Настоящата “Програма за управление на отпадъците на Община Хисаря” е разработена на основание чл. 52 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), във връзка с чл.15, ал.1, т.3, чл.57 и чл.59 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).


Програмата за управление на отпадъците на територията на община
Хисаря 2016-2020 г. е съобразена с Националния план за управление на отпадъците (НПУО 2014-2020 г.), приет от Министерският съвет на 22.12.2014 г. Националният план е съобразен с изискванията на Директива 2008/98/ЕО за отпадъците, като са отчетени общите принципи за опазване на околната среда като предпазни мерки и устойчивост, техническа осъществимост и икономическа приложимост, опазване на ресурсите, както и въздействие върху човешкото здраве, икономиката и обществото.


Съгласно действащия Национален план за управление на отпадъците (НПУО 2014-2020г.) община Хисаря е включена в регион за управление на отпадъците –Регионално депо Карлово и е член на Регионално сдружение за управление на отпадъците „Карлово”, в което влизат общините: Карлово, Сопот, Хисаря и Калояново.


Настоящата Програма е насочена към подобряване на организацията за управление и намаляване количеството на образуваните отпадъци в община Хисаря и създава необходимите предпоставки за успешна реализация и финансиране на планираните мерки и дейности. Програмата има за цел отразяване на актуалното състояние и планиране на дейностите с отпадъците на територията на община Хисаря, в съответствие с действащите нормативни изисквания. Разработването й се базира на наличните данни за отпадъците, резултатите от проведени проучвания на системите за управление на отпадъците в общината, както и на анализ на възможностите за финансиране на планираните дейности. На база на събраните данни са направени експертни предложения и прогнози за развитие на инфраструктурата и практиките за управление на отпадъците.
Ключов елемент на програмата е спазването в приоритетен ред на йерархията за третиране на отпадъците:
• Предотвратяване образуването на отпадъци;
• Рециклиране, повторна употреба или извличане на вторични суровини и енергия;
• Екологосъобразно обезвреждане чрез депониране или изгаряне на тези отпадъци, за които е невъзможно да бъдат предотвратени и/или оползотворени.

При разработването на програмата са отразени промените в нормативната уредба и фактическите условия породени от стремежа на Община Хисаря за постигане на устойчиво управление на отпадъците.

Продължава…Коментарите са затворени.

Анкети

Колко време чакахте, докато регистрират заявлението Ви за административна услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.