Секретар на Община Хисаря

Петко Петров

Мейл:  [email protected]

Тел.:  0337/6 21 80

ФУНКЦИИ

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНАТА

Секретарят на Общината се назначава и освобождава от Kмета на Общината.

 Секретарят на Общината трябва да бъде лице с висше образование:

Секретарят на Общината се назначава по служебно правоотношение:

Секретарят на Общината не може да ръководи политическа партия или нейна структура, да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде управител или да участвува в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации:

Секретарят на Общината организира, координира и контролира цялостната дейност на Общинската администрация при стриктно спазване на нормативните актове.

1. Секретарят на Общината отговаря за условията на работа на служителите в Общината и за организационно-техническото обезпечаване на отделите;

2. Организира и контролира деловодната дейност, документооборота в Общината и Общинския архив;

3. Отговаря пряко за дейността на отдел ГРАО и административното обслужване на гражданите и фирмите;

4. Отговаря за поддържане в актуално състояние на избирателните списъци в Общината;

5. Следи за изготвянето и отговаря за публикуването на актовете на Общината и Общинския съвет;

6. Отговаря за работата с жалбите, сигналите и предложенията на гражданите;

7. Подготвя и организира местните референдуми;

8. Организира атестирането на служителите в Общинска администрация;

9. В рамките на компетентността на Общината осъществява връзката и координацията на съвместната работа с органите на МВР и другите институции по въпросите на обществения ред, безопасността на движението и спазването на законността на територията на Общината;

10. Организира и контролира изпълнението на задачите и действията, свързани с прилагането на Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Кодекса на труда, Административно-процесуален кодекс, ЗМСМА и подзаконовите нормативни актове, свързани с тяхното приложение.

11. Осигурява технически и организира международното сътрудничество на Общината, двустранните и многостранни проекти и проектите по европейски програми, в които тя участва;

12. Събира и предоставя информация за проекти, представляващи интерес за Общината;

13. Организира обмяна на опит и внедряването на добри практики в работата на администрацията;

14. Изпълнява функции на Служител по сигурността на информацията съгласно ЗЗКИ, възложени му допълнително със заповед на Кмета на Общината;

15. Изпълнява нотариални функции съгласно чл. 83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност;

16. Контролира воденето на регистъра за вероизповеданията;

17. Изпълнява и други дейности, определени от нормативни актове;

18. Изпълнява и други дейности и задачи, възложени от Кмета на Общината;Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

Срещнахте ли при общуването със служители от Общинска администрация Хисаря някой от следните проблеми?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.