. Осигурява прозрачност и публичност на дейността на Общината;
12. Съвместно със специалиста по “Компютърни системи и технологии” поддържа
интернет сайта на Общината;
13. Изготвя проекти на програми за пребиваването на чуждестранни делегации и
гости на Общината и организира провеждането на срещи, семинари и др.;
14. Организира протоколните представяния на Кмета и членовете на ръководството на
Общината;
15. Подготвя необходимите документи и организира протоколно задграничните
командировки на Кмета, ръководството и служителите на Общината;
16. Координира програмата на Кмета и членовете на ръководството на Общината при
официални и работни посещения в страната и чужбина;
17. Координира и контролира организирането, провеждането и протоколното
осигуряване на официални и работни срещи, семинари, дискусии и кръгли маси в Общината;
18. Осигурява преводите при срещите с чужденци и извършва преводи на материали и 14
документи от български на съответния чужд език и обратно;
19. Подготвя и изпраща поздравителни и съболезнователни телеграми, поздравителни
адреси и друга протоколна кореспонденция на Кмета и ръководството на Общината;
20. Изпълнява и други задачи поставени от Ръководството на Общинска
администрация;
Чл. 38. (1) Главен специалист “Човешки ресурси”;
1. Подготвя и актуализира проектите за щатно разписание на длъжностите в
Oбщинска администрация, съгласно действащото законодателство;
2. Организира и разработва длъжностно и поименно разписание за заплатите на
служителите от общинска администрация, общински дейности и звена и ги представлява за
одобрение от кмета на общината;
3. Организира разработването на длъжностните характеристики на служителите от
общинска администрация, на общинските дейности и звена, както и тяхното актуализиране;
4. Изготвя разписанията по длъжности и ги предлага за одобрение от Кмета на
Общината. Съгласува с юристконсулта заповедите за наказание и уволнение.
5. Оформя документите при сключване и промяна на трудовото правоотношение, на
допълнителна трудова заетост, в съответствие с трудовото законодателство, инструкциите и
заповедите на Kмета на общината. Води личните досиета на служителите от общинска
администрация и издава документи и удостоверения, свързани с тях;
6. Отговаря за приобщаването на новите служители, за квалификацията и
преквалификацията на кадрите, създава условия за повишаване на мотивацията и
ефективността на труда им;
7. Изпълнява и други задачи поставени от Ръководството на Общинска
администрация;
Чл. 39. (1) Главен специалист ГЗ и ОМП:
1. Разработва плана за привеждане на общината от мирно във военно положение и
провежда мероприятия по подготовка за работа във военно време;
2. Разработва военновременния план на общината и го актуализира периодично, в
съответствие с методологията за военновременно планиране;
3. Координира и контролира изпълнението на задачите по подготовка за работа във
военно време;
4. Поддържа пунктовете за военновременно управление на Общината в техническа
изправност;
5. Организира подготовката на ръководния състав за привеждане на общината от
мирно във военно време;
6. Организира денонощно дежурство за поддържане готовността на Общината за
оповестяване при привеждане на страната от мирно във военно положение и при стихийни
бедствия и аварии;
7. Информира периодично и при поискване Министерство на отбраната за
изпълнението на задачите по подготовка на общината за работа във военно време;
8. Изпълнява и други задачи, възложени от Кмета на Общината,свързани с
подготовката на работа във военно време;
9. Организира и осъществява контрол за изпълнението на военновременни задачи;
10. Планира, организира и осъществява общинското участие в учение по
отбранително-мобилизационната подготовка;
11. Контролира изпълнението на нормативните актове по формиране, съхранение и
обновление на военновременните запаси;
12. Извършва мероприятия, свързани със защитата на населението и информирането
му за начина на поведение и действие при възникване на земетресения, наводнения, 15
снегонавявания, радиационни облъчвания, масови горски и полски пожари, бактеорологични
и биологични заразявания и тероризъм;
13. Взема предпазни мерки за недопускането на бедствие, като за целта извършва
контролни проверки, съвместно с представители на ГЗ, РИОСВ, “Напоителни системи”,
ДИТ, ХЕИ, РУП и РСПБЗН на складове по растителна защита, реки, язовири, диги и др. Дава
предписания за отстраняване на нарушенията;
14. Оповестява населението при възникване на бедствие. Организира неотложно
спасителни и възстановителни работи. Участвува в предотвратяването на даден вид
бедствие;
15. Съхранява и раздава личните средства за защита;
16. Изпълнява и други задачи поставени от Ръководството на Общинска
администрация;
Чл. 40. (1) Технически сътрудник “Организационно-техническо обслужване” на
Общинския съвет:
1. Оформя, окомплектова и размножава материалите за сесии на общинския съвет;
2. Води протокола на сесиите на общинския съвет и прави пълен запис на касетофон
на сесиите;
3. Оформя протоколите и решенията на Общинския съвет и ги предоставя на
Председателя на Общинския съвет;
4. Дава публичност на решенията на Общинския съвет съгласно изискванията на
ЗМСМА.
5. Организира съхраняването и обработката на архива на Общинския съвет;
6. Следи за своевременното изпълнение на решенията на Общинския съвет и
докладва на Кмета и Секретаря на общината;
7. Изпълнява задачи, свързани с организационно-техническата подготовка на
изборите, референдумите и допитвания до населението;
8. Води регистрите за структурата на Общината, за разрешителните, лицензионни и
съгласувателни актове и регистъра за конкурсите.
9. Изпълнява и други задачи поставени от Ръководството на Общинска
администрация;
Чл. 41. (1) Технически сътрудник “Деловодител”:
1. Осъществява деловодната дейност на администрацията;
2. Приема и регистрира входящата и изходяща кореспонденция като я предава за
изпълнение на звената в администрацията;
3. Предава на физическите и юридическите лица изготвените по тяхно искане
документи;
4. Следи за спазване на сроковете за изпълнение на преписките и докладва на
Секретаря на Общината при просрочия;
5. Осигурява съхраняването и обработката на деловодния архив като предоставя
исканите справочни документи на физическите и юридически лица;
6. Извършва информационно-аналитична работа във връзка с деловодната дейност и
прави предложения за подобряване на работата до началник отдела.
7. Води регистъра за обществените поръчки;
8. Изпълнява и други задачи поставени от Ръководството на Общинска
администрация;
Чл. 42. (1) Изпълнители – шофьори, закупчик , куриер и поддръжка:
1. Осъществяват преки функции и задачи по техническото обслужване на Общинска
администрация в областта на транспорта, комуникациите и техническата поддръжка на
имуществото в Общината;16
2. Полагат грижи на добри стопани за поверените им автомобили;
3. Изпълняват ежедневни куриерски услуги по входящата и изходяща поща в
пощенска станция Хисар, разнасят и връчват призовките, съгласно изискванията на ГПК и др.
нормативни актовете; разнасят материалите за сесия на Общинските съветници;
4. Изпълняват и други задачи поставени от Ръководството на Общинска
администрация;
Чл. 43. Отдел “Счетоводно обслужване” се състои от Началник отдел и
служители, които изпълняват финкции и задачи по финанси, бюджет, счетоводното
обслужване и местни приходи в Общината.
Чл. 44. (1) Началник отдел “Счетоводно обслужване”.
1. Организира, ръководи и контролира дейността на поверените му служители в
отдела;
2. Организира, ръководи и координира счетоводната отчетност съгласно Закона за
счетоводството и изискванията на Министерство на финансите:
3. Обезпечава връзката на ръководените от него служители с тези от другите отдели
в Общината;
4. Организира и контролира разработването на проектобюджета на Общината и по
кметствата;
5. Съставя и предлага за одобрение план-сметките по извънбюджетните сметки и
финансовите такива;
6. Пряко управлява финансовите ресурси на Общината;
7. Организира и контролира изпълнението на бюджета на Общината както в
приходната, така и в разходната му част;
8. Отговаря за захранването със средства на второстепенните разпоредители с
кредити;
9. Контролира спазването на бюджетната дисциплина – ФРЗ и начисления НОИ,
ЛВК, СБКО, материални разходи и разходи за текущи ремонти;
10. Участвува в изготвянето на инвестиционната програма на Общината;
11. Участвува в изготвянето на тръжни и конкурсни документи. Изготвя анализи и
прави заключения и предложения за необходимостта от финансови средства и тяхното
изразходване;
12. Подписва всички договори, в които страна е Общината;
13. Отговаря за навременното и пълно финансиране на всички поделения и дейности
на Общината;
14. Отговаря за състоянието на баланса, придружаващите го отчетни форми и
обяснителни записки, както и останалите счетоводни отчети;
15. Организира извършването на проверки на касата;
16. Контролира извършването на инвентаризации;
17. Отговаря за съхранението и опазването на финансово-счетоводната архива;
18. Изготвя предложение чрез Кмета на Общината до Общински съвет по Наредбата
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги по чл. 3 от Закона
за местните данъци и такси;
19. Отговаря за изготвяне на план-сметките и калкулациите на разходите при
определяне на местните данъци и такси и цени на услуги предоставяни от Общината;
20. Отговаря за планиране и събиране на местните данъци;
21. Подпомага Кмета на Общината за правилното и законосъобразно използване на
финансовите ресурси, за опазване на общинската собственост и за предотвратяване на
разхищения и злоупотреби с парични средства и стоково-материални ценности;17
22. Прави предложения пред Кмета за участие в различни програми с проекти от
Общината, изпълнява задачи и дейности по проекти и оперативни програми на Ечвропейския
съюз;
23. Изпълнява и други задачи поставени от Ръководството на Общинска
администрация;
Чл. 45. (1) Специалистите по финанси, бюджет, счетоводно обслужване и местни
приходи изпълняват следните функции и задачи:
1. Организират разработването, приемането и актуализацията на бюджета на
общината по пълна бюджетна класификация;
2. Изготвят бюджетна прогноза за следващи периоди;
3. Оказват методична помощ по разработването и изпълнението на бюджета на
всички бюджетни дейности и кметства в Общината;
4. Изготвят проекта за инвестиционната програма на Общината и отчетите за
нейното изпълнение;
5. Осъществяват оперативно ръководство за своевременно финансиране на разходите
по всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити в сферата на образование,
култура и кметства;
6. Подготвят отчетите за касовото изпълнение на бюджета по образец на
Министерството на финансите, в частта му за плана и натуралните показатели;
7. Следят за своевременното внасяне на събраните суми от такси, услуги в приход на
общинския бюджет;
8. Организират изготвянето и изпращането на съобщенията на задължените лица за
дължимите суми;
9. Извършват счетоводното отчитане на приходите и разходите на общинския
бюджет;
10. Изготвят заявките за необходими средства на Общината;
11. Подготвят ведомости за заплати с платежни документи за осигуровки върху
заплатите на работниците и служителите;
12. Водят отчетност на всички дълготрайни активи чрез проверки и инвентаризации в
изпълнение на чл. 21 и 22 от Закона за счетоводството;
13. Изготвят годишен финансово-счетоводен отчет и приложенията към него,
съгласно чл. 23-32 от Закона за счетоводството и Примерните национални счетоводни
стандарти;
14. Организират отчетността на дълготрайните активи на Общинска администрация;
15. Организират съхранението на счетоводната информация и ползването й съгласно
чл. 42-45 от Закона за счетоводството;
16. Организират и осъществяват материално-техническото снабдяване на общинска
администрация;
17. Организират и извършват инкасирането на местните приходи, събирани от
Общината;
18. Установяват, обезпечават и събират местните данъци – данък върху недвижимите
имоти, данък върху превозните средства, данък при придобиване на имущество при дарение
и възмезден начин, други местни данъци;
19. Приемат и обработват данъчни декларации по ЗМДТ;
20. Издават удостоверения за данъчна оценка на имотите на гражданите и фирмите;
21. Съставят актове за установяване на нарушенията по ЗМДТ;
22. Участват активно в разработването и защитата на проекти по Европейски
програми;
23. Участват в разработването на документацията за обществени поръчки;18
24. Работят с програмнн продукти “Наеми”, “Каса” и др. и следят за тяхното редовно
събиране;
25. Представят периодично на Националното сдружение на общините в Република
България унифицирана информация за изпълнението на общинския бюджет, с цел
отстояване интересите на общините в преговорите с Министерство на финансите и други
министерства и ведомства;
26. Изпълняват и други задачи поставени от Ръководството на Общинска
администрация;

РАЗДЕЛ V
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл. 46. (1) Отдел “Строителство и кадастър” включва Началник отдел и
специалисти по направления на дейности СИК и КРВП.
Чл. 47 (1) Началник отдел “Строителство и кадастър:
1. Организира, ръководи, контролира, координира, отчита и носи отговорност за
дейността на отдела;
2. Осъществява взаимодействие с останалите структурни звена в адмимнистрацията
и оказва съдействие в изпълнение на служебните задължения на поверените си служители,
съобразно своята компетентност;
3. Извършва разпределение на постъпилите в отдела материали, съгласува
подготвените от служителите на отдела документи и др.;
4. Участва в изготвянето на длъжностните характеристики на служителите в отдела;
5. Изготвя предложения за разработване на проекти и програми за икономическо
развитие на Общината и участвува в тяхното разработване и реализиране и др;
5. Отговаря за разработване на проекти по програми на Европейския съюз;
6. Изпълнява и други задачи поставени от Ръководството на Общинска
администрация;
Чл 48 (1). Служителите в отдела по направления на дейност СИК и КРВП
изпълняват следните функции:
1. По устройство на територията, регламентирани в закона за устройство на
територията (ЗУТ);
2. Поддържат архив на одобрените устройствени планове и измененията им и архив
на издадените строителни книжа;
3. Поддържат определените от ЗУТ регистри на решенията за изработване на
подробни устройствени планове (ПУП) и на измененията им регистър на издадените
разрешения за строеж, регистър на въведените в експлоатация строежи и др.;
4. Организират и подпомагат дейността на Общинския експертен съвет,
включително експертизи и становища по внесени проекти;
5. Упражняват контрол за спазване и прилагане на общите и подробните
устройствени планове, одобрени проекти и строителни книжа;
6. Извършват контрол за недопускане на незаконно строителство, като съставят и
връчват актове на нарушителите;
7. Съставят констативни протоколи и подготвят заповеди на Кмета за премахване на
неподходящи по вид и местонахождение второстепенни, стопански и временни постройки,
павилиони и будки;
8. Извършват технически проучвания и проверки по молби и сигнали на гражданите
и отговарят на същите;
9. Издават удостоверения в рамките на своята компетентност;19
10. Участвуват в приемателни комисии, назначени от Регионалната дирекция за
национален и строителен контрол (РДНСК) и в комисии, свързани с дейността на Общината.
11. Организират изработването на нови специализирани кадастрални карти,
регулационни планове и планове на подземната инфраструктура и съгласуването им с
инстанциите;
12. Извършват текущо попълване и промени на действащите кадастрални и
регулационни планове и разписни книги, до изработване на кадастър и имотен регистър;
13. Изготвят и придвижват преписките по допълване на кадастралните планове и по
частично изменение на регулационните планове;
14. Организират обявяването на кадастрални, регулационни и нивелетни планове;
15. Нанасят промени в разписните книги към наличните кадастрални планове при
предоставяне на документи за собственост;
16. Ръководят, координират и контролират цялостната кадастрална окомплектовка на
документацията на Общината при взаимодействие със службите на Агенция по кадастъра;
17. Съхраняват всички налични кадастрални и регулационни планове и техните
изменения в техническия архив;
18. Участват в приемателните комисии за приемане на геодезическите видове работи;
19. Проучват и предлагат решения по постъпилите молби и жалби относно
кадастралните и регулационни планове;
20. Окомплектоват и изпращат преписки до съда;
21. Издават скици, справки и удостоверения за идентичност, за случаите, предвидени
в закон или друг нормативен акт;
22. Подготвят документи за прокарване на временни пътища и право на преминаване
през чужди имоти;
23. Извършват проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените
строителни книжа и затова, че ПУП е приложен по отношение на застрояването за строежа и
контролира изпълнението им;
24. Съхраняват протоколите за откриване на строителна площадка;
25. Осъществяват контрол в строителство съгласно изискванията на ЗУТ;
26. Уточняват и определят административните адреси, съгласувано с отдел ГРАО;
27. Подготвят преписки за промяна предназначението на общински земеделски земи,
съгласно Закона за опазване на земеделските земи.
28. Осъществяват ръководство, координация и контрол на капиталното строителство
(жилищно, просветно, здравно и др.) на територията на Общината;
29. Упражняват контрол и следят за законосъобразността при оформяне и издаване на
строителни книжа от Общината, както и съгласуват проекти съгласно издадените заповеди
от Кмета на Общината;
30. Съгласуват проекти на инженерната инфраструктура и благоустрояването в
Общината;
31. Участват в разработването на бюджетната програма за обектите от инженерната
инфраструктура на Общината и за обектите общинска собственост (жилищно, просветно,
здравно и т.н.) за поддръжка и основен ремонт;
32. Подготвят програма и провеждат политика по енергийна ефективност;
33. Изпълняват инвеститорски функции, свързани с проектирането, изграждането на
обекти от капиталното строителство, чистотата и озеленяването и извършват заверки на
заповедните книги за строежите;
34. Подготвят технико-икономическо задание (ТИЗ) и конкурсни (тръжни)
документи за обекти, на които ще изпълняват инвеститорски функции;
35. Проверяват договорите на проектанти и строители, преди сключването им;20
36. Извършват служебно съгласуване на оценките за съответствие на
инвестиционните проекти;
37. Участват в рамките на своите компетентности в комисии, свързани с дейността на
Общината;
38. Извършват проверка и подготвят доклади, становища и отговори на писма, молби
и сигнали свързани с дейността на отдела;
39. Участват в разработка на краткосрочни и дългосрочни програми – международни
и местни, свързани с дейността на отдела;
40. Съставят актове на нарушителите съобразно дейността на отдела и съгласно
Наредби на Общинския съвет;
41. Изпълняват и други задачи поставени от Ръководството на Общинска
администрация;
Чл. 49. (1) Отдел “Евроинтеграция, екология и социални дейности” включва
Началник отдел и специалисти по направление на екологията и социалните услуги в
Общината.
Чл. 50. (1) Началник отдел “Евроинтеграция, екология и социални дейности”:
1. Организира, ръководи, контролира, координира, отчита и носи отговорност за
дейността на отдела;
2. Осъществява взаимодействие с останалите структурни звена в Общинска
администрация и оказва съдействие на оверените си служители за изпълнение на служебните
им задължения, съобразно своята компетентност;
3. Установява програми на Европейския съюз и други оеративни програми, по които
Общинска администрация може да участвува с проекти в изпълнение на основните цели за
развитие на Общината залегнали в стратегията за развитие;
4. Разработва проекти по програми съвместно с други специалисти от Общинска
администрация;
5. Участвува в защитата на разработените проекти;
6. Следи за стриктно изпълнение на спечелените проекти;
7. Участвува при разработването на целите и задачите за развитие на Общината;
8. Предлага идеи за стопанското развитие на общината;
9. 10. Участвува в издирването на програми на Европейския съюз и други по които
Общината може да участвува с проекти;
11. Прави предложения пред Кмета за участие в различни програми с проекти от
Общината.
12. Участва активно в разработването на проекти по Европейски програми;
13. Участва в рамките на своите компетентности в комисии, свързани с дейността на
Общината;
14. Извършва проверка и подготвя доклади, становища и отговори на писма, молби и
сигнали свързани с дейността на отдела;
15. Участва в разработка на краткосрочни и дългосрочни програми – международни и
местни, свързани с дейността на отдела и Общината;
16. Изпълнява и други задачи поставени от Ръководството на Общинска
администрация;
Чл. 51. (1) Специалисти в областта на екологията, озеленяването и чистотата:
1. Участват в изготвянето на програми, стратегии и планове за устойчиво развитие
по отношение на околната среда;
2. Участват в разработването, провеждането и контрола на мероприятията, касаещи
опазването и възстановяването на природата и екологичната политика на територията на
Общината;21
3. Участват в оформянето и подсигуряването на финансовата обезпеченост на
екологичните общински мероприятия и обекти;
4. Организират и координират дейността на Общинската администрация в областта
на екологията с РИОСВ, РЗИ, ДВСК, РДНСК, РУП и РСПБЗН;
5. Организират и координират взаимодействието с неправителствените екологични и
природозащитни организации и движения, научната общност (висшите училища и
университети), частните и държавни фирми, неправителствените организации и със
специалисти в областта на екологията;
6. Организират и контролират екологичното състояние на Общината;
7. Изготвят задания на проекти за озеленяване;
8. Въвежда и ръководят ефективна система за управление на отпадъците, чрез
интегриран мениджмънт;
9. Подготвят договорите за дейността по сметопочистването, сметоизвозването,
поддържането на депата за твърди отпадъци и осигурява контрол по същата дейност;
10. Участват в изготвянето на графици за измиване на улици и площади, метене,
снегопочистване, сметоизвозване и др., както и контролира тяхното изпълнение;
11. Организират и контролират спазването на нормативните документи свързани с
опазването на декоративната, горската растителност и тази в земеделските земи;
12. Упражняват редовен контрол по опазване на чистотата и зелените площи,
стопанисване на зелените площи от граждани, физически и юридически лица;
13. Изготвят и реализират програма за решаване на проблемите, свързани с
бездомните кучета;
14. Разясняват, предупреждават и осведомяват широката общественост по отношение
на всички дейности, намерения и последствия, спрямо компонентите на околната среда и
проблемите, свързани с тях, чрез всички средства за масова информация;
15. Изпълняват и други задачи поставени от Ръководството на Общинска
администрация;
Чл. 52. (1) Отдел “Туризъм, икономика и селско стопанство” включва Началник
отдел и служители по направление на туризма, спорта, културата, търговията,
транспорта, организация на движението, общинска собственост, селско стоанство и
гори и изпълняват следните функции:
Чл. 53. (1) Началник отдел “Туризъм, икономика и селско стопанство”:
1. Организира и координира работата на служителите в отдела и взаимодействието
им с другите отдели в Общината;
2. Участва в изготвянето и актуализирането на Общинската програма в областта на
туризма, спорта и културата;
3. Член е на съвета по туризъм и активно участва в заседанията му;
4. Работи по изграждане на единна рекламна стратегия на Общината;
5. Планира, организира и ръководи по изпълнение на Културната програма на
Общината;
6. Осъществява взаимодействието на Общината с читалищата и културните
институции в Република България;
7. Организира, ръководи и контролира работата на Туристическия информационен
център в гр.Хисаря и Тракийския култов център в с. Старосел;
8. Отговаря за посрещането на делегации и гости в Общината и организира
настаняването и престоя им;
9. Разработва проекти по Програми на Европейския съюз в областта на туризма и
културата;22
10. Изпълнява и други задачи поставени от Ръководството на Общинска
администрация;
Чл. 54. (1) Главен специалист “Tуризъм и култура”;
1. Разработва програми за развитие на туризма и културата в Общината;
2. Разработва и предлага за одобрение на Началник отдела сценарии за значимите
културни мероприятия в Общината;
3. Работи за популяризиране на туристическия продукт на Общината;
4. Осъществява взаимодействието с хотелиерите, ресторантьорите и
туроператорските фирми;
5. Отговаря за украсата на града и кметствата във връзка с национални и
международни празници;
6. Съдейства на читалищата и самодейните състави за организиране на културните
им изяви в страната;
7. Получава от деловодителя постъпилата кореспонденция и я предава за
разглеждане от Кмета на Общината;
8. Осъществява организацията по подготовка на оперативки, заседания и съвещания
при Кмета на Общината, осигурява необходимите материали и уведомява участниците за
времето, мястото и дневния ред;
9. Предава и получава информация по приемно предавателните устройства,
организира телефонните разговори на Кмета на Общината, приема и изпраща факсове и
имейли, обработва и систематизира получената информация и я докладва на Кмета;
10. Приема и предава документи за подпис от Кмета на Общината подадени от
служителите;
11. Осигурява повикването на служители при Кмета и прием на външни посетители в
съответствие с установения ред;
12. Стенографира, пише на компютър и организира отпечатването и размножаването
на материали;
13. Осигурява снабдяването на кабинета на Кмета с канцеларски и други материали,
организира подреждането и поддържането на кабинета в съответствие с изискванията;
14. Изпълнява задачи по организацията на техническото обслужване на Кмета на
Общината.
15. Изпълнява и други задачи поставени от Ръководството на Общинска
администрация;
Чл. 55. (1) Специалистите “Общинска собственост”изпълняват следните
функции и задачи:
1. Издирват, проучват и комплектоват документите, доказващи собствеността на
Общината и съставят актове за общинска собственост;
2. Проучват, комплектоват и подготвят за изпращане на областния управител
преписки за деактуване на имоти държавна собственост;
3. Подготвят искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти-държавна
собственост;
4. Издирват и съставят актове за незаети общински имоти;
5. Подготвят отписването на имотите, неправилно актувани като общинска
собственост, като и тези, основанието на които е отпаднало;
6. Поддържат в актуалност главния регистър за частната общинска собственост,
главния регистър за публичната общинска собственост, регистъра на ТД с общинско участие
в капитала, регистъра за ОП, регистъра за ЮЛ с нестопанска цел и за граждански дружества
по чл. 54а от ЗОС и регистъра за продажби на общинска собственост;23
7. Обработват и докладват преписките за отдаване под наем на имоти частна
общинска собственост, и подготвя документите свързани с тях;
8. Обработват и докладват преписките за учредяване възмездно право на ползване
върху общински имоти и изготвя заповедите и договорите, свързани с тях;
9. Изготвят проекти за решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с
имоти частна общинска собственост и след приемането им ги изпълнява;
10. Организират провеждането на процедурите по отдаване под наем на общинска
собственост в съответствие с Наредбата по чл. 8 от Закона за общинската собственост;
11. Координират и контролират процедурите, предвидени в Закона за устройство на
територията, касаещи имотите общинска собственост;
12. Извършват контрол по стопанисване на общински имоти, извършват огледи и
изготвя констативни протоколи за състоянието им;
13. Изготвят и организират изпълнението на заповеди за изземване на общински
имоти;
14. Изготвят споразумения към договори (за отдаване под наем) и предизвестия за
прекратяването им;
15. Изготвят справки и издават удостоверения по молби на физически и юридически
лица за собствеността и ползването на имотите; заверяват молби-декларации по
обстоятелствени проверки;
16. Участват в организирането и провеждането на търгове и конкурси при
разпореждане на обекти общинска собственост;
17. Участват в организирането на процедурите по провеждане на конкурси и търгове
за предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, съгласно действащата
нормативна уредба;
18. Следят за състоянието на общинските имоти и правят предложения за осигуряване
на бюджетни средства за ремонта и поддръжката им;
19. Организират, координират и контролират изпълнението на жилищната политика
на Общината;
20. Изготвят предложения до Кмета на Общината и Общинския съвет за промяна
статута на общински жилища. Подготвят необходимите документи свързани с ползването на
общинския жилищен фонд;
21. Подготвят информация в рамките на своята компетентност по Закона за кадастъра
и имотния регистър и я изпращат до службите по вписвания и кадастъра;
22. Изпълняват и други задачи поставени от Ръководството на Общинска
администрация;
Чл. 56. (1) Главен експерт търговия, транспорт и организация на движението:
1. Организира разработването и изпълнението на програми и проекти, отразяващи
общинската политика в областта на устойчивото развитие на икономиката;
2. Извършва процедура по категоризация на заведенията за хранене и средствата за
подслон, води регистър на всички издадени удостоверения и контролира спазването на
изискванията за определената категория;
3. Консултира потребителите и упражнява контрол върху спазване на техните права
в съответствие със Закона за защита на потребителите и правилата за търговия;
4. Приема документи за удостоверения и за заверяване на регистри за търговия с
отпадъци, отломки от черни и цветни метали и сплавите им, обработва документите и след
издаване на удостоверение ги вписва в регистър;
5. Подготвя договори за обществен превоз и упражнява контрол по спазване на
условията им;24
6. Внася предложение до Общинския съвет за одобряване на транспортната схема на
Общината;
7. Разработва условия за провеждане на конкурси, методика за оценка на оферти и
провежда конкурси за разпределяне на превозите между превозвачите на основа на приетата
от общински съвет транспортна схема;
8. Води регистрите за приватизация и следприватизационен контрол в съответствие с
изискванията на Наредбата за данните, подлежащи на вписване в публичните регистри; за
процеса на приватизация и следприватизационен контрол.
9. Участва в организирането и провеждането на търгове и конкурси при
приватизация на обекти общинска собственост;
10. Подготвя и осъществява сключване на приватизационни сделки с общински имоти
и вписване на ипотека при разсрочено плащане;
11. Изпълнява и други задачи поставени от Ръководството на Общинска
администрация;
Чл. 57. (1) Младщи експерт “Селско стопанство и гори ” изпълнява следните
функции:
1. Периодично уточнява по землища категориите стопански субекти в Общината –
брой, видове, ръководство, седалище и др. с обработваема земя, отглеждани култури и
животни;
2. Участие в комисии по молби на граждани за оценка на нанесени щети в
ползваните от тях или тяхна собственост земеделски земи;
3. Съобщения за предстоящи растително-защитни мероприятия, указание и
уведомяване за промяна в списъка на забранените пестициди установяване и отчитане
залежалите и негодни препарати по растителна защита;
4. Свеждане решения, заповеди и инструкции на РУГ Пловдив, Областна
администрация, РИОСВ, РСПБЗН;
5. Проверка и заверка списъците за провежданите задължителни мероприятия за
селскостопанските животни в града и кварталите;
6. Участие в организиране и провеждане преброяване на земеделските стопанства в
изпълнение на Закона за преброяване на земеделските стопанства в България през 2004 г.;
7. Провеждане на процедурите и изготвяне необходимата документация по чл.34 от
ЗСПЗЗ за защита правата на собствениците на земеделски земи с възстановено право на
собственост на територията на Община Хисаря;
8. Подготовка справки за основната земеделска техника по видове, машини и
собственост. Уведомяване собствениците за графиците на провежданите технически
прегледи;
9. Подготовка и отговор по молби и жалби на граждани;
10. Изпълнява и други задачи поставени от Ръководството на Общинска
администрация;
Чл. 58 (1) Отдел “Гражданска регистрация и административно обслужване” се
състои от Началник отдел и 11 бр. специалисти ГРАО в кметствата на Общината .
Специалистите в отдела изпълняват следните функции и задачи:
Чл. 59. (1) Началник отдел ГРАО;
1. Организира, ръководи и контролира дейността на отдела;
2. Води и поддържа регистрите за гражданско състояние за гр. Хисаря и въвежда
актуализации в национална база данни “Население”;
3. Приема молби, заявления, декларации и други на граждани и издава всички
надлежни документи по гражданско състояние за гр. Хисаря;
4. Води регистрацията на гражданите по постоянен и настоящ адрес за гр. Хисаря;25
5. Отговаря за съхранението на регистрите за гражданско състояние на Общината и
при необходимост издава дубликати на удостоверения за гражданско състояние;
6. Води регистъра за вероизповеданията;
7. Извършва и други дейности вменени със закон или друг нормативен акт като
компетенция на служба ГРАО;
8. Изпълнява и други задачи поставени от Ръководството на Общинска
администрация;
Чл. 60. (1) Специалисти ГРАО:
1. Водят и поддържат регистрите за гражданско състояние в актуален вид;
2. Съхраняват документи и картотечни регистри в автоматичен информационен
фонд;
3. Приемат молби и заявления на граждани и издават всички документи свързани с
гражданското състояние и административното обслужване на гражданите;
4. Организират работата и подпомагат Кметовете на кметства и Кметските
наместници във връзка с изготвяне и издаване на документите свързани с гражданското
състояние на лицата, правилно оформяне и съхранение на регистрите за населението;
5. Водят регистрацията по постоянен и настоящ адрес на гражданите;
6. Извършват и други дейности, вменени им със закон или подзаконов нормативен
акт като компетенция на служба ГРАО;
7. Водят регистрите за вероизповеданията;
8. Изпълняват и други задачи поставени от Ръководството на Общинска
администрация;

ГЛАВА ШЕСТА - Организация на работата на администрацията

Чл. 61 Дейността на Общинската администрация се осъществява от държавни

служители и служители по трудово правоотношение.
Чл. 62 Длъжностното разписание се утвърждава от Кмета на Общината.
Чл. 63 (1) Служителите в Общинска администрация осъществяват своята дейност в
съответствие със Закона за държавния служител, Кодекса на труда, подзаконовите
нормативни актове и Вътрешните правила за работата на Общинската администрация.
(2) Вътрешните правила за работата в Общинска администрация Хисаря се
утвърждават от Кмета на Общината.
Чл. 64. (1) Длъжностите в Общинска администрация се заемат от лица с
професионална квалификация, включваща задължителна минимална степен на завършено
образование и професионален опит, определени със закон.
(2) Кметът на Общината или упълномощен от него служител с ръководни функции
може да определи и допълнителни изисквания с длъжностните характеристики.
Чл. 65. (1) Постъпването на държавна служба в Общинска администрация става
задължително при спазване изискванията на Закона за държавния служител.
(2) Със заповед на Кмета на Общината могат да бъдат определени и длъжностите по
трудово правоотношение, които се заемат след провеждане на конкурс.
Чл. 66. Служителите в Общинска администрация изпълняват възложените им задачи
и отговарят пред прекия си ръководител за изпълнението на работата, съобразно
длъжностните им характеристики.
Чл. 67. (1) Ръководителите на административните звена, организират, контролират,
координират, отчитат и носят отговорност за дейността на съответното структурно звено в
съответствие с определените в този правилник функции. Те изпълняват и други задачи
определени от Кмета на Общината в кръга на дейността им.26
(2) При отсъствие, ръководителя на административното звено се замества от най-
старшия по длъжност и ранг държавен служител от звеното;
Чл. 68. (1). Служителите от Общинска администрация са длъжни:
1. Да изпълняват задълженията си точно, добросъвестно и безпристрастно в
съответствие със законите на страната;
2. С ежедневната си работа да допринасят за издигане авторитета на Общинската
администрация и за повишаване доверието на гражданите и институциите към органите на
местната власт;
3. Да спазват трудовата и финансова дисциплина, да използват работното си време за
компетентно изпълнение на служебните си задължения и възложените от съответния
ръководител задачи;
4. Професионално, културно и етично да обслужват гражданите и длъжностните
лица при извършването на административни услуги в Общината;
5. Да познават в детайли нормативните документи, които ползват в пряката си
работа, да недопускат грешки и нарушения, засягащи интересите на гражданите и фирмите в
Общината.
6. Да проявят инициативност и творчество в работата си, като правят предложения
пред Кмета, Заместник-кмета и Секретаря на Общината, за въвеждане на иновации и добри
практики.
7. Да повишават професионалната си квалификация и да следят и прилагат
новостите в изменението на нормативната уредба.
8. Да изготвят своевременни, пълни и компетентни отговори на молби и жалби на
граждани и висшестоящи органи от своята сфера на дейност в законовите срокове.
9. Да опазват държавната и служебна тайна съгласно Закона за защита на
квалифицираната информация;
10. Да ползват икономично канцеларските материали, ел. енергия, вода, телефонни
разговори и др. с цел намаляване на разходите за материалната издръжка на Общината;
11. Да опазват и съхраняват документацията и кореспонденцията, която получават
или подготвят, в съответствие с нормативните изисквания;
12. Да спазват противопожарните изисквания и условията за безопасност и здраве при
работа.
Чл. 69. Служителите могат да правят изявление от името на Общината само със
съгласието на Кмета на Общината.
Чл. 70. Служителите в Общинската администрация имат право на представително или
работно облекло за всяка календарна година. Конкретната стойност на представителното и
работното облекло се определя ежегодно със заповед на Кмета на Общината. Средствата се
осигуряват от общинския бюджет.
Чл. 71. За изпълнение на своите задължения служителите имат право на
възнаграждение по ред, определен в Кодекса на труда, Закона за държавния служител и
подзаконовите нормативни актове.
Чл. 72. (1) Работното време на служителите е 8 (осем) часа дневно и 40 (четиридесет)
часа седмично при 5 (пет) дневна работна седмица.
(2) Работното време и почивките на служителите от Общинската администрация,
кметствата и кметските наместничества е преди обяд от 08.00 ч. до 12.00 ч., след обяд от
13.00 ч. до 17.00 ч., почивка на обяд от 1 (един) час и 2 (два) почивни дни – събота и неделя.
Чл. 73. (1) За принос при изпълнение на служебните си задължения служителите в
Общинската администрация имат право на отличия и награди.
(2) Видовете отличия и награди, както и реда за получаването им се определят с
Вътрешните правила за работа на Общинската администрация.27
(3) Награждаването на служителите от Общинската администрация се извършва със
заповед на Кмета на Общината. В заповедта за награждаване се определя видът отличие или
награда.
(4) Кметът на Общината може по своя преценка едновременно да награди с отличие и
с предметна награда.
Чл. 74. За нарушение на трудовата дисциплина служителите носят дисциплинарна
отговорност по Кодекса на труда или Закона за държавния служител.
Чл. 75. Служителите в Общинската администрация имат всички права и задължения
съгласно Кодекса на труда, Закона за държавния служител и подзаконовите нормативни
актове, свързани с тяхната дейност.
Чл. 76. (1) В структурата на Общинската администрация, съгласно чл. 29а, ал.2 от
ЗМСМА, се назначават служители, които подпомагат и осигуряват работата на Общинския
съвет.
(2) Заповедите за назначаване и освобождаване на служителите по ал. 1 се издават от
Кмета на Общината по предложение на Председателя на Общинския съвет.
(3) Служителите по ал. 1 имат правата на служители в Общинската администрация и
са длъжни да спазват всички изисквания като такива.
(4) Заповедите за награждаване, наказване, командироване и отпуск на служителите
по ал. 1 се издават от Кмета на Общината, съгласувано с Председателя на Общинския съвет.
Чл. 77. Възлагането на задачи, свързани с организационно-техническото обслужване
на Общинския съвет и неговите комисии и контрола на дейността на служителите, назначени
по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА, се извършва от Председателя на Общинския съвет.

ГЛАВА СЕДМА - Преходни и заключителни разпоредби

§1. Устройственият правилник на Общинската администрация се издава на основание
чл. 44, ал. 1, т. 17 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във
връзка с чл. 11 от Закона за администрацията.
§2. Правилникът е утвърден със заповед на Кмета на Общината, изменя се и се допълва по същия ред.
§3. Отменя Устройственият правилник утвърден 

 Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

Получихте ли точна, ясна и разбираема информация за административната услуга която желаете да ползва?

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.