МКБППМН

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

 Контакти:

гр. Хисаря, обл. Пловдив, ул. “Генерал Гурко” №14
Секретар на МКБППМН: Даниела Николова
тел. 0337/ 6-21-80, вътр.154
e-mail: obkbppmn@abv.bg

Прочети цялата статия 

КОМИСИЯ ЗА ДЕТЕТО

Съгласно чл. 20а. от Закона за закрила на детето (Нов – ДВ, бр. 36 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 14 от 2009 г.; Изм. – ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.), към всяка община се създава Комисия за детето с консултативни и координационни функции, в която участват представители на общинската администрация, областната дирекция на Министерството на вътрешните работи, Регионалния инспекторат по образованието, Регионалната здравна инспекция, дирекция „Социално подпомагане“, местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, както и на юридическите лица с нестопанска цел и други, които осъществяват дейности по закрила на детето.

Председател : Боряна Илиева

Членове:

ВеличкаКостова – гл.експерт”Образование”

ТеодораТодорова – н-к отдел „Закриланадетето”

НелиКацарска – пед.съветниккъмСОУ”Хр. Смирненски”

ИванБоненски –инспектор ДПС към РУП гр.Хисаря

СлавкаЧавова – ст.експертсоц. дейности

КункаГайдарска – директор ОДЗ „ МечоПух”

ДаниелаНиколова –началник отдел АО и секретар МКБППМН – Общ.Хисаря

Д-р ВеселкаЧалъкова – детски лекар

Евгения-ГенкаСтехова-Тепавичарова – психолог в ЦОП

НадяКолева – мл.инспектор РЗИ гр.Пловдив

СветлаДрехарова – мл.инспектор РЗИ гр.Пловдив

Д-р ПепаПелева – гл.експерт РЦЗ гр. Пловдив

Комисия за  детето  към община Хисаря e определена със Заповед № РД-05-20 от 17.01.2011г. от Кмета на община Хисаря.

Прочети цялата статия 

 Like Us On Facebook

Анкети

Срещнахте ли при общуването със служители от Общинска администрация Хисаря някой от следните проблеми?

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Проект “ Нови възможности за грижа”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,

които не могат да се самообслужват)

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са деца. Подадени бяха общо 88 заявления от кандидат-потребители.

Услугата се ползва от :

** Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Самотноживеещи тежко болни лица;

** Семейства на деца с увреждания.с увреждания

През месец октомври се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Тази услуга е изключително полезна и търсена от потребителите, т. к. се предоставя в домашни условия, без откъсване от средата.

Powered by WordPress Popup