Общинска администрация Хисаря

гр. Хисаря, бул. “Генерал Гурко”№ 14, тел.: 0337/62180, Факс : 0337/62030,

е-mail: obhisar@hisar.bg ,obshtina@hisar.bg ,d_polis@abv.bg, web: http://hisar.bg

СТАТУТ НА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТОР

Дата на качване/актуализация/

08.01.2016 год

Изтегли в pdf :

Правила За провеждане на конкурси за заемане длъжността
„Директор” на детска градина

Дата на качване/актуализация/

08.02.2017 год

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ХИСАРЯ

Дата на качване/актуализация/

15.07.2016 год

Изтегли в pdf :

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Дата на качване/актуализация/

09.03.2014 год

Изтегли в pdf :

ХАРТА НА КЛИЕНТА

Дата на качване/актуализация/

09.03.2014 год

Изтегли в pdf :

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, С КОИТО РАБОТЯТ СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ХИСАРЯ

Дата на качване/актуализация/

09.03.2014 год

Изтегли в pdf :

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПО ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА КЪМ ОБЩИНА ХИСАРЯ

Дата на качване/актуализация/

09.03.2014 год

Изтегли в pdf :

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА СИГНАЛИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Дата на качване/актуализация/

09.03.2014 год

Изтегли в pdf :

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ХИСАРЯ

Дата на качване/актуализация/

09.03.2014 год

Изтегли в pdf :

НАРЪЧНИК ЗА РАБОТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ХИСАРЯ Дата на качване/актуализация/

09.03.2014 год

Изтегли в pdf :

 

 Like Us On Facebook

Анкети

Как се информирате за правата си като потребител на административни услуги?

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Проект “ Нови възможности за грижа”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,

които не могат да се самообслужват)

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са деца. Подадени бяха общо 88 заявления от кандидат-потребители.

Услугата се ползва от :

** Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Самотноживеещи тежко болни лица;

** Семейства на деца с увреждания.с увреждания

През месец октомври се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Тази услуга е изключително полезна и търсена от потребителите, т. к. се предоставя в домашни условия, без откъсване от средата.

Powered by WordPress Popup