ОБЩИНСКА  КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

Контакти:

гр. Хисаря, обл. Пловдив, ул. “Генерал Гурко” №14
Секретар на МКБППМН: Даниела Николова
тел. 0337/ 6-21-80, вътр.154
e-mail: [email protected]

ПЛАН-ПРОГРАМА

В условията на динамично развиващото се общество, настъпващите промени и засилващата се престъпност сред малолетните и непълнолетните все по-важна става  ролята на МКБППМН. Дейността на комисията е насочена към обхващане, проучване и превенция на противообществените прояви на учениците и оказване на помощ и подкрепа на училищното ръководство и на учениците.

Изтегли план-програма ———–>plan-programa-mkbppmn

Програма от теми за беседи, лекции, дискусии, тренинги

В условията на динамично развиващото се общество, настъпващите промени и засилващата се престъпност сред малолетните и непълнолетните все по-важна става  ролята на МКБППМН. Дейността на комисията е насочена към обхващане, проучване и превенция на противообществените прояви на учениците и оказване на помощ и подкрепа на училищното ръководство, учителите и  учениците. Темите могат да бъдат представени по метода “Връстници обучават връстници”.

ЗАЯВКА-ОТ-УЧИЛИЩЕ-1 (1)

Изтегли теми за обученя в училищата ———–> temi

ПРИОРИТЕТ И ЗАДАЧИ

Основен приоритет в работата на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за противодействието на асоциалните прояви сред малолетните и непълнолетните е превенцията.

Основната задача в работата на МК е  координиране на работата на различните държавни и обществени институции в общината с отношение към  възпитанието на младите хора.

ЗА КОМИСИЯТА

Комисията:

  • Организира и координира социално-превантивната дейност на територията на Общината.
  • Издирва малолетни и непълнолетни, които се нуждаят от помощ и взема мерки за тяхната социална защита и развитие.
  • Разглежда противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни по сигнали от прокуратура, съд, полиция, граждани и налага възпитателни мерки съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
  • Оказва помощ на родителите или лицата, които ги заместват по възпитанието на децата
  • Съдейства на децата, излезли от Социално педагогически интернати, Възпитателни училища интернати, Поправителни домове пред компетентните органи за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми
  • Разработва и изпълнява програми по превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
  • Контролира намиращата се на територията на Общината Детска педагогическа стая
  • Анализира тенденциите на престъпността и противообществените прояви на деца и на рисковите фактори, които оказват влияние върху нейната динамика.

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ

Основните акценти в дейността на МКБППМН гр.Хисаря са:

-ПРЕВАНТИВНА

-КОРЕКЦИОНО-ВЪЗПИТАТЕЛНА

-ПРОУЧВАТЕЛНА

 

I.ПРЕВАНТИВНА

-организиране на превантивни дейности в училище  и извън него.

-дейности свързани с превенция  на определени  асоциални прояви.

Организирането на дейности в училище и извън него е в резултат на убеждението ни, че  свободното време на децата и юношите трябва да бъде наситено с приятни за тях занимания. Така се ограничава възможността да попаднат в рискова за тях среда и да станат обект на негативно влияние от страна на пласьори на наркотици, скинарски групи, сводници и т.н. Тази дейност се осъществява, както на общинско така и на училищно ниво, като се организират различни мероприятия, състезания за подрастващите.

Особено важно е реализирането на дейности, насочени към ограничаване на определени асоциални прояви /хулигания, противообществени прояви, престъпления, агресия, наркомании/.

II КОРЕКЦИОННО-ВЪЗПИТАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ

МКБППМН развива в две посоки:

1.Налагане на възпитателни мерки по чл.13 от ЗБППМН

2.Определяне на обществен възпитател по чл.41 от ЗБППМН 

Към местната комисията са назначавани на граждански договор общо 4 /четирима / обществени възпитатели. Обществените възпитатели съдействат на родителите и учителите при възпитанието на децата, също така и работят по превенцията сред подрастващите в общината.

Определените обществени възпитатели по чл.41 от ЗБППМН координират дейността си с МК. При обсъждането на случаите Обществените възпитатели разширяват обсега си като работят в група и с други специалисти.

През периода на работата им не се наблюдава повторяемост на извършване на противообществените прояви и престъпления от страна на децата с които работят.

III. ПРОУЧВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Тя се осъществява  благодарение на доброто взаимодействие между институциите работещи с деца в общината

Ежемесечно се провеждат акции за социална работа на улицата от представители на ОЗД, РУП на МВР гр.Хисаря и МКППМН, като се правят обходи за издирване на просещи, скитащи, безнадзорни, проституиращи, употребяващи наркотици, лепило, малтретирани деца.

ПОМОЩНИ ОРГАНИ НА КОМИСИЯТА

Към комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Хисаря функционират два помощни органа:

 • Обществени възпитатели: Цветелина Пенева, Невена Пашкулова, Минчо Чавгов, Цветана Боненска, Евгения Стехова- Тепавичарова, Минка Кочанкова, Генка Филчева, Мария Главчева, Стоянка Вълчева.
 • Консултативен кабинет към МКБППМН – в него мултидисциплинарен екип от висококвалифицирани специалисти предоставя безплатни консултации на: деца; родители и педагози, по споделени от тях проблеми, свързани с отглеждането, възпитанието и развитието на децата.

ПРЕДЛАГАМЕ ПОДКРЕПА НА

             Ние предлагаме подкрепа на :

 • Деца с трудности в общуването с връстници и адаптацията в училище
 • Деца с поведенчески проблеми
 • Деца от рискова семейна среда /бягство от дома, непълни семейства, нисък социален статус, криминогенна среда/
 • Деца от специализирани институции
 • Деца в противоречие със закона
 • Родители, чието общуване с детето е затруднено
 • Родители, които срещат трудности при справяне с проблемното поведение на детето си
 • Родители, които се тревожат, че децата им имат проблем или не се чувстват добре, но не могат ясно да определят ситуацията или причините
 • Деца и родители, преживели травматични събития, които са нарушили ежедневния им ритъм на живот

ОБЛАСТИ НА РАБОТА

Областите, в които работим са:

  • Консултиране и информиране

– социално
– психологическо
– правно
– педагогическо

 • Развитие на социална компетентност

–  умения за родителстване
–  умения за решаване на проблеми
–  умения за общуване
–  умения за решаване на конфликти

 • Изнесени дейности в училищата

– тематични тренинги
– семинари
– групова работа
– изследвания и анкети

Програма от теми за беседи, лекции, дискусии, тренинги, филми във връзка с превантивната дейност на МКБППМН в училищата на община Хисаря.

СЕКЦИЯ „Структура и роля на Полицията, Общината, институциите
1.Хората, които ни помагат- полицаите

СЕКЦИЯ „БЕЗОПАСНОСТ”
-Опасни непознати
-Лична безопасност
-Безопасност в дома
-Превенция и борба срещу детската порнография и сексуалното насилие в интернет
-Визуално насилие в Интернет
-безопасно общуване в интернет
-Да играем безопасно-опасните места в нашия град/село
-Агресията
-Тормозът като форма на насилие-виртуалност и реалност
-Безопасно поведение в интернет
-Превенция на сексуалната експлоатация на децата
-Превенция на сексуалното насилие
-Превенция на насилието в училище и извън него
-вербално насилие
-пасивно насилие
Безразличието като форма на насиле
-несъзнавано насилие
-Тероризмът-глобалното насилие
-сплетните, като форма на насилие
-ненасилствена комуникация
-Толерантност, приемане на различията, общото в различното
-Превенция на гнева и агресивни прояви
-От конфликта до насилието
-Малтретиране. Същност и видове
-Как да общуваме с родителите
-Психология на отношенията между съученици
-Психология на отношенията между ученици и учители
-Безопасна миграция

-Превенция на сексуално-преносими инфекции сред тинейджъри
-Приятелство, любов, интимност
-Професионално ориентиране. Избирам образование и професия.
-Сложният свят на труда и професиите- как да се ориентираме
-Осмисляне на свободното време

СЕКЦИЯ „ЗАКОНЪТ”
-Кражба, грабеж
-Хулиганство и вандализъм
-Трафик на хора
-Наркотици
-Наркотици урок за 12-15годишни
-Наркотици урок за 15-18 годишни
-Престъпления в киберпространството
-Сексуални престъпления
-Опасностите в Интернет. Сексуално насилие
-Законът и ние
-Наказателен кодекс и ЗБППМН
-Лична непрекосновеност- право и отговорност
-Алкохолът, цигарите- с какво ни привличат и докъде ни водят
-Права и задължения на детето. Основа на гражданска и социална култура

СЕКЦИЯ „ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВОТО”
-Последици от престъпленията
-Права и отговорности. Свидетелите, отговорното поведение в обществото
-Аз съм различен, ти си различен, но това не е пречка да играем

УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ
-Няколко начина за разпознаване на домашното насилие
-Предизвикателствата на младия учител в работата с учениците.
-Агресията- подход, същност методи за справяне и превенция
-Съвременни измерения на агресията. Форми и методи за превенция и п-ротиводействие.Общуване с подрастващите
-Тийнейджърите- как да ги разбираме
-Предизвикателствата пред съвременното семейство
-Причини за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните-идеи за преодоляване
-Как да изградим адекватна комуникация с децата си
-Интегриран подход при работа с деца жертви на домашно насилие
-Родителска подкрепа в процеса на кариерното планиране и професионалното ориентиране на учениците
-Планиране на кариерата и избор на образование и професия-как да помогне родителя
-Основни аспекти на кариерното планиране и професионалното ориентиране
-Работа в екип.Супервизия.
-Гняв и агресия. Справяне с гнева
-РАЗПОЗНАВАНЕ, ИДЕНТИФИКАЦИЯ И КОРЕКЦИОННО-ВЪЗПИТАТЕЛНА РАБОТА С НЕНАВЪРШИЛИ ПЪЛНОЛЕТИЕ ЛИЦА, СПОДЕЛЯЩИ ИДЕИ ИЛИ ПРИНАДЛЕЖАЩИ КЪМ ОРГАНИЗАЦИИ С ЕКСТРЕМИСТКИ ИЛИ РАДИКАЛЕН ХАРАКТЕР

УЧЕБНИ ФИЛМИ
„Пропуснат живот”-превенция на дрогата
„Ти гониш”- превенция СПИН
„Невидимият”- превенция тютюнопушенето
„Отвори очи”- превенция на трафик
„Денят на Яна”- превенция на тютюнопушенето
Учебни филми за работа на полицията в училище на теми: кражба, безопасна игра, тормоз в училище, безопасно прибиране от училище, отвличане, изнасилване предназначени за час на класа за различни възрастови групи.
„Предай нататък” превенция трафик на хора в училищата
„Пушенето забранено”- национална програма за ограничаване на тютюнопушенето
„Вкусът на злото”- превенция на наркоманиите
„Сърфирам безопасно”- безопасен интернет
„Непростимо”- опасности в интернет, педофилия
„Футболни хамелеони”- превенция на агресията сред футболните агитки и фенове
Зависимости

ЕКИП

Ние сме екип от:
– психолози
– юристи
– педагози
– социални работници

-икономист

МКБППМН – Община Хисаря се състои от Председател, зам.-председател и  членове:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милена Балямска – зам. -кмет на община Хисаря

ЗАМ. -ПРЕДСЕДАТЕЛ: адв. Елена Стойчева- Кожухарова– юрист в Общинска администрация град Хисаря.

СЕКРЕТАР: Даниела Николова– Началник отдел „Административно обслужване“ в Общинска администрация град Хисаря.

ЧЛЕНОВЕ: 

 1. Величка Костова– гл. експерт “Образование” в община Хисаря.
 2. Катя Минова– началник отдел “Закрила на детето” при Дирекция “Социално подпомагане” гр.Хисаря.
 3. Тихомир Стоянов– Педагогически съветник и логопед в СУ „Христо Смирненски” гр. Хисаря.
 4. Иван Боненски-  Инспектор детска педагогическа стая при РУ на МВР град Хисаря.
 5. Боряна Илиева – Директор на „Център за обществена подкрепа” град Хисаря.
 6. Цветелина Пенева – психолог и специален педагог.
 7. Малина Врачева– спец. “Спорт, култура и младежки дейности”
 8. Невена Пашкулова– педагог.
 9. Евгения-Генка Георгиева Стехова- Тепавичаровапсихолог.
 10. Нели Кацарска – педагогически съветник

ПАРТНЬОРИ

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните осъществява дейността си в партньорство с всички представени в комисията институции и организации: Комисия за детето, Център за обществена подкрепа, Отдел „Закрила на детето”, РУ „Полиция”, Училищата, РЗИ гр. Пловдив,  ресторант “Национал”, “Национална скаутска организация”, Общински младежки клуб “Иноватор”, Младежки център град Пловдив, МИКЦ Пловдив, Местна комисия за борба с трафик на хора и др. Отворена е и за  нови партньорства, които биха допринесли за постигането на траен позитивен ефект от работата с малолетни и непълнолетни извършители на противообществени прояви и престъпления, както и за предотвратяване на отклоняващо се поведение.

ОБЩИНСКИ МЛАДЕЖКИ КЛУБ ИНОВАТОР

На 27 март 2017г. към МКБППМН Хисаря се учреди Общински младежки клуб “Иноватор” (ОМКИ)

Общинският младежки клуб „Иноватор” е неформална структура към Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните град Хисаря със седалище и адрес на управление: област Пловдив, гр.Хисаря, ул.”Генерал Гурко” № 14.

Развива дейност в няколко направления: благотворителна, спортна, образователна – чрез лекторията “Връстници обучават връстници” и превантивна чрез МКБППМН,  Община Хисаря и РУ на МВР Хисаря. Създава условия за развитие и изява на творческите способности на младежите чрез разширяване на техните знания и приобщаване към науката, изкуството, културата и спорта.

Общинският младежки клуб е доброволен орган, създаден чрез свободни и демократични избори на младите хора в град Хисаря. Създадените му правомощия се основават изцяло на Конституцията на Република България, Конвенцията за защита на детето и Европейската харта за участието на младите хора в живота на общината и региона. Като представителен орган на младите хора в общината той подпомага, защитава и осигурява реализация на младежки идеи. Търси съдействието на правителствени и неправителствени организации и възможността на всички тях да участват активно в процеса на вземане на решения и разрешаването на проблемите от техния живот.

ОМКИ има собствена емблема и ползва за печат, печата на МКБППМН община Хисаря.

Целта на ОМКИ е да задоволява потребностите на младите хора, свързани с:

 1. Приобщаване на младите хора в обществения живот без каквито и да било различия като раса, цвят на кожата, пол, език, религия.
 2. Да работи като консултативна група в Общинска администрация по проблемите на младите хора в гр.Хисаря.
 3. Подпомагане, развиване и обединяване дейността на младежките ученически органи /парламенти, съвети/ в средното училище и да способства за създаване на младежки инициативи и участие в други на общинско, областно и национално ниво.
 4.  Да бъде информационен център за младите хора при разрешаване на техните проблеми.
 5.  Запазване обичаите и традициите на българския народ. Създаване на условия за развитие и изява на творческите способности на младежите чрез разширяване на техните знания и приобщаване към науката, изкуството, културата и спорта.
 6.  Възпитаване и утвърждаване на национално самосъзнание.
 7. Да разработва проекти и развива дейността по приоритетни въпроси от живота на подрастващите в гр.Хисаря.
 8. Да съдейства за изграждането на позиция на нетърпимост към негативните явления, противообществените прояви и престъпления сред подрастващите, стимулиране на чувство за отговорност с цел повишаване привлекателността на живота на младите в общината.
 9.  Извършва обучения сред подрастващите по метода „Връстници обучават връстници” на различни теми по превенция на престъпността и противообществените прояви, безопасност в интернет, безопасни игри и др.

Относно правомощията и задълженията Общински младежки клуб „Иноватор”:

 1. Организира оценки и обществени обсъждания на потребностите на младите хора в общината.
 2. Обсъжда и участва в общинския план за младежта.
 3. Обсъжда и участва в годишната програма за изпълнение на общинския план за младежта.
 4. Обсъжда и участва в изготвянето на общинския годишен доклад за младежта.
 5. Дава становище при приемането на нормативни и административни актове от общинския съвет и кмета с оглед на тяхното социално въздействие върху младите хора в общината.
 6. Сключва споразумения за сътрудничество с други общински младежки клубове за осъществяване на съвместни дейности по изпълнението на областната стратегия за младежта.
 7. Обсъжда, предлага и изпълнява дейностите по осигуряване на публичност и прозрачност на планирането и програмирането на общинската младежка политика.
 8. Обсъжда, предлага и изпълнява дейностите по осигуряване на публичност и прозрачност на планирането и програмирането на общинския план за развитие и програмата за неговата реализация.
 9. Съдейства на общинските органи за своевременното и по подходящ начин информиране на младите хора за характера и същността на дейностите, свързани с общинската младежка политика, общинския план за развитие и програма за неговото реализиране, за необходимостта и потенциалните ползи от извършването им, за последиците от тях, както и за постигнатите резултати.
 • Общински младежки клуб „Иноватор” представлява интересите на младите хора в общината:
 1. пред общинските органи и администрацията
 2. пред държавните органи и администрацията на територията на община Хисаря

Основен приоритет в работата на ОМКИ и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за противодействието на асоциалните прояви сред малолетните и непълнолетните е превенцията.

Основните акценти в съвместната дейностт на ОМКИ и МКБППМН гр. Хисаря са:

 • ПРЕВАНТИВНА
 • КОРЕКЦИОНО-ВЪЗПИТАТЕЛНА

В младежкия клуб са регистрирани 32 младежи на различни възрасти, които активно работят по приоритетните дейности на комисията.

Всеки млад човек на възраст от 15 до 29 години може да стане член на клуба.

Всеки навършил 8 години може да бъде доброволец или симпатизант, който да участва в дейностите на клуба.

Цялостната дейност на ОМК “Иноватор” може да видите в страницата им във фейсбук: “Общински младежки клуб “Иноватор” Хисаря”


ОМК “Иноватор”

Това, което сме направили единствено за себе си, умира заедно с нас;

Това, което сме направили за другите и за света, остава завинаги!Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

По какъв начин желаете да получавате отговор от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.