Секретар на Община Хисаря

Петко Петров

Мейл:  [email protected]

Тел.:  0337/6 21 80

ФУНКЦИИ

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНАТА

Секретарят на Общината се назначава и освобождава от Kмета на Общината.

 Секретарят на Общината трябва да бъде лице с висше образование:

Секретарят на Общината се назначава по служебно правоотношение:

Секретарят на Общината не може да ръководи политическа партия или нейна структура, да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде управител или да участвува в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации:

Секретарят на Общината организира, координира и контролира цялостната дейност на Общинската администрация при стриктно спазване на нормативните актове.

1. Секретарят на Общината отговаря за условията на работа на служителите в Общината и за организационно-техническото обезпечаване на отделите;

2. Организира и контролира деловодната дейност, документооборота в Общината и Общинския архив;

3. Отговаря пряко за дейността на отдел ГРАО и администрати 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.